PARTIT POPULAR CATALÀ
(PPC)

 
Fundació
Any de fundació
1989
Estatuts
Últims
2014
Congrés
Últims
2017
 
PRINCIPIS GENERALS DELS ESTATUTS DEL PPC

"El Partit Popular es defineix com una formació política de centre reformista al servei dels interessos generals d'Espanya que:
- Defensa la dignitat de l'ésser humà i els drets i llibertats que li són inherents.
- Té la persona com a eix de la seva acció política i el progrés social com un dels seus objectius.
- S'ocupa d'atendre les preocupacions de les persones i les famílies i proposa solucions als seus problemes reals.
- Propugna la democràcia i l'Estat de Dret com a base d'una convivència pluralista, en llibertat i igualtat.
- Promou, dins d'una economia de mercat sostenible, la solidaritat territorial, la modernització i la cohesió social, així com la igualtat d'oportunitats i el protagonisme de la societat a través de la participació dels ciutadans en la vida política.
- Es compromet amb una clara vocació europeista inspirada en els valors de la llibertat, la democràcia, la tolerància i l'humanisme cristià de tradició occidental.
- Advoca per una comunitat mundial fonamentada en la pau, en la democràcia i en l'universal respecte dels drets humans, fomentant el protagonisme internacional d'Espanya, especialment en el si de la Unió Europea i en les relacions amb els països iberoamericans.
- Afavoreix el respecte al medi ambient a través d'actuacions que promoguin la sostenibilitat i els hàbits ecològics".

Art. 2 Estatuts Nacionals PP 2012 -

 
RELACIÓ AMB ALTRES PARTITS

Partit Federat

Partido Popular

 
 

Partit Europeu 

Partit Popular Europeu

 

Afiliació Internacional
Unió Internacional Demòcrata & Internacional Demòcrata Cristiana

 

 
 
PRESÈNCIA A LA XARXA

 
 
CÀRRECS PRINCIPALS


Presidència del Partit

Alejandro Fernández Álvarez

 

 

Secretaria General 

Daniel Serrano

 


Portaveu al Parlament

Santi Rodríguez i Serra

 
 

 

 

TERRITORIAL

ÀMBIT LOCAL

ÀMBIT SUPRALOCAL

 

SECTORIAL

 • Social
 • Igualtat
 • Immigració
 • Ensenyament
 • Innovació
 • Economia
 • Empresa
 • Món rural
 • Medi ambient
 • Universitats
 
 
ESTAT ACTUAL

QUOTA MÍNIMA
mínima 20€
 
EDAT MÍNIMA
+ 18
 
AVALS
-
 
 
 
EVOLUCIÓ DE LA MILITÀNCIA

 
ORGANITZACIONS ADHERIDES

Joves


Fundació


 

Dones


 

 
 

CONGRÉS


Què

Màxim òrgan del Partit Popular Català.

 

Convocatòria

Ordinària: cada tres anys, mitjançant una convocatòria de la Junta Directiva. 

Extraordinària: exigeix un debat previ i la resolució final de convocar s'haurà d'adoptar per majoria de dos terços dels components de la Junta Directiva.

 
Funcions principals

 • Aprovar o censurar l'actuació desenvolupada pel Comitè Executiu i per la Junta Directiva.
 • Aprovar o modificar la normativa reglamentària i organitzativa pròpia de Catalunya.
 • Conèixer, aprovar o censurar els comptes d'ingressos i despeses del Partit.
 • Configurar l'estratègia política del PPC d'acord amb els seus programes electorals.
 • Debatre i adoptar tots els criteris que enriqueixin el pensament polític del partit i defineixin la seva oferta electoral.
 • Escollir els membres electius dels seus òrgans.
Membres

Compromissaris nats: tots els membres de la Junta Directiva i els membres de la Comissió Organitzadora que no podran ser superiors a 10.
Compromissaris electes: almenys quatre vegades superiors als nats i que seran distribuïts per la Junta Directiva o, si s'escau, per la Comissió Organitzadora, entre les organitzacions territorials.

 

JUNTA DIRECTIVA DE CATALUNYA


Què

Màxim òrgan de direcció del PPC entre congressos.

 

Convocatòria

Ordinària: com a mínim, un cop cada quatre mesos.

Extraordinària: quan la convoqui la Presidència, per pròpia iniciativa o per acord del Comitè Executiu de Catalunya o per sol·licitud de tres cinquenes parts dels seus vocals.

 
Funcions principals

 • Impulsar el compliment dels programes, els acords i les directrius aprovades al congrés del PPC i controlar la gestió del Comitè Executiu.
 • Rebre i debatre informes i projectes sobre l'organització, l'estratègia i els programes del PPC.
 • Vetllar pel compliment dels Estatuts, el Reglament i la resta de preceptes que constitueixen l'ordenament intern del partit.
 • Conèixer les modificacions fetes pel Comitè Executiu als òrgans de gestió, coordinació i estudi del partit així com els nomenaments que hagi fet el president i el secretari general.
 • Convocar el Congrés del Partit Popular de Catalunya.
 • Aprovar la quota mínima obligatòria a proposta del Comitè Executiu.
 • Nomenar i cessar els membres del Comitè de Drets i Garanties.
Membres

 • Membres del Comitè Executiu.
 • Presidències i secretaries generals provincials.
 • Membres del Govern d'Espanya i del Govern de la Generalitat.
 • Alcaldies de municipis de Catalunya i les presidències de les Diputacions.
 • Presidències locals i portaveus dels grups municipals dels municipis de més de 50.000 habitants.
 • La presidència i secretaria general de Noves Generacions, més 15 membres escollits pel Comitè Executiu de Noves Generacions de Catalunya.
 • Les presidències provincials de Noves Generacions.
 • Secretaria dels Comitè Electoral i de Drets i Garanties.
 • Les presidències de les comissions d'estudi.
 • Presidència de les juntes comarcals i la presidència de districtes i les regidories de la ciutat de Barcelona així com el seu coordinador.

 

.

 

COMITÈ EXECUTIU


Què

Òrgan de govern i administració del Partit Popular Català.

 

Convocatòria

Ordinària: un cop al mes. 

Extraordinària: quan ho consideri necessari la presidència o ho sol·licitin tres cinquenes parts dels seus membres amb dret a vot.

 
Funcions principals

 • Ordenar, coordinar i controlar totes les activitats del partit.
 • Elaborar i/o adoptar tots els informes i les propostes que hagin de ser sotmesos al Congrés o la Junta Directiva.
 • Definir l'estratègia del partit i establir les línies d'actuació política dels diversos grups institucionals que depenen; aprovar-ne els reglaments i nomenar o cessar els portaveus i càrrecs directius.
 • Nomenar la secretaria general. Nomenar les vicesecretaries generals, els coordinadors, els secretaris, la presidència del Comitè Electoral i la presidència del Comitè de Drets i Garanties i tots aquells altres càrrecs que no correspongui la seva elecció al Congrés.
 • Nomenar i cessar membres del Comitè Electoral i Comissions Gestores.
 • Resoldre els conflictes que es poguessin plantejar entre diferents òrgans o estaments de la seva organització.
 • Elaborar i aprovar el pressupost ordinari anual.
 • Elaborar els programes d'acció prelectoral i electoral.
 • Conèixer les admissions de la nova afiliació.
 • Autoritzar i aprovar els actes polítics, jurídics i de gestió dels òrgans unipersonals del partit.
 • Nomenar les persones que representin al partit a les institucions, corporacions, societats, empreses públiques.
 • Autoritzar i aprovar qualsevol moció de censura i pacte de govern que es dugui a terme.
Membres

 • Presidència
 • Secretaria general, Vicesecretaries generals, Coordinació Secretaries.
 • 22 vocals escollits pel Congrés.
 • La presidència del Comitè Electoral.
 • La presidència del Comitè de Drets i Garanties.
 • Les 4 presidències i secretaries generals provincials.
 • Membres del Comitè Executiu Nacional afiliats a Catalunya.
 • La presidència, portaveu i portaveu adjunt del Grup Parlamentari al Parlament de Catalunya, la presidència de les diputacions i les presidències del grup i portaveus a les diputacions provincials.
 • La presidència i la secretaria general de Noves Generacions de Catalunya.
 • Diputats al Parlament de Catalunya i al Congrés, senadors i parlamentaris europeus.
 • Fins a un màxim de 5 vocals nomenats pelr la presidència.
 • Membres del Consell de Ministres i les Secretaries d'Estat afiliats al PPC i el Delegat del Govern a Catalunya afiliats al PPC.
 • Membres del Govern de la Generalitat de Catalunya.
 • Presidència del Grup Municipal a l'Ajuntament de Barcelona.
 • Regidories dels tres municipis de major població de Catalunya.

 

.

 

COMITÈ DE DIRECCIÓ 


Què

Òrgan de gestió i coordinació de les tasques ordinàries del partit en el marc de les  directrius del Comitè Executiu de Catalunya.

 

 

Funcions principals

 • Executar els acords del Comitè Executiu.
 • Complir les instruccions de la presidència i del la secretaria general.
 • Impulsar l'activitat política diària i de l'organització del Partit Popular Català.
 • Desenvolupar les tasques de gestió i de coordinació de les àrees i organitzacions territorials del partit.
 • Vetllar pel desenvolupament adequat de les activitats del partit.
 • Coordinar les àrees del partit amb els grups institucionals.
Membres

 • La presidència del Partit Popular Català.
 • La secretaria general del Partit Popular de Catalunya.
 • Vicesecretaries generals.
 • Les presidències i secretaries generals provincials.
 • Les coordinacions
 • Membres de les meses del Congrés, Senat i Parlament de Catalunya.
 • La presidència, portaveu i portaveu adjunt del Partit Popular de Catalunya al Parlament de Catalunya.
 • La presidència i secretaria de Noves Generacions de Catalunya.
 • Membres del Consell de Ministres i les Secretaries d'Estat afiliats al Partit Popular de Catalunya i el Delegat del Govern a Catalunya afiliat al Partit Popular de Catalunya.
 • Membres del Govern de la Generalitat de Catalunya fins als directors generals afiliats al Partit Popular de Catalunya.
 • Alcaldies de municipis de més de 20.000 habitants.
 • La presidència del Grup Municipal a l'Ajuntament de Barcelona.
 
 

ELECCIÓ DELS CÀRRECS


 
PRESIDÈNCIA

És escollida pels compromissaris inscrits en el Congrés del partit a través de llistes obertes.

 
SECRETARIA GENERAL

És nomenada pel Comitè Executiu a proposta de la presidència entre els vocals escollits pel Congrés.

 
 
 

SOCIODEMOGRÀFIC


 
ÒRGANS DEL PARTIT
LLISTES ELECTORALS
CÀRRECS DE DESIGNACIÓ
 

Joventut

ÒRGANS DEL PARTIT

Es garanteix la representació de membres de Noves Generacions al Congrés del Partit, així com als diferents òrgans interns de la formació.

LLISTES ELECTORALS

 

 

 

CÀRRECS DE DESIGNACIÓ

 

 

.

 
 
 

 

Descàrrega i utilització de les dades

Podeu descarregar-vos i emprar de manera gratuïta totes les nostres dades, però assegureu-vos de citar la font correctament:

Verge, Tània, Arnau Rovira, Sergi Lostao, Federica Giardina, Sergi Esteve, Albert Garrigós, Xavier Soler i Gerard Pasanau (2017). Base de dades OPCAT, versió juliol de 2017. Universitat Pompeu Fabra, Barcelona: L’Observatori dels Partits Polítics de Catalunya, www.upf.edu/opcat