La vessant acadèmica del Projecte OPCAT ha consistit en elaborar una base de dades amb informació referent als 12 partits polítics amb representació al Parlament de Catalunya (XI Legislatura). Des d’aquesta secció podeu descarregar-vos aquesta base de dades i el llibre de codis de totes les variables de manera lliure i gratuïta.

 

Aquesta base de dades segueix la metodologia del Political Party Database Project (PPDB), que s’explica amb major detall en la secció de metodologia, fet que permet la comparació dels resultats obtinguts amb els de 122 partits polítics de 19 països diferents analitzats pel PPDB. Els resultats del PPDB es poden trobar en el següent enllaç.

La base de dades s’estructura en 4 mòduls organitzatius: CORE, A, B i C que agrupen les variables analitzades de la mateixa manera que ho fa el PPDB. A la vegada, per a cada partit s’analitzen dos moments temporals concrets (que anomenem fotos). El primer d’aquests, la foto 2, és el seu estat actual en l'XI Legislatura (any 2016), prenent com a referència principal els estatuts vigents del partit en qüestió. D’altra banda, la foto 1 mostra el context previ a la darrera modificació estatutària de cada partit. D’aquesta manera es pot observar com han evolucionat els partits a nivell intern pel que fa a aspectes tals com el retiment de comptes, la transparència o els mecanismes de democràcia interna. Pel que fa als partits creats durant la XI Legislatura, o recentment extingits, s’analitza únicament una de les fotos.

 

 

Addicionalment, aquesta pàgina incorpora un repositori de documentació de cada partit on hi trobareu: els Estatuts dels partits, els seus codis interns, la seva informació financera i altres documents d’interès. 

 

Descàrrega i utilització de les dades

Podeu descarregar-vos i emprar de manera gratuïta totes les nostres dades, però assegureu-vos de citar la font correctament:

Verge, Tània, Arnau Rovira, Sergi Lostao, Federica Giardina, Sergi Esteve, Albert Garrigós, Xavier Soler i Gerard Pasanau (2017). Base de dades OPCAT, versió juliol de 2017. Universitat Pompeu Fabra, Barcelona: L’Observatori dels Partits Polítics de Catalunya, www.upf.edu/opcat