PODEM CATALUNYA  
 

 
Fundació
Any de fundació
2014
Estatuts
Últims
2015
Congrés
Últims
2014
 
PRINCIPIS GENERALS DELS ESTATUTS DE PODEM

"Podem és un partit polític d’àmbit estatal constituït per contribuir democràticament a la determinació de la política nacional i a la formació de la voluntat política dels ciutadans, així com promoure la seva participació en les institucions representatives de caràcter polític (...).”
- Art. 2 – Estatuts Podemos, 2015 - 

“D’altra banda som “Podem” a Catalunya i això suposa una singularitat, unes característiques pròpies, tant socials com polítiques, que cal saber interpretar i defensar. Podem és un projecte plurinacional i això s’ha de traduir internament.”
- Pàgina 3, Document polític organitzatiu Podem, 2015 -

 
RELACIÓ AMB ALTRES PARTITS

Partit Federat
Podemos

 

Grup Parlamentari Europeu

Esquerra Unitària Europea/Esquerra Verda Nòrdica

 
 
PRESÈNCIA A LA XARXA

 
 
CÀRRECS PRINCIPALS

 

Secretaria General

Noelia Bail

 

Secretaria de Sociedad Civil, Moviment Popular i Portaveu

Conchi Abéllan

 

 

Secretaria d'Organització 

David Martínez

 
 
 

TERRITORIAL

ÀMBIT LOCAL

ÀMBIT SUPRALOCAL

 

SECTORIAL

 • Àrea d’Estratègia i Campanya
 • Àrea d’Anàlisi Social i Política
 • Àrea d’Estudis i Programa
 • Àrea d’Ecologia, Medi Ambient, Medi Rural i Canvi Climàtic
 • Àrea de Societat Civil i Moviments Socials
 • Àrea de Xarxes, Premsa i Audiovisuals
 • Àrea de Relacions Internacionals
 • Àrea d’Anticorrupció, Justícia i Gestió Pública
 • Àrea de Drets socials: Salut, Educació i Habitatge
 • Àrea de Model Econòmic i Sectors Estratègics
 • Àrea de Joventut
 • Àrea de Cultura
 • Àrea d’Immigració, Emigració i Cooperació al Desenvolupament.
 
ESTAT ACTUAL

QUOTA ANUAL
-
 
EDAT MÍNIMA
+ 16
 
AVALS
-
 
 
 
EVOLUCIÓ DE LA MILITÀNCIA

 
ORGANITZACIONS ADHERIDES

Fundació


 
 

ASSEMBLEA CIUTADANA CATALANA


Què
 

Òrgan de decisió en les competències autonòmiques reconegudes pel document organitzatiu estatal.

 

Convocatòria

Ordinària: Com a mínim cada 3 anys
Extraordinària: En cap cas pot transcórrer més d'1 any entre Assemblees Ciutadans Territorials extraordinàries.

 

 
Funcions i estructura principal

 • Determinar la forma en la qual es traduiran els principis programàtics del programa de Podem al territori.
 • Elaborar, mitjançant un procés de primàries obertes i ciutadanes, les llistes electorals per optar a càrrecs públics per a les institucions de representació.
 • Aprovar o rebutjar qualsevol tipus de pacte o aliança pre o post electoral per a les institucions de representació d'aquest ordre territorial, sempre de forma subjecta als principis generals aprovats per Assemblees d'ordre superior.
 • Aprovar els programes electorals definitius sempre de forma subjecta als principis generals aprovats per Assemblees d'ordre superior.
 • Triar un Consell Ciutadà per al territori, mitjançant un sistema de llistes obertes corregit amb criteris de gènere.
 • Revocar a qualsevol dels membres del Consell Ciutadà Territorial.
 • Definir les funcions del Consell Ciutadà Territorial.
 • Triar i revocar la Secretaria General al territori mitjançant un sistema electoral de vot directe i definir les funcions.
 • Triar i revocar al Comitè de Garanties Democràtiques o a qualsevol dels seus membres en el cas de les Assemblees Ciutadanes Autonòmiques.
 • Aprovar els reglaments organitzatius territorials i les seves modificacions.
 • Definir les funcions i la forma de coordinació amb els Cercles Sectorials i d'àmbit territorial menor al municipi, en cas que existeixin.
 • Definir les funcions i la forma de coordinació amb Assemblees/Consells Ciutadans d'altres territoris.
Membres
 

Tots els inscrits a Podem a Catalunya

 

CONSELL CIUTADÀ CATALÀ


Què

Òrgan de direcció política de Podem amb funcions executives

 

Convocatòria

El CCC podrà ser convocats en qualsevol moment:
- A proposta del secretari general
- A petició del 25% del CCC
- A petició del 10% dels i les inscrits a Podem o del 10% dels cercles de Catalunya+
En cap cas podran transcórrer més de 3 mesos entre dues reunions plenàries del CCC.

 

 
Funcions principals

 • Desenvolupar amb funcions executives les decisions aprovades per l'Assemblea Ciutadana i aquelles conduents a desenvolupar la línia política de Podem al territori.
 • Convocar a l'Assemblea Ciutadana de l'àmbit territorial corresponen tant per a totes les qüestions que resultin preceptives com per a qualsevol altra consulta, segons l'establert a l'apartat “Assemblees Ciutadanes Territorials”.
 • Convocar, per a qüestions d'especial transcendència, si ho estima oportú, qualsevol Assemblea de nivell territorial inferior.
 • Aprovar el pressupost i la rendició de comptes de cada exercici.
 • Aprovar els pressupostos de les campanyes electorals i de les activitats específiques del territori per a campanyes de nivell estatal o territorial.
Membres

 • La persona que ocupi la Secretaria General serà membre nat del CCC i presidirà les seves reunions.
 • 34 membres escollits directament per l'Assemblea Ciutadana amb criteri de correcció de gènere

 

 

CONSELL DE COORDINACIÓ CATALÀ 


Què

Equip en el qual es recolza el/la Secretari/a General per realitzar les seves tasques, tant de caràcter públic com de coordinació interna

 

 

 
Funcions principals

El Consell de Coordinació s'organitzarà internament en Secretaries establertes pel CCC a proposta del/de la Secretari/a General, sent cadascun dels integrants el/la responsable de cada Secretaria. 

Membres

Estarà compost entre 7 i 11 persones triades del CCC a proposta del/de la Secretari/a General.

 

ELECCIÓ DELS CÀRRECS


 
SECRETARIA
GENERAL

La Secretaria General serà triada per tots els membres de Podem Catalunya mitjançant sufragi lliure i directe durant el transcurs de la respectiva Assemblea Ciutadana. Es garantirà el dret al vot presencial i telemàtic.

 
 
 

SOCIODEMOGRÀFIC


 
ÒRGANS DEL PARTIT
LLISTES ELECTORALS
CÀRRECS DE DESIGNACIÓ
 
 

Gènere

Paritat:
- Elecció dels i les 34 membres del CCC.
- Composició del Consell de Coordinació Català.

Els òrgans col·legiats de PODEM tindràn una representació de dones i homes que ha de ser mínim de 40/60 per cada gènere.
LLISTES ELECTORALS

Elecció per primàries obertes. Cal triar entre llistes que comptin com a mínim amb un 50% de dones. 

CÀRRECS DE DESIGNACIÓ

 

 
  
     
 

 

Descàrrega i utilització de les dades

Podeu descarregar-vos i emprar de manera gratuïta totes les nostres dades, però assegureu-vos de citar la font correctament:

Verge, Tània, Arnau Rovira, Sergi Lostao, Federica Giardina, Sergi Esteve, Albert Garrigós, Xavier Soler i Gerard Pasanau (2017). Base de dades OPCAT, versió juliol de 2017. Universitat Pompeu Fabra, Barcelona: L’Observatori dels Partits Polítics de Catalunya, www.upf.edu/opcat