Visualització del contingut web Visualització del contingut web

 

PODEM CATALUNYA  
 

 
Fundació
Any de fundació
2014
Estatuts
Últims
2015
Congrés
Últims
2014
 
PRINCIPIS GENERALS DELS ESTATUTS DE PODEM

"Podem és un partit polític d’àmbit estatal constituït per contribuir democràticament a la determinació de la política nacional i a la formació de la voluntat política dels ciutadans, així com promoure la seva participació en les institucions representatives de caràcter polític (...).”
- Art. 2 – Estatuts Podemos, 2015 - 

“D’altra banda som “Podem” a Catalunya i això suposa una singularitat, unes característiques pròpies, tant socials com polítiques, que cal saber interpretar i defensar. Podem és un projecte plurinacional i això s’ha de traduir internament.”
- Pàgina 3, Document polític organitzatiu Podem, 2015 -

 
RELACIÓ AMB ALTRES PARTITS

Partit Federat
Podemos

 

Grup Parlamentari Europeu

Esquerra Unitària Europea/Esquerra Verda Nòrdica

 
 
PRESÈNCIA A LA XARXA

 
 
CÀRRECS PRINCIPALS

 

Secretaria General

Noelia Bail

 

Secretaria de Sociedad Civil, Moviment Popular i Portaveu

Conchi Abéllan

 

 

Secretaria d'Organització 

David Martínez

 
 
 

TERRITORIAL

ÀMBIT LOCAL

ÀMBIT SUPRALOCAL

 

SECTORIAL

 • Àrea d’Estratègia i Campanya
 • Àrea d’Anàlisi Social i Política
 • Àrea d’Estudis i Programa
 • Àrea d’Ecologia, Medi Ambient, Medi Rural i Canvi Climàtic
 • Àrea de Societat Civil i Moviments Socials
 • Àrea de Xarxes, Premsa i Audiovisuals
 • Àrea de Relacions Internacionals
 • Àrea d’Anticorrupció, Justícia i Gestió Pública
 • Àrea de Drets socials: Salut, Educació i Habitatge
 • Àrea de Model Econòmic i Sectors Estratègics
 • Àrea de Joventut
 • Àrea de Cultura
 • Àrea d’Immigració, Emigració i Cooperació al Desenvolupament.
 
ESTAT ACTUAL

QUOTA ANUAL
-
 
EDAT MÍNIMA
+ 16
 
AVALS
-
 
 
 
EVOLUCIÓ DE LA MILITÀNCIA

 
ORGANITZACIONS ADHERIDES

Fundació


 
 

ASSEMBLEA CIUTADANA CATALANA


Què
 

Òrgan de decisió en les competències autonòmiques reconegudes pel document organitzatiu estatal.

 

Convocatòria

Ordinària: Com a mínim cada 3 anys
Extraordinària: En cap cas pot transcórrer més d'1 any entre Assemblees Ciutadans Territorials extraordinàries.

 

 
Funcions i estructura principal

 • Determinar la forma en la qual es traduiran els principis programàtics del programa de Podem al territori.
 • Elaborar, mitjançant un procés de primàries obertes i ciutadanes, les llistes electorals per optar a càrrecs públics per a les institucions de representació.
 • Aprovar o rebutjar qualsevol tipus de pacte o aliança pre o post electoral per a les institucions de representació d'aquest ordre territorial, sempre de forma subjecta als principis generals aprovats per Assemblees d'ordre superior.
 • Aprovar els programes electorals definitius sempre de forma subjecta als principis generals aprovats per Assemblees d'ordre superior.
 • Triar un Consell Ciutadà per al territori, mitjançant un sistema de llistes obertes corregit amb criteris de gènere.
 • Revocar a qualsevol dels membres del Consell Ciutadà Territorial.
 • Definir les funcions del Consell Ciutadà Territorial.
 • Triar i revocar la Secretaria General al territori mitjançant un sistema electoral de vot directe i definir les funcions.
 • Triar i revocar al Comitè de Garanties Democràtiques o a qualsevol dels seus membres en el cas de les Assemblees Ciutadanes Autonòmiques.
 • Aprovar els reglaments organitzatius territorials i les seves modificacions.
 • Definir les funcions i la forma de coordinació amb els Cercles Sectorials i d'àmbit territorial menor al municipi, en cas que existeixin.
 • Definir les funcions i la forma de coordinació amb Assemblees/Consells Ciutadans d'altres territoris.
Membres
 

Tots els inscrits a Podem a Catalunya

 

CONSELL CIUTADÀ CATALÀ


Què

Òrgan de direcció política de Podem amb funcions executives

 

Convocatòria

El CCC podrà ser convocats en qualsevol moment:
- A proposta del secretari general
- A petició del 25% del CCC
- A petició del 10% dels i les inscrits a Podem o del 10% dels cercles de Catalunya+
En cap cas podran transcórrer més de 3 mesos entre dues reunions plenàries del CCC.

 

 
Funcions principals

 • Desenvolupar amb funcions executives les decisions aprovades per l'Assemblea Ciutadana i aquelles conduents a desenvolupar la línia política de Podem al territori.
 • Convocar a l'Assemblea Ciutadana de l'àmbit territorial corresponen tant per a totes les qüestions que resultin preceptives com per a qualsevol altra consulta, segons l'establert a l'apartat “Assemblees Ciutadanes Territorials”.
 • Convocar, per a qüestions d'especial transcendència, si ho estima oportú, qualsevol Assemblea de nivell territorial inferior.
 • Aprovar el pressupost i la rendició de comptes de cada exercici.
 • Aprovar els pressupostos de les campanyes electorals i de les activitats específiques del territori per a campanyes de nivell estatal o territorial.
Membres

 • La persona que ocupi la Secretaria General serà membre nat del CCC i presidirà les seves reunions.
 • 34 membres escollits directament per l'Assemblea Ciutadana amb criteri de correcció de gènere

 

 

CONSELL DE COORDINACIÓ CATALÀ 


Què

Equip en el qual es recolza el/la Secretari/a General per realitzar les seves tasques, tant de caràcter públic com de coordinació interna

 

 

 
Funcions principals

El Consell de Coordinació s'organitzarà internament en Secretaries establertes pel CCC a proposta del/de la Secretari/a General, sent cadascun dels integrants el/la responsable de cada Secretaria. 

Membres

Estarà compost entre 7 i 11 persones triades del CCC a proposta del/de la Secretari/a General.

 

ELECCIÓ DELS CÀRRECS


 
SECRETARIA
GENERAL

La Secretaria General serà triada per tots els membres de Podem Catalunya mitjançant sufragi lliure i directe durant el transcurs de la respectiva Assemblea Ciutadana. Es garantirà el dret al vot presencial i telemàtic.

 
 
 

SOCIODEMOGRÀFIC


 
ÒRGANS DEL PARTIT
LLISTES ELECTORALS
CÀRRECS DE DESIGNACIÓ
 
 

Gènere

Paritat:
- Elecció dels i les 34 membres del CCC.
- Composició del Consell de Coordinació Català.

Els òrgans col·legiats de PODEM tindràn una representació de dones i homes que ha de ser mínim de 40/60 per cada gènere.
LLISTES ELECTORALS

Elecció per primàries obertes. Cal triar entre llistes que comptin com a mínim amb un 50% de dones. 

CÀRRECS DE DESIGNACIÓ

 

 
  
     
 

 

Descàrrega i utilització de les dades

Podeu descarregar-vos i emprar de manera gratuïta totes les nostres dades, però assegureu-vos de citar la font correctament:

Verge, Tània, Arnau Rovira, Sergi Lostao, Federica Giardina, Sergi Esteve, Albert Garrigós, Xavier Soler i Gerard Pasanau (2017). Base de dades OPCAT, versió juliol de 2017. Universitat Pompeu Fabra, Barcelona: L’Observatori dels Partits Polítics de Catalunya, www.upf.edu/opcat