PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ
(PDeCAT)

 
Fundació
Any de fundació
2016
Estatuts
Últims
2016
ASSEMBLEA
Última
8-10/7/2016
 
PRINCIPIS GENERALS DELS ESTATUTS DEL PDeCAT

"El Partit Demòcrata Català és un partit polític demòcrata, catalanista, independentista, europeista, humanista i republicà que serveix al progrés i la llibertat de Catalunya i dels ciutadans i ciutadanes. En conseqüència, el Partit Demòcrata Català vol que Catalunya s’organitzi políticament com un Estat independent, sense renunciar a la via unilateral per assolir aquest objectiu, que garanteixi els drets i llibertats inalienables del seus ciutadans i ciutadanes". 

- Preàmbul Estatuts 2016 -

RELACIÓ AMB ALTRES PARTITS

Conveni de col·laboració amb Reagrupament 

 

Partit Europeu
Partit de l'Aliança dels Liberals i Demòcrates per Europa

 
 
PRESÈNCIA A LA XARXA

 
 
 
 
 
CÀRRECS PRINCIPALS

 

Presidència del Partit

David Bonvehí i Torras

 


Vicepresidència del Partit

Míriam  Nogueras i Camero

 


Responsable d'Organització i Territori

Ferran Bel i Accensi

 
 
 
 

 

 

TERRITORIAL

ÀMBIT D'AGRUPACIONS

ÀMBIT DE VEGUERIES

 

ÀMBITS TEMÀTICS

 • Econòmic
 • Social
 • Primer Sector
 • Relacions internacionals
 • Territori i medi ambient
 • Seguretat
 • Relacions institucionals
 • Educació, universitat i coneixement
 • Cultura i llengua
 • Esports
 
 
ESTAT ACTUAL

QUOTA ANUAL
80€
 
EDAT MÍNIMA
+ 18
 
AVALS
 -
 
 
 
EVOLUCIÓ DE LA MILITÀNCIA

 
ORGANITZACIONS ADHERIDES

Joves


 
 
 

ASSEMBLEA NACIONAL


Què

L'Assemblea Nacional és el màxim òrgan de decisió, debat i participació.

 

Convocatòria

Ordinària: cada dos anys, convocada pel Consell Nacional a proposta de la Direcció Executiva.
Extraordinària: l’Assemblea també es podrà reunir, a proposta de la Direcció Executiva, amb caràcter extraordinari prèvia convocatòria amb una antelació mínima de 3 dies naturals. 

 
 
Funcions principals

 • Decidir el posicionament ideològic i fixar l’estratègia política del partit.
 • Aprovar l’informe de gestió de la Direcció Executiva Nacional i l'informe de retiment de comptes de la Comissió per a la Qualitat Democràtica i de la Comissió Econòmica.
 • Elegir les persones que han d'ocupar els càrrecs següents: la Presidència, la Direcció Executiva Nacional, la Presidència del Consell Nacional, el Defensor/a de la Persona Associada, els membres de la Comissió per a la Qualitat Democràtica i els membres de la Comissió Econòmica.
 • Escollir una part dels/de les consellers/es nacionals.
 • Modificar i aprovar les modificacions estatutàries.
 • Acordar la dissolució del partit.
Membres

Hi poden participar totes les persones associades al corrent de pagament, que s’hagin inscrit prèviament, i que tinguin una antiguitat de 6 mesos com a persones associades.

 

CONSELL NACIONAL


Què

El Consell Nacional és l'òrgan encarregat de vetllar pel compliment i pel desenvolupament de les línies directrius marcades pel partit. Constitueix la delegació permanent de l’Assemblea Nacional.

 

Convocatòria

Es reuneix com a mínim, amb caràcter ordinari un cop cada dos mesos, I amb caràcter extraordinari a iniciativa de la Direcció Executiva Nacional o del 25% de consellers o conselleres nacionals.

Funcions principals

 • Vetllar pel compliment dels acords i línies estratègiques i polítiques aprovades per l'Assemblea Nacional.
 • Controlar l'actuació de la Direcció Executiva Nacional.
 • Convocar l'Assemblea Nacional.
 • Aprovar el Codi Ètic i de Transparència.
 • Aprovar els reglaments que emanen dels Estatuts.
 • Aprovar els pressupostos del partit.
 • Aprovar els comptes anuals del partit.
 • Aprovar els programes electorals d'àmbit nacional.
 • Ratificar les llistes de candidats/es a les eleccions al Parlament de Catalunya, al Congrés, al Senat i al Parlament Europeu.
 • Debatre i aprovar propostes de resolució provinents del territori i els àmbits i els altres òrgans del partit.
 • Modificar els Estatuts per raons d’urgència i amb una majoria qualificada de quatre cinquenes parts.
  (...) 
Membres

Està integrat per un màxim de 300 membres. Està constituït per:

 • Comitè Nacional.
 • President de la Comissió de Qualitat Democràtica.
 • Defensor/a de les Persones Associades.
 • La persona que tingui la responsabilitat econòmica financera del partit.
 • Representants del territori en un número fixe i un número variable en funció del nombre de persones que tinguin associades.
 • 10 representants dels àmbits temàtics.
 • Persones associades amb responsabilitats institucionals.
 • Persones associades escollides directament per l’Assemblea Nacional.
 • La persona / persones que representin el grup de Gent Gran.
 

COMITÈ NACIONAL


Què

El Comitè Nacional és un òrgan de coordinació, debat i assessorament emanat de l’Assemblea Nacional.

 

Convocatòria

S’ha de reunir de forma ordinària, com a mínim, un cop al mes.

 
Funcions principals

 • Coordinar i debatre l’estratègia de les línies polítiques del partit.
 • Assessorar la Direcció Executiva sobre qualsevol tema o qüestió que aquesta li demani.
Membres

El formen un màxim de 60 persones, entre les quals hi ha:

 • La Presidència del partit.
 • La Direcció Executiva Nacional.
 • 10 persones responsables dels Àmbits Temàtics.
 • Les Presidències de les vegueries.
 • La Presidència del del Consell d’Acció Municipal.
 • 10 electes locals escollit entre els associats.
 • Membres institucionals nats.
 • 2 membres de l’organització juvenil
 • 2 membres del Grup Gent Gran

 

 

DIRECCIÓ EXECUTIVA NACIONAL


Què

La Direcció Executiva Nacional ostenta la representació legal del partit i és el seu òrgan executiu.

 
Funcions principals

 • Direcció del partit en les línies marcades per l’Assemblea Nacional i pel Consell Nacional.
 • Administració i disposició del patrimoni del partit.
 • Representació del partit en actes judicials i extrajudicials, amb facultat de conferir delegacions i atorgar poders.
 • Altres facultats que aquests Estatuts i el reglament del partit li atorguin.
Membres

La Direcció Executiva Nacional està formada per un màxim de 12 membres, entre els quals hi ha un coordinador/a general. La resta de membres han de tenir definides les seves respectives responsabilitats, entre les quals hi ha un responsable d’Estratègia, Comunicació i Organització Digital.

 

ELECCIÓ DELS CÀRRECS


 
PRESIDÈNCIA
DEL
PARTIT

La Presidència està formada per un/a president/a i un/a vicepresident/a que són escollits per l’Assemblea Nacional a través d’un procediment d’eleccions obertes amb llista tancada i bloquejada.

 
PRESIDÈNCIA DEL CONSELL
NACIONAL 

Escollit per l'Assemblea Nacional a través d’un procediment d’eleccions obertes amb llista tancada i bloquejada. 

 
 
COORDINADOR/A GENERAL I DE COMUNICACIÓ

Escollit per l'Assemblea Nacional a través d'un procediment d'eleccions obertes amb llista tancada i bloquejada. Aquest procediment d'elecció s'inclou dins de l'elecció de la Direcció Executiva Nacional.

 
COORDINADOR/A D'ORGANITZACIÓ
 

Escollit per l'Assemblea Nacional a través d'un procediment d'eleccions obertes amb llista tancada i bloquejada. Aquest procediment d'elecció s'inclou dins de l'elecció de la Direcció Executiva Nacional.

 
 
 

SOCIODEMOGRÀFIC


 
ÒRGANS DEL PARTIT
LLISTES ELECTORALS
CÀRRECS DE DESIGNACIÓ
 

Joventut

Dos membres de l’organització juvenil amb entitat jurídica pròpia vinculada orgànica i ideològicament són membres del Consell Nacional. 
 
 

IDEOLÒGIC


 
CORRENT
 

Reconeixement d'existència

 
 
Plataforma Nova Convergència / Llibergència / Moment Zero / Generació Llibertat
 

Drets

 
 
No regulades per l'Estatut
 

Obligacions

 
 
No regulades per l'Estatut
 

 

Descàrrega i utilització de les dades

Podeu descarregar-vos i emprar de manera gratuïta totes les nostres dades, però assegureu-vos de citar la font correctament:

Verge, Tània, Arnau Rovira, Sergi Lostao, Federica Giardina, Sergi Esteve, Albert Garrigós, Xavier Soler i Gerard Pasanau (2017). Base de dades OPCAT, versió juliol de 2017. Universitat Pompeu Fabra, Barcelona: L’Observatori dels Partits Polítics de Catalunya, www.upf.edu/opcat