MOVIMENT D'ESQUERRES
(MES)

 
Fundació
Any de fundació
2015
Estatuts
Últims
2015
Congrés
Últims
09/07/2016
 
PRINCIPIS GENERALS DELS ESTATUTS DE MES

"MES. Moviment d'Esquerres és una organització política d'arrel progressista que es defineix com catalanista i europeista. Un moviment que pretèn la construcció per confluència voluntària d'una majoria nacional, social i politica d'esquerres a Catalunya. Que neix per assolir el recolzament majoritari que ens acosti a l'estat català republicà, i governar-lo des dels valors del socialisme democràtic, que es concreti en termes de llibertat, equitat i drets iguals de les ciutadanes i els ciutadans." 

- Art.2 Estatuts 2015 -

 
PRESÈNCIA A LA XARXA

 
 
CÀRRECS PRINCIPALS


Presidència

Alfons Palacios González

 

 

Secretaria d'Organització

Oriol Calvet

 


Secretaria d'Acció Politica
Pia Bosch

 


 

 

 

 

TERRITORIAL

ÀMBIT LOCAL

ÀMBIT SUPRALOCAL

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTAT ACTUAL

QUOTA ANUAL
mínima 60€
 
EDAT MÍNIMA
+ 18
 
AVALS
-
 
 
 
EVOLUCIÓ DE LA MILITÀNCIA

 
 

ASSEMBLEA GENERAL


Què

Òrgan suprem de l'organització.

 

Convocatòria

Ordinària: com a minim una vegada a l'any obligatòriament en dissabte o festiu.

Extraordinària: si sol·licitada per un mínim de 10% dels membres de l'organització.

 
Funcions principals

 • Debatre i acordar les línies estratègiques.
 • Aprovar la gestió, controlar l'activitat i elegir els membres del Consell.
 • Elegir la Presidència; modificar els estatuts; resoldre sobre qüestions internes.
Membres

Tots els membres de MES. Si no és possible, per raons econòmiques o d'urgència, el Consell podrà optar per la convocatòria de compromissaris/ies.

Cada compromissari/a representa deu membres. 

 

CONSELL


Què

Òrgan executiu superior entre assemblees generals encarregat de l'actuació politica i l'organització.

 

Convocatòria

Es reuneix tantes vegades com es consideri necessari i com a mínim cada dos mesos. 

 
Funcions principals

 • Dirigir l'organització; establir les directrius polítiques i de coordinació política dels territoris.
 • Aprovar i fer públiques declaracions polítiques per expressar el posicionament de l'organització. 
 • Proposar la convocatòria de l'Assemblea General.
 • Aprovar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici i els corresponents pressupostos.
 • Establir les quotes dels membres.
 • Crear o eliminar commissions.
 • Escollir i vetllar sobre la gestió de la Junta.
Membres

Mínim de 20 a un màxim de 36 consellers i conselleres, comptant la Presidència.

 

JUNTA


Què

Òrgan de gestió executiva de l'organització.

 

Convocatòria

Es reuneix periòdicament un cop per setmana.

 
Funcions principals

 • Coordina i dona suport als càrrecs unipersonals: Presidència, Responsable d'Àrea Política, d'Àrea d'Organització, Tresoreria i Secretaria.
 • Debatre i assessorar els responsables en temes politics i organitzatius.
 • Decidir temes, prioritats i elaborar documents.
 • Preparar i coordinar agendes de reunions i actes.
 • Gestionar contractes i donacions.
Membres

Presidència, Responsable d'Àrea Politica, d'Àrea d'Organització, Tresoreria, Secretaria i fins un màxim de 4 persones més.

 

ELECCIÓ DELS CÀRRECS


 
PRESIDÈNCIA
DEL PARTIT

Elegida per l'Assemblea General.

RESPONSABLE D'ÀREA
POLITICA 

El Consell escull d'entre els seus membres la Junta i per tant el responsable d'Àrea Política.

 
RESPONSABLE D'ÀREA ORGANITZACIÓ

El Consell escull d'entre els seus membres la Junta i per tant el responsable d'Àrea d'Organització.

 
 
TRESORERIA 
 

El Consell escull d'entre els seus membres la Junta i per tant la Tresoreria.

 
SECRETARIA
 

El Consell escull d'entre els seus membres la Junta i per tant la Secretaria.

 
 
 

 

Descàrrega i utilització de les dades

Podeu descarregar-vos i emprar de manera gratuïta totes les nostres dades, però assegureu-vos de citar la font correctament:

Verge, Tània, Arnau Rovira, Sergi Lostao, Federica Giardina, Sergi Esteve, Albert Garrigós, Xavier Soler i Gerard Pasanau (2017). Base de dades OPCAT, versió juliol de 2017. Universitat Pompeu Fabra, Barcelona: L’Observatori dels Partits Polítics de Catalunya, www.upf.edu/opcat