INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS  
(ICV)

 
Fundació
Any de fundació
1987
Estatuts
Últims
2013
Congrés
Últims
9-10/4/2016
 
PRINCIPIS GENERALS DELS ESTATUTS D' ICV

"Iniciativa per Catalunya Verds és una formació política democràtica, catalanista, republicana, d’esquerres, ecologista, feminista, municipalista, internacionalista d’homes i dones que fan seu el patrimoni i la història del PSUC i de l’ENE i del moviment obrer. Compromesa amb totes les persones que volen transformar el món, superar el capitalisme i que comparteixen els valors de la justícia social, la pau, la igualtat, la radicalitat democràtica, la llibertat, la laïcitat i la solidaritat i que vol construir una societat basada en la democràcia i el socialisme."

- Article 1 Estatuts 2013 -

 
RELACIÓ AMB ALTRES PARTITS

Grup Parlamentari Europeu
Els Verds/Partit Verd Europeu

 

Afiliació Internacional
Global Greens

 
 
PRESÈNCIA A LA XARXA

 
 
CÀRRECS PRINCIPALS


Coordinació Nacional

Marta Ribas Frías

 

 

Coordinació Nacional
David Cid Colomer

 


Portaveu

Ernest Urtasun Domènech

 
 

 

 

TERRITORIAL

ÀMBIT LOCAL

ÀMBIT SUPRALOCAL

 

SECTORIAL

 • Benestar social
 • Cultura
 • Dret a l'Habitatge
 • Dret i Justícia
 • Qualitat Democràtica
 • Laïcitat
 • Joves d'Esquerra Verda
 • Sectorial d'Economia i Treball
 • Educació, Universitat i Recerca
 • Esports
 • Gent gran
 • Europa i Internacional
 • Dret a decidir i Cultura Federal
 
 • LGBT+
 • Salut
 • Politiques de Seguretat
 • Societat de la Informació i el Coneixement
 • Animalistes d'ICV
 • Dones amb Iniciativa
 • Medi Ambient i Sostenibilitat
 • Àmbit Rural i Agricultura
 • Polítiques Econòmiques
 • Economia Social i Solidaria
 • Pau i Cooperació
 • Sectorial de Migració i Ciutadania
 
 
ESTAT ACTUAL

 
QUOTA ANUAL
136€
 
EDAT MÍNIMA
+ 16
 
AVALS
-
 
 
 
EVOLUCIÓ DE LA MILITÀNCIA

 
ORGANITZACIONS ADHERIDES

Joves


Fundació


 

Dones


 
 
 

ASSEMBLEA NACIONAL


Què

És el màxim òrgan del partit. Té competència exclusiva en l’aprovació dels Principis, del Manifest Programa i dels Estatuts i en l’elecció del Consell Nacional i la Comissió Executiva Nacional.

 

Convocatòria

Ordinària: cada 4 anys com a mínim, convocada pel Consell Nacional. Cada 2 anys com a màxim tindrà lloc una Convenció Nacional.
Extraordinària: es convoca a sol·licitud de la majoria de les persones del Consell Nacional o un conjunt d’organitzacions que representen el 40% de la militància d’ICV.

 
Funcions principals

 • Aprovar el Reglament de funcionament.
 • Escoltar, discutir i aprovar l’informe sobre la gestió de la direcció sortint i els documents assemblearis.
 • Examinar i resoldre les qüestions referents als Principis, al Manifest Programa i als Estatuts.
 • Elegir el Consell Nacional, la Comissió Executiva Nacional, la Comissió de Garanties i Qualitat Democràtica i la Comissió de Control Econòmic i Financer.
 • Resoldre sobre l’informe de la Comissió de Control Economicofinancer i sobre l’informe de la Comissió de Garanties i Qualitat Democràtica.
 • Debat i aprovació de la reforma dels Estatuts.
Membres

Delegats/des: en representació de la militància, elegits/des segons criteris de proporcionalitat i vetllant per la paritat. També seran delegats i delegades les persones del Consell Nacional que hagin complert les condicions d’assistència fixades pel Reglament del Consell Nacional, i en cap cas superaran el 20% del total de delegats/des, així com els membres de les Comissions de Garanties i Qualitat Democràtica i de Control Econòmic Financer.

 

CONSELL NACIONAL


Què

És el màxim òrgan de direcció política i organitzativa d’Iniciativa per Catalunya Verds. En el període entre Assemblees, el Consell Nacional ostenta la màxima representació col·lectiva del partit.

 

Convocatòria

El Consell Nacional es reunirà, com a mínim, sis vegades a l’any, i sempre que ho sol·liciti el 25% de les persones membres.

 
Funcions principals

 • Desenvolupar els acords de l’Assemblea Nacional i fixar la política del partit.
 • Censar els militants, aprovar el mapa organitzatiu i impulsar l'extensió del partit.
 • Debatre els informes anuals de la Comissió de Garanties i Qualitat Democràtica i de la Comissió de Control Econòmic Financer.
 • Garantir la informació interna i vetllar pel compliment dels Estatuts.
 • Aprovar, anualment, els balanços i els pressupostos, el codi ètic i les candidatures electorals sorgides dels processos de consultes internes.
 • Avaluar l’Informe de balanç de l’activitat dels grups del Parlament de Catalunya, del Congrés dels Diputats, del Senat, del Parlament Europeu, de la Diputació de Barcelona i de l’Àrea Metropolitana.
 • Aprovar i fer seguiment del treball de les àrees i secretaries del partit.
 • Fixar les retribucions màximes i aportacions dels càrrecs electes, interns i eventuals, i l’import de les quotes dels i les militants.
 • Acordar les aliances polítiques i les noves coalicions electorals, prèvia consulta interna al conjunt de les organitzacions.
Membres

Cada Assemblea Nacional determinarà el nombre exacte de persones a elegir, que serà d'entre 150 i 200, tot representant les organitzacions territorials, els càrrecs institucionals i els àmbits del partit.

 

COMISSIÓ EXECUTIVA 


Què

És la direcció executiva del partit.
Les persones de la Comissió Executiva Nacional són elegides mitjançant votació individual i secreta de l’Assemblea Nacional, d’entre les persones elegides pel Consell Nacional a proposta de la Coordinació Nacional

 

Convocatòria

No s'especifica.

 
Funcions principals

 • Exercir la direcció del partit entre les sessions del Consell Nacional.
 • Adoptar les mesures organitzatives i administratives que per raons d’urgència o excepcionalitat cregui convenients.
 • Mantenir les relacions amb les altres forces polítiques, amb els sindicats i amb els moviments socials.
 • Dirigir políticament les campanyes electorals.
 • Preparar les reunions del Consell Nacional.
 • Garantir la gestió econòmica, administrativa i patrimonial.
 • Aprovar la incoació d’un procés judicial a petició de qualsevol organització o de la mateixa Comissió Executiva.
Membres

 • Cada Assemblea Nacional determinarà el nombre exacte de persones de la Comissió Executiva Nacional.
 • Es procurarà incorporar activistes i moviments socials, i persones que no tinguin l’activitat política com a dedicació principal.
 • Es podran presentar candidatures alternatives a la proposada, respectant la paritat i avalades pel 15% de les delegades i dels delegats acreditats i comptar amb l’acceptació dels candidats i les candidates.
 

ELECCIÓ DELS CÀRRECS


 
COORDINACIÓ NACIONAL

Escollits per vot secret dels militants i les militants i els amics i les amigues fins a la següent Assemblea Nacional que se celebri.

 
 
NUCLI COORDINADOR

Escollit per la Comissió Executiva d’entre les persones membres i ratificat pel Consell Nacional per majoria simple. Aquest podrà revocar totes o algunes de les persones membres per 3/5 parts.

 
 
 

SOCIODEMOGRÀFIC


 
ÒRGANS DEL PARTIT
LLISTES ELECTORALS
CÀRRECS DE DESIGNACIÓ
 

Joventut

ÒRGANS DEL PARTIT

Les Comissions Executives promouen i donen suport a l’extensió de l’organització Joves d’Esquerra Verda, i es doten d’una política en relació als i les joves. S'estableix un protocol de relacions que defineix el suport polític, organitzatiu i econòmic, així com la participació en els òrgans de direcció d’Iniciativa per Catalunya Verds.

   
   
 

Gènere

Dones amb Iniciativa
LLISTES ELECTORALS

Composició de l’Assemblea Nacional, dels organismes de direcció nacionals i de les organitzacions territorials i sectorials: paritària o tenir com a màxim un 60% de persones del mateix sexe, tenint com a objectiu el 50%. 

Elecció Consell Nacional: per a la seva elecció s’habilitaran els mecanismes per presentar una candidatura de consens que asseguri la representació sectorial, territorial i per gènere equilibrada.

Coordinació Nacional està integrada per dues persones, entre les que com a mínim una serà una dona.

CÀRRECS DE DESIGNACIÓ
Dones amb Iniciativa
 
  
  
   
 
  
   
   
 

IDEOLÒGIC


 
PLATAFORMES i CORRENTS D'OPINI´Ó
 

Reconeixement d'existència

 
Els i les militants d’Iniciativa per Catalunya Verds, des de la seva llibertat
d’expressió individual i col·lectiva, poden crear plataformes i corrents d’opinió. Mentre que els corrents no fixen cap temporalitat, les plataformes tenen objectius puntuals i conjunturals
 

Drets

CORRENT

 

Poden utilitzar les seus d’Iniciativa per Catalunya Verds i tenen garantit l’accés als mitjans de comunicació interns.

 

Obligacions

La creació d’una plataforma d’opinió i d’un corrent d’opinió han de ser immediatament
comunicats a la Comissió Executiva Nacional. No es poden atribuir la representativitat de
posicionaments que pertanyin als signes d’identitat globals del partit
.
 

 

Descàrrega i utilització de les dades

Podeu descarregar-vos i emprar de manera gratuïta totes les nostres dades, però assegureu-vos de citar la font correctament:

Verge, Tània, Arnau Rovira, Sergi Lostao, Federica Giardina, Sergi Esteve, Albert Garrigós, Xavier Soler i Gerard Pasanau (2017). Base de dades OPCAT, versió juliol de 2017. Universitat Pompeu Fabra, Barcelona: L’Observatori dels Partits Polítics de Catalunya, www.upf.edu/opcat