ESQUERRA UNIDA i ALTERNATIVA
(EUiA)

 
Fundació
Any de fundació
1998
Estatuts
Últims
2016
Congrés
Últims
29/10/2016
 
PRINCIPIS GENERALS DELS ESTATUTS D'EUiA

"Esquerra Unida i Alternativa és un Moviment Polític i Social, nacional català i republicà, federal, anticapitalista, internacionalista i solidari en què conflueixen forces polítiques, socials i persones d'esquerres."

- Art. 2 Estatuts 2016 -

 
RELACIÓ AMB ALTRES PARTITS

Referent Estatal
Izquierda Unida

 

Partit Europeu

Partit de l'Esquerra Europea

 
 
PRESÈNCIA A LA XARXA

 
 
CÀRRECS PRINCIPALS


Coordinació

general 

Joan Josep Nuet i Pujals

 

Coordinació d’Organització i Finances i de la Coord. Col·legiada

Héctor Sánchez

 

Coordinació Política Institucional i Programa i Coordinador de la Comissió Nacional

Toni Salado

 


 

 
 
 
 

 

 

TERRITORIAL

ÀMBIT LOCAL

ÀMBIT SUPRALOCAL

 

SECTORIAL

 • Dona
 • Món del Treball
 • Educació
 • Salut
 • Habitatge
 • Memòria Històrica
 
 • Llibertat d'Expressió Afectivo-Sexual
 • Medi Ambient i Territori
 • Política Territorial
 • Procés Constituent i República Catalana
 • Solidaritat i Pau
 
 
ESTAT ACTUAL

Quota anual
48€
 
EDAT MÍNIMA
+18
 
AVALS
-
 
 
 
EVOLUCIÓ DE LA MILITÀNCIA

 
ORGANITZACIONS ADHERIDES

Joves


Fundació


 
 
<

ASSEMBLEA NACIONAL


Què

L'Assemblea Nacional és el màxim òrgan d'Esquerra Unida i Alternativa.

 

Convocatòria

Ordinària: cada 4 anys
Extraordinària: en els supòsits següents
- A proposta del Consell Nacional
- A petició del 25% del conjunt total d'afiliats/des o organitzacions que representin el 50%.

 
Funcions principals

 • Escolta, discuteix l'informe de gestió i adopta les resolucions corresponents.
 • Examina i resol les qüestions referents al programa i els Estatuts.
 • Determina la línia política del moviment polític i social.
 • Elegeix el 50% del Consell Nacional, la Comissió de Comptes, la de Garanties i Control. 
Membres

 • Conjunt de l’afiliació de les organitzacions de base, a través dels delegats/des que elegeixin segons els criteris de proporcionalitat.
 • El Consell Nacional participarà en l'Assemblea Nacional amb veu.
 • Les persones del Consell Nacional que siguin elegides com a delegats/des a l'Assemblea Nacional per les seves assemblees de base ho faran amb veu i vot.
 

CONSELL NACIONAL


Què

El Consell Nacional és un òrgan federal, col·lectiu, de coordinació i de direcció d'Esquerra Unida i Alternativa.

 

Convocatòria

Ordinària: s’haurà de celebrar una sessió plenària cada 2 mesos, com a mínim
Extraordinària: a través de plenaris o comissions.

 
Funcions principals

 • Elaborar, acordar i aplicar, en funció de les directrius de l'Assemblea Nacional, els criteris polítics i el programa d’EUiA, adoptar les resolucions pertinents i dirigir l'estratègia parlamentària i institucional.
 • Aprovar i ratificar totes les candidatures electorals que presenti EUiA, sola o en coalició i ratificar les presentades a les eleccions municipals.
 • Representació d’EUiA a nivell nacional i establiment dels pactes generals en funció de la política aprovada.
 • Administració dels recursos i mitjans econòmics patrimonials i financers.
 • El control de la gestió econòmica, administrativa, patrimonial i política.
 • Assegurar l'aplicació dels Estatuts.
 • Acordar i gestionar la comptabilitat i el pressupost nacional.
 • Organitzar i convocar les reunions ordinàries i extraordinàries de l'Assemblea Nacional, la convocatòria de jornades i discutir l'elaboració de programes, així com convocar i organitzar la Conferència Política Nacional. Organitzar, estructurar i proveir les comissions sectorials que d'ella en depenguin.
Membres

 • El 50% del total del Consell Nacional serà escollit durant el procés assembleari o bé per sufragi directe de tota l'afiliació d'EUiA, o bé per votació individual del conjunt de delegats i delegades a l'Assemblea Nacional.
 • L'altre 50% del Consell Nacional serà elegit per les delegacions que assisteixin a l’Assemblea Nacional d’acord amb el nombre i mecanismes acordats a la mateixa.
 

COMISSIÓ NACIONAL


Què

Constitueix la coordinació i direcció executiva entre els intervals de reunions del Consell Nacional, al qual retrà comptes.

 

Convocatòria

Actua entre els intervals de reunions del Consell Nacional. Es reuneix com a mínim un cop al mes.

 
Funcions principals

 • Coordinació i direcció executiva d'EUiA.
 • Fa el seguiment dels acords del Consell Nacional
Membres

 • Escollida pel Consell Nacional a proposta de l'Assemblea Nacional.
 • La composen 30 persones
 

ELECCIÓ DELS CÀRRECS


 
COORDINACIÓ
GENERAL

Escollida pel Consell Nacional en la seva primera reunió en el marc de l'Assemblea Nacional. Aquesta figura pot recaure en una sola persona o en una co-cordinació dona/home.

 
COORDINACIÓ
COL·LEGIADA

Proposada per la Coordinació General i aprovada en el primer Consell Nacional.

 

 
 
 

SOCIODEMOGRÀFIC


 
ÒRGANS DEL PARTIT
LLISTES ELECTORALS
CÀRRECS DE DESIGNACIÓ
 

Joventut

ÒRGANS DEL PARTIT

Es garantirà el mateix % de joves en el Consell Nacional que el % de militants joves en el partit.
Els membres de la Comissió Jove d'Alternativa Jove, s'incorporen automàticament al Consell Nacional amb veu i vot.

LLISTES ELECTORALS

 

 

 

CÀRRECS DE DESIGNACIÓ

Es té en compte per l'elecció d'organismes de direcció.

 

.

 

Gènere

En l'elecció al Consell Nacional es tendirà a la paritat, establint % mínim de representació de les dones. 
LLISTES ELECTORALS

S'estableixen % mínims per gènere.

Es garantirà, sempre que sigui possible, la presència d'un mínim del 30% de dones, amb tendència a la paritat, en l'elecció d'organismes de direcció. En cap cas el % de dones en els organismes de direcció ha de ser inferior al % de dones afiliades al partit.

 

Immigració

ÒRGANS DEL PARTIT

  

 

 

LLISTES ELECTORALS

 

 

Es té en compte per l'elecció d'organismes de direcció.

 

 

 

IDEOLÒGIC


 
CORRENT
 

Reconeixement d'existència

 
 
Els diferents criteris i sensibilitats podran existir al si d'EUiA com a corrents d'opinió estables o puntuals.
 

Drets

  
 
Els corrents podran defensar, reunir-se, editar les seves propostes en els instruments d'EUiA, i donar a conèixer les seves opinions lliurement.
 

Obligacions

- Comunicar la creació d'un nou corren al Consell Nacional, que ho informarà posteriorment a l'Assemblea Nacional.
- Tenir en compte i acceptar els principis continguts a la Declaració de Principis, Programa i Estatuts d'Esquerra Unida i Alternativa.
 

 

Descàrrega i utilització de les dades

Podeu descarregar-vos i emprar de manera gratuïta totes les nostres dades, però assegureu-vos de citar la font correctament:

Verge, Tània, Arnau Rovira, Sergi Lostao, Federica Giardina, Sergi Esteve, Albert Garrigós, Xavier Soler i Gerard Pasanau (2017). Base de dades OPCAT, versió juliol de 2017. Universitat Pompeu Fabra, Barcelona: L’Observatori dels Partits Polítics de Catalunya, www.upf.edu/opcat