ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
(ERC)

 
Fundació
Any de fundació
1931
Estatuts
Últims
2015
Congrés
Últims
2015
 
PRINCIPIS GENERALS DELS ESTATUTS D'ERC 

"Esquerra Republicana té com a objectiu la unitat territorial i la independència de la nació catalana, de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó, i l’assoliment d’una societat més justa i solidària, sense desigualtats entre les persones i els territoris. Esquerra Republicana és un partit republicà, democràtic i d’esquerra no dogmàtica que té com a referent la defensa dels drets humans, dels drets dels pobles i del medi ambient; fomenta la seva ideologia i l’acció política en la defensa dels interessos dels sectors productius i de les classes populars, la transparència institucional i el servei a la
ciutadania".

- Art. 2 Estatuts 2015 -

 
RELACIÓ AMB ALTRES PARTITS

Partit Europeu
Aliança Lliure Europea

 
 
PRESÈNCIA A LA XARXA

 
 
CÀRRECS PRINCIPALS


Presidència del Partit
Oriol Junqueras

 

 

Secretaria General 
Marta Rovira

 


Adjunt a la Presidència  
Pere Aragonès

 

Vicesecretària General d'Estratègia, Entorn i Gestió del Coneixement i Portaveu
Marta Vilalta

 
 

 

 

TERRITORIAL

ÀMBIT LOCAL

ÀMBIT SUPRALOCAL

 

SECTORIAL

 • Politica econòmica i financera
 • Agricultura, ramaderia i pesca
 • Empresa, indústria i serveis
 • Comerç, turisme i consum
 • Universitats, recerca i innovació
 • Societat de la informació
 • Treball, autònoms i economia social
 • Fòrum sindical
 • Moviments socials
 • Justícia
 • Dones
 • Joventut
 • Ciutadania i migracions
 • Coordinadora LGTBI
 • Salut
 • Benestar social
 • Esports
 
 • Cultura
 • Educació
 • Política lingüística
 • Comunicació audiovisual
 • Memòria i reparació
 • Administracions públiques
 • Política territorial
 • Medi ambient i energia
 • Seguretat i protecció civil
 • UE i política internacional
 • Cooperació, pau i slidaritat
 
 
ESTAT ACTUAL

QUOTA ANUAL
68,40€ (mínim)
 
EDAT MÍNIMA
+ 18
 
AVALS
-
 
 
 
EVOLUCIÓ DE LA MILITÀNCIA

 
ORGANITZACIONS ADHERIDES

Joves


 
 
<

CONGRÉS NACIONAL


Què
 

Òrgan sobirà d’Esquerra Republicana i d'aspectes de la política del partit.

 

Convocatòria

 • Ordinària se celebrar cada quatre anys. 
 • Extraordinària en els supòsits següents:

- Per acord de l’Executiva Nacional per majoria absoluta.

– Per acord del Consell Nacional per majoria absoluta.

– Per petició motivada, adreçada a l’Executiva Nacional, d’una quarta part de la militància de ple dret d’Esquerra Republicana. 

 

 
Funcions i estructura principal

El Congrés s’estructura en dues fases.

En la primera es fa una jornada electoral per escollir les persones membres de l’Executiva Nacional i 30 consellers i conselleres nacionals.

En la segona es constituiex el plenari del Congrés Nacional, que és el responsable de fixar la línia política d’Esquerra Republicana.

Membres
 

Tota la militància de ple dret.

 

CONSELL NACIONAL


Què

Màxim òrgan entre congressos.

 

Convocatòria

 • Ordinàriaalmenys un cop cada tres mesos.
 • Extraordinàriaa petició d’un terç dels membres o per acord de l’Executiva Nacional.

 

 
Funcions principals

 • Ajustar la línia política del partit a les circumstàncies del moment.
 • Aprovar les directrius bàsiques dels programes electorals, les coalicions i les candidatures a les cambres legislatives.
 • Impulsar i controlar l’actuació dels òrgans de govern del partit, ratificar els plans de treball de l’Executiva Nacional i les orientacions dels plans de treball dels òrgans territorials.
 • Elegir les persones que hagin de cobrir les vacants que es produeixin a l’Executiva Nacional.
 • Aprovar la composició de la Comissió de Garanties i la Comissió Censora de Comptes.
 • Aprovar els reglaments reguladors de l’activitat interna del partit, les ponències i les comissions organitzadores.
 • Aprovar els pressupostos i la liquidació dels comptes anuals.
Membres

Està constituït per:

 • L'Executiva Nacional.
 • 30 militants escollits/des pel Congrés Nacional.
 • Alcaldies de les capitals de comarca de les 10 localitats més poblades.
 • Alcaldies o regidories del País Valencià i de les Illes i una per federació regional.
 • Presidències de les federacions comarcals, insulars i de districte.
 • Membres de les cambres legislatives en representació d’ERC.
 • Representants de les diputacions provincials o dels consells insulars.
 • Presidències de les comissions sectorials nacionals i de l’Assemblea Nacional de la Dona.
 • Responsables de les coordinadores de polítiques LGBTI i de ciutadania.
 • Militants que hagin ocupat la Presidència i la Secretaria General. 
 • 3 militants a proposta de l’Executiva Nacional.
 • 18 militants de les JERC.
 

EXECUTIVA NACIONAL


Què

Òrgan que s'encarrega de l'adequació de la línia política del partit.

 

Convocatòria

Actua durant els intervals de sessions del Consell Nacional.

 

 
Funcions principals

 • Direcció i administració del partit.
 • Denegar de forma motivada l’admissió de nous militants i simpatitzants.
 • Crear, fusionar i dissoldre qualsevol federació territorial.
 • Dissoldre qualsevol executiva regional, comarcal i insular i local i nomenar una gestora.
 • Designar els càrrecs supralocals que representin Esquerra Republicana, a proposta de l’organisme territorial corresponent.
 • Aprovar els pactes postelectorals a les institucions supralocals.
Membres

 • La Presidència.
 • La Secretaria General.
 • Els membres de la candidatura guanyadora del congrés nacional.
 • La Presidència del Consell Nacional.
 • La Presidència del Consell Municipal.
 • La màxima representació al Govern Balear, a la Generalitat de Catalunya i a la Generalitat Valenciana.
 • Presidents o portaveus a les cambres legislatives.
 • Presidència de les diputacions provincials o dels consells insulars.
 • Presidència dels grups municipals als ajuntaments de Barcelona, València, Palma de Mallorca i Perpinyà.
 • Presidències del País Valencià, les Illes, les federacions regionals i la coordinadora de la Regió Metropolitana de Barcelona.
 • Portaveu Nacional i la Secretaria d’Organització de les JERC.
 

ELECCIÓ DELS CÀRRECS


 
PRESIDÈNCIA DEL
PARTIT

- La Presidència és escollida per la militància a través de la convocatòria d'una jornada electoral. La celebració de la jornada ha d'establir un sistema de vot presencial i no presencial que garanteixi el vot secret dels votants.
- Els militants que presenten candidatura a la Presidència del partit cal que presentin, juntament amb la seva candidatura, una llista amb una persona candidata a la
Secretaria General, i un màxim de 20 persones més candidates a formar part de l’Executiva Nacional.
- Les candidatures han de presentar un programa electoral i l’aval del 5 % de la militància.

- La Presidència pot ser reelegida ininterrompudament fins a un màxim de 12 anys. 

 
SECRETARIA
GENERAL 

L'elecció de la Secretaria General va acompanyada de la candidatura a la Presidència del Partit i de l'elecció de l'Executiva a través d'una jornada electoral.

- La Secretaria General pot ser reelegida ininterrompudament fins a un màxim de 12 anys.

 
 
PRESIDÈNCIA DEL 
CONSELL NACIONAL

El Consell Nacional ha d’escollir la Presidència d’entre els seus membres, a proposta de l’Executiva Nacional.

 
 
 

SOCIODEMOGRÀFIC


 
ÒRGANS DEL PARTIT
LLISTES ELECTORALS
CÀRRECS DE DESIGNACIÓ
 

Joventut

ÒRGANS DEL PARTIT

18 persones militants del Jovent Republicà són membres del Consell Nacional.

LLISTES ELECTORALS

 

 

 

CÀRRECS DE DESIGNACIÓ

El Portaveu Nacional i la Secretaria d’Organització del Jovent Republicà formen part de l'Executiva Nacional d'Esquerra Republicana.
 

 

.

 

Gènere

Després de la celebració del Congrés Nacional, a proposta de la Presidència d’Esquerra Republicana, l’Executiva Nacional ha d’elegir, entre els membres de l’Assemblea Nacional de les Dones, una Presidència, que haurà de ser ratificada pel mateix òrgan.
LLISTES ELECTORALS

Es promou la participació i la presència de les dones en l’organització, així com que Esquerra Republicana assumeixi la defensa dels drets de les dones, especialment en els seus programes electorals.

Presidència de l'Assemblea Nacional de les Dones

 

LGBTI

ÒRGANS DEL PARTIT

Després de la celebració del Congrés Nacional, a proposta de la Presidència d’Esquerra Republicana, l’Executiva Nacional ha d’elegir, d’entre els membres de la Coordinadora de Polítiques LGBTI, una persona coordinadora, que ha de ser ratificada pel mateix òrgan.

 

 

LLISTES ELECTORALS

 

 

 

CÀRRECS DE DESIGNACIÓ

Coordinadora de Polítiques LGBTI

 

 

 

Immigració

ÒRGANS DEL PARTIT

Després de la celebració del Congrés Nacional, a proposta de la Presidència d’Esquerra Republicana, l’Executiva Nacional ha d’elegir, entre els membres de la Coordinadora de Ciutadania de les migracions d’Esquerra Republicana, una persona coordinadora, que haurà de ser ratificada pel mateix òrgan.

 

 

LLISTES ELECTORALS

 

 

Coordinadora de Ciutadania i de les migracions.

 

 

 

 

Descàrrega i utilització de les dades

Podeu descarregar-vos i emprar de manera gratuïta totes les nostres dades, però assegureu-vos de citar la font correctament:

Verge, Tània, Arnau Rovira, Sergi Lostao, Federica Giardina, Sergi Esteve, Albert Garrigós, Xavier Soler i Gerard Pasanau (2017). Base de dades OPCAT, versió juliol de 2017. Universitat Pompeu Fabra, Barcelona: L’Observatori dels Partits Polítics de Catalunya, www.upf.edu/opcat