CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR
(CUP)

 
Fundació
Any de fundació
1986
Estatuts
Últims
2016
assemblea
Última
22/5/2016
 
PRINCIPIS GENERALS DELS ESTATUTS DE LA CUP

"La CUP és una organització política assambleària d'abast nacional, que s'estèn arreu dels Països Catalans i que treballa per un país independent, socialista, ecològicament sostenible, territorialment equilibrat i deslligat de les formes de dominació patriarcals.

El projecte de la Unitat Popular es divideix en diferents eixos: 
 

La defensa dels drets polítics del poble català
La defensa dels drets de les classes populars i la igualtat
La defensa del territori
La igualtat i la llibertat sexual i de gènere,
La defensa de la llengua i la identitat nacionals.
L'Internacionalisme com a forma de relació igualitària i fraternal entre pobles".

- cup.cat/que-es-la-cup -

 
PRESÈNCIA A LA XARXA

 
 
CÀRRECS PRINCIPALS


Portaveu 

Secretariat Nacional

Mireia Boya

 


Portaveu 

Secretariat Nacional

Laia Estrada 

 

 

Portaveu Secretariat Nacional

Lluc Salellas

 
 
 

 

 

TERRITORIAL

ÀMBIT LOCAL

ÀMBIT SUPRALOCAL

 

SECTORIAL

 • Construcció nacional dels Països Catalans
 • Defensa del territori
 • Drets col·lectius
 • Antipatriarcal
 • Cultura i mitjans de comunicació
 
 • Llengua
 • Drets socials, econòmics i laborals
 • Internacional
 • Joventut
 • Radicalitat democràtica
 
 
ESTAT ACTUAL

QUOTA ANUAL
mínima 60€
 
EDAT MÍNIMA
+ 18
 
AVALS
La persona majors d’edat que vulgui ser admesa com a militant haurà de venir avalada per dos militants de ple dret de l’Assemblea Local o Comarcal
 
 
 
EVOLUCIÓ DE LA MILITÀNCIA

 
ORGANITZACIONS DEL MOVIMENT POLÍTIC


ORGANITZACIONS POLITIQUES


ORGANITZACIÓ JUVENIL

 

ORGANITZACIÓ ANTIREPRESSIVA


ORGANITZACIÓ   ESTUDIANTIL

 

SINDICAT

 
 

ASSEMBLEA NACIONAL


Què

Òrgan d’expressió de la voluntat de tota la militància en tots els aspectes.
Els seus acords són vinculants per als altres òrgans i per a tota la militància.

 

Convocatòria

Es convoca i s’ha de reunir de forma ordinària un cop cada any.

 
Funcions principals

Òrgan de debat i presa d'acords on es fixen els posicionaments ideològics i les estratègies i tàctiques en relació a tots els temes rellevants d’abast polític i social. També porta el control de tots els altres òrgans nacionals de la CUP.

Membres

L’Assemblea Nacional la componen totes i tots els militants de la CUP.

 

CONSELL POLITIC 


Què

Màxim òrgan polític entre Assemblees Nacionals. És l’òrgan directiu del Secretariat Nacional, amb unes funcions de caràcter
organitzatiu, estratègic, de coordinació nacional, d’expansió, de relacions polítiques i d’acció política municipal, territorial i nacional.

 

Convocatòria

Es reuneix ordinàriament un cop al mes.

 
Funcions principals

Determinació de les directrius polítiques, seguiment i el desplegament de la línia política aprovada per l’Assemblea Nacional. 

Membres

Es compon:

 • Amb veu i vot per representants de cada una de les Assemblees Territorials
 • Amb veu i sense vot per a tots els membres del Secretariat Nacional
 • Sense veu ni vot podran assistir a les reunions del Consell Polític persones militants en qualitat d’observadores.
 

SECRETARIAT NACIONAL


Què

Òrgan executiu subordinat al Consell Polític i òrgan col·legiat de coordinació de l’Organització i de gestió política.

 

Convocatòria

El Secretariat Nacional es reunirà setmanalment.

 
Funcions principals

 • Coordina, desenvolupa i executa els acords i la línia política decidida per l'Assemblea Nacional i el Consell Polític.
 • Pren amb caràcter d'urgència, decisions polítiques entre reunió i reunió del Consell Polític.
 • Porta a terme les relacions polítiques de la CUP.
 • Presentació del pla de treball de cada una de les seves àrees i d'un informe de gestió de les diferents àrees.
Membres

Està compost per 15 persones que han estat elegides per l’Assemblea Nacional. 

 

ASSEMBLEES TERRITORIALS


Què

Espai unitari de coordinació d’Assemblees Locals, Comarcals i Nuclis de Suport del seu àmbit geogràfic. Cada Assemblea Territorial és un marc comú que a nivell territorial ha de permetre el creixement, l’expansió i abastar tots els camps de lluita, i, alhora, suposa un referent obert i participatiu.

 

Convocatòria

L’Assemblea Territorial es reunirà amb una periodicitat de, com a mínim, un cop cada mes.

 
Funcions principals

 • Tasques d’expansió a les comarques que engloba i zones properes en coordinació amb la Secretaria d’Organització i Expansió del Secretariat Nacional. 
 • La coordinació de campanyes o activitats conjuntes que acordi l’Assemblea Territorial i que afectin d’una manera específica a aquesta, així com la coordinació i unificació de discursos i estratègies polítiques de les Assemblees Locals.
 • El desenvolupament en el territori dels acords presos en el Consell Polític i/o Assemblea Nacional.
 • El suport i assessorament polític de les Assemblees Locals, i vetllar pel bon funcionament de les Assemblees Locals, Comarcals i Nuclis de Suport que la componen.
 • Mantenir les relacions polítiques amb les organitzacions, entitats i col·lectius del seu àmbit geogràfic.
 • Comunicació externa (premsa comarcal) i la formació 
 • Participar, en els termes establerts en aquests estatuts, al Consell Polític i al Grup d'Acció Parlamentària.
Membres

La componen totes les Assemblees Locals/Comarcals (amb un mínim de dues), i els Nuclis de Suport del seu àmbit geogràfic.

 

ELECCIÓ DELS CÀRRECS


 
PORTAVEUS SECRETARIAT NACIONAL
 

El Secretariat Nacional escollirà les tres persones que actuaran com a portaveus preferents de la CUP. Les funcions de portaveu hauran d’estar repartides de manera paritària entre homes i dones, com a mesura de visibilitat de les dones.

 
ÀREA D'ACCIÓ ESTRATÈGICA I MOVIMENTS POPULARS

Un cop constituït el Secretariat Nacional, aquest decidirà la seva pròpia estructura organitzativa. S'encarrega de les tasques relatives a la planificació i l'acció estratègica, incloent la construcció nacional, la política en el context internacional, la formació, l'impuls i l'articulació de la unitat popular, el procés constituent i la ruptura democràtica per la independència.

 
 
 
ÀREA DE COMUNICACIÓ
 

Un cop constituït el Secretariat Nacional, aquest decidirà la seva pròpia estructura organitzativa. Té la funció d’impulsar una estratègia comunicativa adequada als objectius de l’organització. També farà el seguiment de l’actualitat política i social dels Països Catalans, amb l'objectiu de donar suport a les tasques d'elaboració del discurs públic de la CUP. 

 
 
ÀREA D'ORG. I GESTIÓ ECONÒMICA I LABORAL 

Un cop constituït el Secretariat Nacional, aquest decidirà la seva pròpia estructura organitzativa. S'encarrega de les funcions de gestió organitzativa i administrativa, incloent la gestió del cens, de l'expansió, de la tresoreria, la coordinació territorial de l'organització, així com la convocatòria dels òrgans de l'organització.

 
ÀREA DE POLÍTICA INSTIT. I ASSESSORAMENT MUNICIPAL

Un cop constituït el Secretariat Nacional, aquest decidirà la seva pròpia estructura organitzativa. S'encarrega de la coordinació de l'Acció institucional de l'organització, tant a nivell de parlaments autonòmics, com a nivell municipal, comarcal i de les diputacions. També s'encarrega de les eines d'assessorament a la política institucional, i de la coordinació de les tasques dels grups de treball de l'organització.

 
 
 

SOCIODEMOGRÀFIC


 
ÒRGANS DEL PARTIT
LLISTES ELECTORALS
CÀRRECS DE DESIGNACIÓ
   
  
   
 

Gènere

ÒRGANS DEL PARTIT

Un mínim del 40% dels membres de la Mesa de l'Assemblea Territorial, de les assemblees territorials i del Secretariat Nacional seran dones (Art.43, 45 i 70). 

  
CÀRRECS DE DESIGNACIÓ

Les funcions de portaveu hauran d'estar repartides de manera paritària entre homes i dones (Art.65).

 

LGBTI

ÒRGANS DEL PARTIT

Transversalitat de la perspectiva feminista i LGTBI en qualsevol activitat política. Presència de dones i de persones LGTBI a totes les activitats.

Transversalitat de la perspectiva feminista i LGTBI en qualsevol activitat política. Presència de dones i de persones LGTBI a totes les activitats.
Transversalitat de la perspectiva feminista i LGTBI en qualsevol activitat política. Presència de dones i de persones LGTBI a totes les activitats.
 
 
  
 
 

 

Descàrrega i utilització de les dades

Podeu descarregar-vos i emprar de manera gratuïta totes les nostres dades, però assegureu-vos de citar la font correctament:

Verge, Tània, Arnau Rovira, Sergi Lostao, Federica Giardina, Sergi Esteve, Albert Garrigós, Xavier Soler i Gerard Pasanau (2017). Base de dades OPCAT, versió juliol de 2017. Universitat Pompeu Fabra, Barcelona: L’Observatori dels Partits Polítics de Catalunya, www.upf.edu/opcat