CIUTADANS -  PARTIT DE LA CIUTADANIA
(Cs)

 
Fundació
Any de fundació
2006
Estatuts
Últims
2014
Congrés
Últims
2016
 
PRINCIPIS GENERALS DELS ESTATUTS DE Cs 

"Cs té per finalitat contribuir democràticament a la formació de la voluntat política dels ciutadans [...] En la seva acció política, Cs parteix de la doble premissa que Espanya és una nació de ciutadans lliures i iguals, organitzats en un Estat social i de dret. [...] Cs té com a finalitats bàsiques la defensa de la cohesió social i territorial i de les llibertats ciutadanes i l'acostament de la política al conjunt de la ciutadania. Promou també la transparència l'eficiència [...] així com l'adopció d'una política econòmica que estimuli el creixement sostenible de la riquesa i el seu just repartiment [...]. Cs aspira a corregir el dèficit de representació que pateix la població no nacionalista i [...] fomentarà la participació dels ciutadans en general en la vida política de les institucions".
- Art.1.3 Estatuts 2014 - 

 
RELACIÓ AMB ALTRES PARTITS

Grup Parlamentari Europeu

Aliança dels Liberals i

Demòcrates per Europa

 
 
PRESÈNCIA A LA XARXA

 
 
CÀRRECS PRINCIPALS


Presidència del Partit 

Albert Rivera

 

Presidència Comitè Territorial Catalunya i Portaveu de la Executiva

Inés Arrimadas

 


Secretaria General

José Manuel Villegas

 


Secretaria d'Organització

Fran Hervías

 
 

TERRITORIAL

ÀMBIT LOCAL

ÀMBIT SUPRALOCAL

 
 
ESTAT ACTUAL

QUOTA ANUAL
mínima 120€
 
EDAT MÍNIMA
+ 18
 
AVALS
 
 
 
EVOLUCIÓ DE LA MILITÀNCIA

ORGANITZACIONS ADHERIDES

Joves


 
 

ASSEMBLEA GENERAL


Què
 

És l'òrgan suprem de govern del Partit.

 

Convocatòria

Ordinària: un cop cada quatre anys convocada pel Comitè Executiu del Partit.
Extraordinària: Se celebrarà: 

a) Per acord del Comitè Executiu o del Consell General.

b) Quan ho sol·liciten almenys un terç dels afiliats mitjançant la signatura d'una petició.


 

 

 
Funcions i
estructura principal

 • Aprovar o censurar la gestió del Comitè Executiu.
 • Examinar i aprovar l'estat de comptes.
 • Fixar les quotes ordinàries o extraordinàries que han de satisfer els afiliats.
 • Elegir els membres del Comitè Executiu, a la resta de vocals del Consell General i als integrants de la Comissió de Garanties.
 • Aprovar les modificacions dels Estatuts que puguin proposar el Consell General o el Comitè Executiu.
 • Debatre, a proposta del Comitè Executiu, i aprovar documents programàtics i ideològics que contribueixin a definir l'oferta electoral, línia ideològica i política del Partit.
Membres
 

Constituïda pel conjunt dels seus afiliats/des, actuant directament o per mitjà de compromissaris/ries. 

 

CONSELL GENERAL


Què

Màxim òrgan de representació del Partit entre Assemblees Generals.

 

Convocatòria

Ordinària: almenys un cop cada tres mesos
Extraordinària: si així ho convoqués el Comitè Executiu, el president del Consell General per acord de la seva Mesa o si ho sol·liciten almenys un terç dels seus membres

 

 
Funcions principals

 • Vetllar pel compliment de les resolucions, ponències i documents programàtics i ideològics del partit.
 • Controlar l'actuació del Comitè Executiu com a òrgan de direcció, gestió i administració del Partit.
 • Seguir l'activitat dels càrrecs públics i la seva adequació a l'ideari, estatuts i programes i altres documents aprovats pels òrgans del Partit.
 • Rebre peticions i propostes a instància d'afiliats o agrupacions.
Membres

Format per 125 membres, elegits per l'Assemblea General mitjançant llistes obertes, els integrants del Comitè Executiu fins a un màxim de 20 i els portaveus dels Comitès Autonòmics.

 

 

COMITÈ EXECUTIU 


Què

Òrgan col·legiat encarregat de la gestió administrativa i polítíca del partit.

 

Convocatòria

Es reuneix quan el convoqui el president del Partit o quan ho sol·licitin la majoria simple dels seus membres

 

 
Funcions principals

 • Dirigir les activitats polítiques del Partit
 • Executar els acords de l'Assemblea General i del Consell General.
 • Acordar la posició del Partit en totes aquelles qüestions rellevants o d'estratègia política i el document d'estratègia política, així com del cens d'afiliats del Partit.
 • Proposar al Consell General la participació del Partit en els processos electorals d'àmbit local, autonòmic, estatal o europeu.
 • Dirigir la gestió econòmica i administrativa del Partit.
 • És responsable de l'arxiu documental del Partit.
 • Nomenar assessors, encarregar estudis i delegats d'activitat del partit així com crear comissions i òrgans ad hoc.
Membres

Compost per un mínim de vint i un màxim de quaranta membres, incloent la presidència del partit, la secretaria general i les secretaries executives responsables.
El Comitè Executiu tindrà també un portaveu i una secretaria del Comitè.

 

ELECCIÓ DELS CÀRRECS


 
PRESIDÈNCIA DEL
PARTIT

Elegida en primàries a la militància.

 
SECRETARIA
GENERAL

Elegida en primàries a la militància. 

 
 
 

SOCIODEMOGRÀFIC


 
ÒRGANS DEL PARTIT
LLISTES ELECTORALS
CÀRRECS DE DESIGNACIÓ
 

Joventut

ÒRGANS DEL PARTIT

La seva organització, desenvolupament i activitat es desenvoluparà reglamentàriament pel Comitè Executiu.

   
   
 

 

Descàrrega i utilització de les dades

Podeu descarregar-vos i emprar de manera gratuïta totes les nostres dades, però assegureu-vos de citar la font correctament:

Verge, Tània, Arnau Rovira, Sergi Lostao, Federica Giardina, Sergi Esteve, Albert Garrigós, Xavier Soler i Gerard Pasanau (2017). Base de dades OPCAT, versió juliol de 2017. Universitat Pompeu Fabra, Barcelona: L’Observatori dels Partits Polítics de Catalunya, www.upf.edu/opcat