5. A fons

Open access: obrir la recerca per construir coneixement

La UPF impulsa l’accés obert per potenciar un model de recerca més responsable.

min

Foto de llibres de la biblioteca

L’accés obert (open access) és una iniciativa internacional que promou l’accés lliure, gratuït i permanent a la producció científica amb l'objectiu d'afavorir-ne l'accessibilitat, la visibilitat i l'impacte. Això vol dir que qualsevol persona d’arreu del món pot accedir al contingut d'un article científic amb l'únic requisit de tenir accés a Internet. Inclou articles científics, dades de recerca i treballs acadèmics en general. Amb l'accés obert es reconeixen els processos de revisió i els drets d'autor, ja que s’ofereix amb unes determinades condicions legals per respectar la propietat intel·lectual.

Amb l'accés obert es reconeixen els processos de revisió i els drets d'autor, ja que s’ofereix amb unes determinades condicions legals per respectar la propietat intel·lectual.

Durant aquests darrers anys s'ha consolidat l'accés obert gràcies a les iniciatives impulsades des de diverses institucions universitàries i fonamentades en les declaracions de Budapest, Bethesda i Berlín (BBB) de principis de segle. Darrerament el moviment d’accés obert ha evolucionat i la Comissió Europea impulsa la ciència oberta, que pretén que els resultats de la recerca puguin ser reutilitzats per altres i així generar més i millor coneixement. És un nou enfocament del procés científic, basat en el treball cooperatiu i en noves maneres de difondre el coneixement mitjançant l’ús de les tecnologies i de noves eines col·laboratives. També es posa un accent especial en la idea que la recerca ha de ser feta amb i per a la societat, i apareixen els conceptes de ciència ciutadana i ciència responsable (RRI).

El foment de la ciència oberta és present en diferents actuacions del Pla Estratègic de la Universitat, ja sigui des de la mateixa UPF o bé mitjançant organismes com el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) o la xarxa Young European Research Universities (YERUN). Segons Enric Vallduví, vicerector per a projectes en l’àmbit de la recerca, “s'està treballant per millorar infraestructures i serveis de suport i per difondre i incentivar el canvi ‘cultural’ que comporten l'accés obert i la ciència oberta com a nou model”.

Com es potencia l’accés obert?

Alea López de San Román, Policy Officer a la Direcció General de Recerca i Innovació de la Comissió Europea, explica que “l’accés obert a publicacions científiques i dades de recerca forma part de la política sobre ciència oberta impulsada per la Comissió Europea. Els programes marc de recerca i innovació són un instrument excel·lent per potenciar aquesta política”.

Segons López de San Román, “tots els beneficiaris del programa Horizon 2020 han de donar accés obert a les seves publicacions científiques, i se'ls anima també a donar accés obert a les seves dades de recerca. Tot i que en el cas de les dades de recerca, la Comissió aplica el principi “tan obertes com sigui possible, tan tancades com sigui necessari”, segons el qual els seus beneficiaris poden decidir tancar-ne l’accés per raons de propietat intel·lectual, privacitat o comercialització de resultats, entre d’altres”. 

Foto de la biblioteca del Dipòsit de les Aigües

"tots els beneficiaris del programa Horizon 2020 han de donar accés obert a les seves publicacions científiques"

El foment de l’accés obert a través dels programes de recerca i innovació s’acompanya de diverses iniciatives i instruments. Un exemple és “el futur llançament d’Open Research Europe, una plataforma per tal que els beneficiaris dels programes marc puguin publicar en accés obert, sense pagar per fer-ho. Un altre instrument recent és la revisió de la recomanació relativa a l’accés a la informació científica i a la seva preservació, convidant els estats membres a adoptar polítiques d’accés obert”, destaca Alea López de San Román.

A escala estatal, els investigadors que participen en projectes competitius (Plan Estatal I+D+IA) han de fer pública una versió digital dels seus articles acceptats per les revistes al més aviat possible i, com a molt tard, sis o dotze mesos després de la data oficial de publicació. 

La publicació en accés obert

Per què publicar en accés obert?

Publicar en accés obert comporta diversos avantatges. D’una banda, augmenta la difusió dels resultats de la recerca, afavoreix l'impacte de les publicacions i això implica un increment del nombre de citacions. D’una altra banda, no només augmenta la visibilitat dels grups de recerca; també contribueix a donar més visibilitat a les institucions de les quals formen part. A més, garanteix la recopilació i la preservació dels resultats de la recerca, i això permet disposar d’un accés perpetu a aquests.

Publicar en accés obert augmenta la difusió dels resultats de la recerca, afavoreix l'impacte de les publicacions i això implica un increment del nombre de citacions

Sovint, cal pagar perquè una revista científica publiqui en obert els resultats de la investigació. Un  cop el resultat de la recerca s’ha publicat, la universitat paga uns preus elevats per subscriure’s a les revistes científiques que contenen aquesta recerca. Per exemple, per poder donar accés a revistes, llibres electrònics i bases de dades, el pressupost de la Biblioteca digital de la UPF al 2018 ha estat de 1.185.000 euros.

Opcions per publicar en accés obert

Hi ha tres possibles vies per publicar un article en accés obert:

 1. Publicar en revistes acadèmiques d'accés obert (via daurada): són revistes que no estableixen cap barrera per accedir als continguts, i a més permeten la reutilització, normalment mitjançant una llicència, sempre que es respecti la integritat dels treballs publicats i se'n reconegui l'autoria.

 2. Publicar en un repositori el que s'ha publicat en una revista (via verda): la majoria d'editorials permeten dipositar o bé una reproducció de l'article publicat o bé una de les edicions preliminars (preprint o postprint). Aquesta opció no comporta cap cost econòmic.

 3. Publicar en revistes híbrides: els autors o les seves institucions paguen una quota anomenada APC (Article Processing Charge) per tal que els seus articles es publiquin en obert; la resta d’articles de la revista només són consultables per als usuaris que hi estan subscrits. De mitjana, el cost de publicar un article en una revista científica és d’entre 1.000 i 4.000 euros.

Com impulsa la UPF l’accés obert?

La UPF té, des de fa anys, un posicionament actiu i compromès respecte a l’accés obert. L’any 2006 va signar la Declaració de Berlín i l'any 2011 va aprovar una política institucional per fomentar l’accés obert. Així mateix, la Universitat disposa d'un repositori institucional i de serveis de suport i d’assessorament per als investigadors. A tall d’exemple: el percentatge mitjà de publicacions en obert de la UPF (prenent en consideracióels articles de WoS i Scopus del 2016-2018), és el 61%, i un dels més alts del  sistema universitari català.

Més del 60% de les publicacions científiques de la UPF del 2017 recollides a WoS i Scopus estan en accés obert

 
 

 

Enric Vallduví, vicerector per a projectes en l’àmbit de la recerca, destaca que encara cal un impuls per assolir l'accés obert total, un horitzó que les principals agències de finançament, tant públiques com privades, amb el suport de la Comissió Europea, han fixat per al període 2020-2023. “En el camí cap a aquesta fita hi ha dificultats que cal superar i qüestions que són tema de debat, però sembla clar que la convergència cap a l'accés obert i cap al concepte de ciència oberta en general és un camí sense retorn”, emfasitza.

 
 

 

 
 

Font: Observatori de l’Accés Obert amb dades de WoS (Web of Science) i Scopus.

La Biblioteca de la UPF, un agent clau

“La missió de la Biblioteca és donar serveis per contribuir a l’excel·lència en la docència i la recerca i tenim el compromís de secundar els objectius que la UPF ha establert sobre la ciència oberta. Amb aquesta finalitat, conjuntament amb el Servei d’Informàtica, posem a disposició dels investigadors el repositori institucional: l’e-Repositori”, apunta Anna Casaldàliga, subdirectora de la Biblioteca. Es tracta d’un portal en línia d’accés obert, que compleix els estàndards internacionals i té l’objectiu d’emmagatzemar, preservar i difondre la producció científica i acadèmica de la comunitat universitària. Recull publicacions (articles de revista, tesis, textos de congressos, llibres, documents científico-tècnics, etc.) del personal docent i investigador de la UPF.

 

L’e-Repositori de la UPF aplega més de 17.000 documents en accés obert

 
 
 
 
 
 
 

“Des de la Biblioteca, assessorem en els temes de propietat intel·lectual, ajudem els investigadors a complir els requisits de les agències finançadores i fem formació i oferim suport en els diferents aspectes de la publicació en obert i en la gestió de les dades de recerca. En definitiva, treballem perquè el camí cap a l’accés obert i cap a la ciència oberta sigui més fàcil”, resumeix Casaldàliga.

Perquè aquesta tasca tingui èxit fa falta la col·laboració dels investigadors: “Com a primer pas, recomanem que l’investigador introdueixi al Portal de Producció Científica cada nou article que publiqui, adjuntant el fitxer postprint. Aquest punt de sortida origina una cadena d’accions que ens porta al resultat final de la publicació en obert”, especifica Casaldàliga.

 

Llista d'autors amb més articles a l'e-Repositori

203

 

Xavier Serra

132

 

Roderic Guigó

125

 

Jordi Sunyer

121

 

Rafael Maldonado

95

 

Gustavo Deco

73

 

Daniel Cassany

53

 

Carlos Scolari

39

 

Leo Wanner

 

Beneficis de publicar en els repositoris institucionals (Font: CRUE):

A l’investigador:

 • Poder publicar en obert els resultats de la recerca i així complir els mandats dels organismes finançadors

 • Tenir més visibilitat, més impacte i més citacions

 • Garantir una correcta gestió dels drets d’autor

 • Tenir accés perpetu als treballs mitjançant enllaços permanents

 • Fer el dipòsit de documents inèdits

A la Universitat:

 • Recollir i difondre la producció acadèmica i científica

 • Augmentar la visibilitat

 • Preservar l’obra

A la societat:

 • Accedir al coneixement

 • Visibilitzar i retre comptes de la inversió pública realitzada

 • Disminuir la desigualtat en l’accés a la informació

 

“La ciència oberta ens acosta a un model de recerca més ètic i responsable des del punt de vista social”, exposa Vallduví. “Alhora, quan fem accessibles publicacions i dades de recerca, també potenciem la reproductibilitat, la reutilització dels resultats i la transparència, la qual cosa augmenta la visibilitat i l'impacte de la nostra activitat”. El vicerector afegeix: “Això facilita la cooperació amb altres agents del sistema de recerca internacional i, de retop, permet que l'aportació de la UPF al progrés científic en general, en tots els àmbits del saber, sigui encara més significativa”. 

"Quan fem accessibles publicacions i dades de recerca, també potenciem la reproductibilitat, la reutilització dels resultats i la transparència"