4. Calidoscopi

La governança política i jurídica del Benestar Planetari

Angel Rodrigo

Angel Rodrigo, professor titular de l’Àrea de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals del Departament de Dret de la UPF

Un dels objectius del projecte Planetary Wellbeing és contribuir a trobar respostes per protegir alguns béns públics globals essencials i alguns interessos i valors universals com són, entre d’altres, la vida de les persones i del planeta, l’educació, la salut, el medi ambient o la lluita contra el canvi climàtic. La complexitat dels problemes, dels reptes i dels interessos en joc exigeix un enfocament interdisciplinari i integrat alhora.

Per això, és necessari millorar la governança política i jurídica dels interessos públics globals. El constitucionalisme global pot contribuir a aquest propòsit d’una manera determinant perquè considera que aquests problemes globals, béns públics, interessos i valors universals són una preocupació de tots els actors de la comunitat internacional, ja siguin estats, organitzacions internacionals, membres de la societat civil o del sector privat, que han de ser abordats políticament i jurídicament a tots els nivells, inclòs el global. El constitucionalisme global ofereix, alhora, un projecte polític i un enfocament jurídic.

El projecte polític del constitucionalisme global pretén sotmetre el poder al dret; és a dir, aspira a limitar, regular o permetre l’exercici del poder públic o privat. Aquest projecte polític exigeix l’elaboració de polítiques públiques globals, el reconeixement i protecció dels drets fonamentals essencials i la regulació i protecció d’aquests problemes, béns públics i interessos o valors globals. El projecte del constitucionalisme global no és només una qüestió de gestió tècnica de l’interès públic global, que és fonamental per al Planetary Wellbeing; sinó que és també un projecte polític. Com a tal, pretén compensar la deconstitucionalització que s’ha produït en l’àmbit estatal com a conseqüència de la globalització, i la seva autoritat exigeix la participació de tots per identificar, debatre, sotmetre a crítica i adoptar decisions polítiques i jurídiques sobre la manera com volem abordar aquests desafiaments.

El constitucionalisme global, com a enfocament jurídic, és una eina metodològica que ajuda a explicar i a ordenar realitats més complexes. D’una banda, ajuda a reinterpretar el sistema jurídic internacional actual per descobrir noves qualitats, possibilitats i funcions de determinats principis, regles i institucions que ja existeixen a la comunitat internacional. I, d’altra banda, serveix per identificar i per argumentar la necessitat de crear noves normes i institucions que permetin complir les noves funcions constitucionals.

Per tant, els desafiaments que plantegen els objectius del projecte Planetary Wellbeing exigeixen millorar la governança política i jurídica de la comunitat internacional. Per això, el constitucionalisme global pot aportar un projecte polític i un enfocament jurídic.