Acord de Consell de Govern de 26 d'abril del 2017 modificat per acord del Consell de govern de 13 de desembre del 2017 

La universitat pública, com a institució al servei de la societat, ha anat evolucionant en la prestació de les seves competències adaptant-les a les demandes socials. D'aquesta manera, si l'essència de l'educació superior és la formació de professionals, en els darrers anys aquesta visió s'ha anat modificant fins a incorporar un concepte integral de la formació que cerca no només la preparació de professionals per a la vida, sinó també la consecució d'una ciutadania responsable socialment.

En aquest context, l'aprovació de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes va introduir modificacions substancials que afectaven l'activitat universitària. Així, en la disposició addicional 12a. de la Llei  orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modificava la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, s'establia la Unitat d'Igualtat com a estructura a través de la qual havien de desenvolupar-se les mesures necessàries perquè, en l'àmbit universitari, es fes realitat la igualtat efectiva entre dones i homes, especialment per mitjà de plans d'igualtat. Aquest manament va ser incorporat en l'articulat dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra. Així mateix, la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva entre dones i homes, aprofundeix en el mandat de les universitats en aquesta matèria.

Al seu torn, el 15 de desembre del 2008, el Consell de Govern aprovava el Pla d'Igualtat Isabel de Villena (2008-2010), la vigència del qual ha estat prorrogada. En un primer moment, la gestió d'aquest pla es va dur a terme des de la Unitat de Suport a Programes Especials (USPE), que li va atorgar la condició d'Unitat d'Igualtat, i posteriorment, d'acord amb la Resolució de 23 d'octubre del 2012, es va assignar a l'aleshores Unitat d'Informació i Projecció Institucionals (UIPI) -la qual passava a desenvolupar les funcions de suport a la planificació- la promoció i la coordinació de les accions previstes en el Programa de Responsabilitat Social, també amb la condició d'Unitat d'Igualtat. D'acord amb la Resolució de 12 de febrer del 2014, s'atribuïa a l'àmbit d'Informació Institucional i Responsabilitat Social, dintre de l'actual Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals (UCPI), la funció d'Unitat d'Igualtat.

Atès el compromís institucional per la igualtat efectiva entre dones i homes en l'àmbit de l'educació superior i l'objectiu d'igualtat proclamat legalment, es requereix estructurar millor la Unitat d'Igualtat, per configurar-la com un servei universitari especialitzat.

És per això que, vist el que disposa l'article 181.3 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, el Consell de Govern

 

ACORDA

Article 1. La Unitat d'Igualtat

1. S'estructura la Unitat d'Igualtat com a servei universitari especialitzat, sota la coordinació general del vicerector o vicerectora competent en matèria de polítiques d'igualtat de gènere.

2. La coordinació administrativa i la coordinació amb la Gerència es farà mitjançant la Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals, adscrita al Gabinet del Rectorat.

3. Totes les unitats acadèmiques i administratives col·laboren en l'assoliment dels objectius de la Unitat d'Igualtat per a les seves finalitats.

 

Article 2. Objectius de la Unitat d'Igualtat

La Unitat d'Igualtat té per objectius assessorar els òrgans de govern de la Universitat, elaborar i desenvolupar els programes necessaris per impulsar les polítiques d'igualtat a la UPF i coordinar les accions específiques que puguin exercir en aquest àmbit els diferents òrgans, serveis i unitats acadèmiques i administratives.

 

Article 3. Funcions de la Unitat d'Igualtat

1. Són funcions de la Unitat d'Igualtat:

a) Elaborar els informes de diagnosi de l'estat del Pla d'Igualtat i fer el seguiment del Pla d'Igualtat de la Universitat.

b) Fer estudis d'avaluació, seguiment i valoració del grau de compliment de la legislació sobre igualtat entre dones i homes, i dels plans i mesures que es proposin o s'apliquin per promoure i assolir la igualtat efectiva.

c) Assessorar els diferents òrgans, serveis i unitats acadèmiques i administratives en matèria de polítiques d'igualtat de gènere, així com proposar i promoure, en el seu cas, mesures correctores de les desigualtats i els incompliments detectats.

d) Coordinar les persones i les unitats involucrades en l'elaboració, l'aplicació, el seguiment i l'avaluació dels plans d'igualtat a la Universitat.

e) Difondre informació periòdica i sistemàtica sobre la situació i el desenvolupament del principi d'igualtat entre dones i homes a la UPF i sobre accions per a la seva promoció, així com facilitar que la comunitat universitària pugui plantejar-hi iniciatives, opinions i propostes.

f)  Proposar i promoure mesures que facilitin la formació, la investigació, la transferència, la conciliació i la gestió amb perspectiva de gènere. Així com proposar mesures que propiciïn la presència equilibrada d'homes i dones en els òrgans col·legiats.

g) Proposar i promoure mesures que garanteixin els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals, i que facin efectius els principis de 
no-discriminació i de respecte a l'orientació sexual, la identitat de gènere o l'expressió de gènere.

h) Prevenir, i en el seu cas tractar, els episodis de violència masclista que afectin una estudiant de la UPF i aquells altres que li siguin assignats d'acord amb els protocols o normativa de la Universitat.

2. La Unitat d'Igualtat es coordinarà amb les unitats de la Universitat responsables en la prevenció i la solució de conflictes de conductes violentes, discriminatòries o d'assetjament entre els empleats públics de la Universitat en el desplegament de programes i d'activitats dirigides a l'eradicació de qualsevol expressió de violència masclista o d'homofòbia, bifòbia i transfòbia.

3.3. La Unitat d'Igualtat impulsarà la coordinació de les polítiques d'igualtat amb els centres d'ensenyament superior adscrits a la UPF

 

Article 4. Organització de la Unitat d'Igualtat

 • Director o directora.
 • Agent d'Igualtat.
 • Comissió de Polítiques d'Igualtat de Gènere.
 • Aquelles comissions que es creïn en els protocols o normes de la Universitat en matèria d'igualtat, si la norma de creació preveu la intervenció de la Unitat d'Igualtat o de l'agent d'Igualtat.

 

Article 5. Director o directora

1. La Unitat d'Igualtat té al capdavant un director o directora nomenat pel rector o rectora d'entre el professorat a temps complet de la UPF i amb experiència en les polítiques d'igualtat de gènere.

2. Són funcions del director o directora, entre d'altres:

a) Elaborar i avaluar els plans d'igualtat, impulsar-ne la implementació, coordinant les diferents unitats implicades.

b) Dissenyar, impulsar i avaluar la incorporació progressiva de la perspectiva de gènere en el conjunt de polítiques de la Universitat.

c) Dissenyar els programes i les activitats de sensibilització, informació i formació en matèria d'igualtat d'oportunitats i de gènere per a diferents públics objectius.

d) Assessorar els òrgans de govern en l'impuls i el desplegament de les polítiques d'igualtat de gènere.

 

Article 6. Agent d'Igualtat

1. L'agent d'Igualtat, nomenat pel gerent entre el personal d'administració i serveis funcionari de la Universitat, estarà adscrit orgànicament a la Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals i funcionalment, també a la Unitat d'Igualtat.

2. Són funcions de l'agent d'Igualtat, entre d'altres:

a) Donar suport al director o directora en el desplegament de les seves funcions.

b) Gestionar el Pla d'Igualtat, els programes i les activitats de sensibilització, informació i formació en matèria d'igualtat d'oportunitats i de gènere que dugui a terme la Unitat d'Igualtat.

c) Exercir les funcions que li atorguen els protocols i la normativa de la Universitat en episodis de violència masclista que afectin una estudiant de la UPF.

d) L'agent d'Igualtat ha d'assessorar i de col·laborar, si així li ho demana, la Comissió d'Investigació de Conflictes del Protocol per prevenir i solucionar conflictes en matèria de conductes violentes, discriminatòries o d'assetjament, o aquelles altres que es creïn en la matèria.

e) Exercir la secretaria de les comissions on estigui previst.

 

Article 7. Comissió de Polítiques d'Igualtat de Gènere

1. La Comissió de Polítiques d'Igualtat de Gènere desenvolupa les funcions següents:

a) Assessorar i ser consultada sobre l'elaboració, el desplegament i l'avaluació dels successius Plans d'Igualtat Isabel de Villena, així com sobre la promoció de la transversalitat de gènere en el conjunt de la política universitària i les activitats de sensibilització en matèria d'igualtat entre dones i homes.

b) Elaborar propostes d'activitats en l'àmbit de les polítiques d'igualtat de gènere per ser desenvolupades per la Unitat d'Igualtat o per altres òrgans de la Universitat. 

c) Informar de les activitats i les decisions institucionals sobre les polítiques d'igualtat de gènere i recollir les propostes que en facin els diferents centres i unitats de la Universitat.

d) Instar el director o directora de la Unitat d'Igualtat que proposi als òrgans de govern de la Universitat noves mesures destinades a promoure la igualtat entre dones i homes.

e) Aquelles que li assigni la normativa interna de la UPF.

2. La Comissió de Polítiques d'Igualtat de Gènere està formada per:

 • El vicerector o vicerectora competent en matèria de polítiques d'igualtat de gènere, que la presideix.
 • Vuit representants del PDI, designats pel Consell de Govern a proposta dels degans i directors de centre.
 • Tres representants dels estudiants, un d'ells de postgrau, designats pel Consell d'Estudiants de la UPF.
 • Dos representants del PAS, designats pel Consell de Govern a proposta dels òrgans de representació del PAS.
 • Un membre del Consell Social, designat per aquest òrgan d'entre els membres que representen la societat
 • Els referents d'igualtat dels centres d'ensenyament superior adscrits a la UPF.
 • El director o directora de la Unitat d'Igualtat.
 • L'agent d'Igualtat, que exercirà la secretaria de la Comissió. 

 

Disposicions addicionals

Primera. El rector o rectora establirà l'equiparació del càrrec de director o directora de la Unitat d'Igualtat.

Segona. El gerent dotarà la Unitat d'Igualtat dels mitjans materials i personals necessaris perquè compleixi les seves funcions.

Tercera. El gerent vetllarà perquè en el Pla de Formació hi hagi un disseny de formació per a les persones que han d'assolir un nivell adequat per exercir les funcions encomanades en aquest acord.

 

Disposició derogatòria

Queda sense efecte la Resolució del rector per a la creació i regulació de funcions de la Comissió Permanent de Polítiques d'Igualtat de Gènere de 16 de juny del 2009, així com aquelles disposicions que contradiguin aquest acord.

 

Disposició final

Aquest acord entrarà en vigor l'endemà de la seva aprovació.