The translation into English is of an informative nature. The official version is originally in Catalan.

 

Reglament de concessió de distincions de la UPF

Acord de la Junta de Govern de 15 de juliol de 1997

Primer.- La Universitat Pompeu Fabra crea, a efectes honorífics, tres distincions:

- Diploma de la UPF, que s'atorgarà a aquells professors i membres del personal d'Administració i Serveis que hagin assolit l'edat reglamentària de jubilació o traspassades desenvolupant en actiu les seves funcions a la UPF.

- Medalla de la UPF, destinada a aquelles persones naturals o jurídiques, nacionals o estrangeres que, d'alguna manera, s'hagin destacat per les seves relacions de col·laboració o servei a la UPF o en els àmbits de l'ensenyament, la investigació científica, l'art o la cultura.

- Guardó d'Honor de la UPF, que es lliurarà a aquelles persones o institucions que sobresurtin per la seva especial col·laboració amb la UPF o en els àmbits de l'ensenyament, la investigació científica, l'art o la cultura.

 

Segon.- La concessió de les distincions serà acordada per la Junta de Govern a iniciativa del rector, de la pròpia Junta de Govern o de qualsevol dels òrgans de govern col·legiats de la UPF. La proposta haurà d'incloure una justificació raonada dels mèrits de la persona o institució que l'hagi de rebre.

La medalla i el guardó també poden ser atorgats a títol pòstum.

 

Tercer.- La Secretaria General de la Universitat portarà un Llibre de Registre de les distincions que concedeixi la Universitat Pompeu Fabra.