Reglament de concessió de distincions de la UPF

Acord de la Junta de Govern de 15 de juliol de 1997

Primer.- La Universitat Pompeu Fabra crea, a efectes honorífics, tres distincions:

- Diploma de la UPF, que s'atorgarà a aquells professors i membres del personal d'Administració i Serveis que hagin assolit l'edat reglamentària de jubilació o traspassades desenvolupant en actiu les seves funcions a la UPF.

- Medalla de la UPF, destinada a aquelles persones naturals o jurídiques, nacionals o estrangeres que, d'alguna manera, s'hagin destacat per les seves relacions de col·laboració o servei a la UPF o en els àmbits de l'ensenyament, la investigació científica, l'art o la cultura.

- Guardó d'Honor de la UPF, que es lliurarà a aquelles persones o institucions que sobresurtin per la seva especial col·laboració amb la UPF o en els àmbits de l'ensenyament, la investigació científica, l'art o la cultura.

 

Segon.- La concessió de les distincions serà acordada per la Junta de Govern a iniciativa del rector, de la pròpia Junta de Govern o de qualsevol dels òrgans de govern col·legiats de la UPF. La proposta haurà d'incloure una justificació raonada dels mèrits de la persona o institució que l'hagi de rebre.

La medalla i el guardó també poden ser atorgats a títol pòstum.

 

Tercer.- La Secretaria General de la Universitat portarà un Llibre de Registre de les distincions que concedeixi la Universitat Pompeu Fabra.