Pressupost aprovat 2020
150.272.383€
Liquidació ingressos 2019
140.646.414€
Liquidació despeses 2019
137.646.647€
Inversió material 2019
2.900.244€

Pressupostos inicials

Pressupost d'ingressos

XLS

Pressupost de despeses

XLS

Inversions

Inversió material

XLS