Pressupost aprovat 2018
140.185.101€
Liquidació ingressos 2017
134.085.654€
Liquidació despeses 2017
132.473.516€
Inversió material 2017
2.508.166€

Pressupostos inicials Pressupostos inicials

Pressupost d'ingressos

XLS

Pressupost de despeses

XLS

Inversions Inversions

Inversió material

XLS