L’ESPAI D’INNOVACIÓ DOCENT (antiga USQUID) té com a objectiu general contribuir a la millora i a la coordinació de la docència a la Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge, posant especial èmfasi en l’accés al Campus Global de la UPF i en el desplegament dels plans d’estudis dels graus en Traducció i Interpretació (TiI), en Llengües Aplicades (LA) i en el doble grau en TiI i LA.

Així doncs, des d’aquest espai, es dona suport a accions destinades a millorar la docència com ara la creació de materials didàctics, l’anàlisi de necessitats dels estudiants, la dinamització o coordinació de projectes de desenvolupament i la formació dels docents, de manera conjunta amb els òrgans de govern de la Facultat i del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge. Mereixen especial atenció totes les iniciatives encaminades a fomentar l'accés a l'Aula Global de les diverses assignatures, o bé a adaptar i explotar, per als nostres estudis, les possibilitats que ofereix aquest entorn virtual.

Els objectius específics són:

  • Fomentar l'accés a l'Aula Global de la titulació i la seva explotació didàctica.
  • Fomentar iniciatives que millorin l'eficàcia de cada una de les assignatures dels nostres graus, com també la seva coordinació interna.
  • Fomentar la interrelació de les matèries impartides a la nostra facultat amb el conjunt de la comunitat universitària i, en concret, amb aquells estudis amb els quals es puguin establir vincles docents (amb les assignatures de lliure elecció, el desenvolupament de propostes conjuntes de docència, etc.).
  • Col·laborar en el disseny de pàgines web particulars per a la Facultat i per als seus membres.

Pel que fa a l'objectiu primer d'accés a l'Aula Global, es pretén fomentar i facilitar la utilització d'aquest entorn virtual en les diverses assignatures dels graus com a complement i extensió de les sessions presencials. Per això, cal facilitar:

  • La coordinació de la formació dels docents en les utilitats i la gestió del Campus Global.
  • La digitalització i catalogació de materials i recursos didàctics existents per facilitar-ne el seu ús a l'Aula Global.
  • La recerca i creació de recursos didàctics per a les diverses assignatures.