Vés enrere Resum de l'estudi realitzat per l'AQU sobre inserció laboral de graduats i graduades (promoció 2015-2016)

Resum de l'estudi realitzat per l'AQU sobre inserció laboral de graduats i graduades (promoció 2015-2016)

01.02.2021

 

L'Equip d'Innovació i Qualitat de la UCA ETIC presenta un resum de l’estudi dut a terme per l’AQU sobre inserció laboral de l’estudiantat de grau de l’escola (GEI, GESA, GEXT i GEBM) de la promoció 2015-16. Per fer l’estudi, s’ha treballat amb una mostra d’estudiants de cada grau. A continuació, s’especifica el nombre d’estudiants i el percentatge respecte del total de graduats amb els quals s’ha fet l’estudi per a cadascun dels graus.

 

GEBM

GEI

GEXT

GESA

Mostra

10

18

16

17

% respecte del total

47,6 %

42,9 %

59,3 %

42,5 %

En la taula següent es presenta la distribució de la mostra segons aquestes dades generales: percentatge de dones i mitjana d’edat dels enquestats.

FITXA TÈCNICA DE LA TITULACIÓ

GEBM

GEI

GEXT

GESA

TIC

% dones

80 %

22 %

13 %

18 %

18 %

Edat mitjana dels enquestats

25,6

27,83

28,19

27,59

27,87

En la taula següent es mostra la situació laboral dels enquestats en el moment de fer l’estudi i els percentatges dels que fan tasques amb funcions universitàries i de relacionades amb funcions pròpies del seu perfil professional.

SITUACIÓ LABORAL

GEBM

GEI

GEXT

GESA

TIC

Q1. % ocupats

80 %

94 %

100 %

94 %

96 %

Q2. % amb funcions universitàries

100 %

94 %

69 %

82 %

81,6 %

Q3. % realitzant funcions pròpies

89 %

89 %

63 %

65 %

72,3 %

Quant a les condicions laborals i la satisfacció dels graduats i graduades amb la feina:

QUALITAT DE LES CONDICIONS LABORALS

GEBM

GEI

GEXT

GESA

TIC

Q4. Satisfacció amb la feina (0-10)

7,50

7,65

9,00

7,81

8,15

Q5. % amb contracte fixe

89 %

94 %

81 %

47 %

74 %

Q6. % amb contracte autònom

0 %

0 %

13 %

41 %

18 %

Q7. % treballant a temps complet

100 %

100 %

100 %

76 %

92 %

Q8. Guanys mensuals

2.719 €

2.759 €

3.094 €

3.052 €

2.968 €

Q9. % inserció laboral

89 %

94 %

100 %

76 %

90 %

La valoració més positiva s’observa en el GEXT (9/10), tot i que la resta de titulats valora la seva feina per sobre del 7,5/10. En el cas de contractes fixes, tant el GEBM com el GEI i el GEXT presenten uns percentatges superiors al 80 %. Quant al percentatge d’autònoms, veiem que el percentatge de GESA es dispara fins al 41 %. Pel que fa a treballar a temps complet, veiem que GEBM, GEI i GEXT presenten un 100 %, mentre que el GESA presenta un 76 %. Quant als guanys mensuals, el GEBM presenta els més baixos, de 2719 €, mentre que el GEXT presenta els més alts, amb un sou mitjà de 3094 €.

Pel que fa a la valoració de l’educació rebuda, veiem les dades més rellevants en la taula següent:

QUALITAT DE LA FORMACIÓ

GEBM

GEI

GEXT

GESA

TIC

Q10. Formació teòrica

7,50

6,11

6,35

6,86

6,44

Q11. Formació pràctica

8,00

6,11

6,15

5,98

6,08

Q12. Expressió oral

8,33

6,02

7,40

5,98

6,47

Q13. Treball en equip

8,50

7,04

7,29

7,65

7,33

Q14. Solució de problemes

8,33

7,22

6,67

7,16

7,02

Q15. Creativitat

6,50

5,65

5,31

5,20

5,39

Q16. Pensament crític

7,83

6,67

7,08

5,59

6,45

Q17. Informàtica

8,00

7,13

7,71

6,96

7,27

Q18. Idiomes

8,00

5,20

6,25

5,10

5,52

Finalment, veiem que en tots els graus, sense excepcions, una majoria d’enquestats significativa repetiria tant la titulació cursada com la universitat triada. En el cas del GEBM, un 90 % dels enquestats repetiria tant la titulació com la universitat. De manera genèrica, el 82,67 % dels enquestats TIC repetirien la carrera i el 92,33 % repetirien els seus estudis a la UPF.

SATISFACCIÓ AMB LA FORMACIÓ

GEBM

GEI

GEXT

GESA

TIC

Q19. % titulats que repetirien la titulació

90 %

83 %

94 %

71 %

82,7 %

Q20. % titulats que tornarien a triar la universitat

90 %

89 %

94 %

94 %

92,3 %

Comparant aquestes dades amb les d’altres universitats i graus de l’àmbit català, es pot concloure que, en la majoria dels casos, els graus de l’Escola d’Enginyeria de la UPF presenten valors similars o superiors en la valoració de les diverses variables considerades en l’estudi. Cal remarcar el GEBM, que presenta globalment uns resultats notablement més positius en gairebé totes les comparacions dutes a terme. Dins dels graus TIC, el GEXT és el que presenta uns resultats més bons en comparació amb la resta d’universitats i graus.

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact