Vés enrere Adaptació de l’Escola d’Enginyeria i del Departament TIC a la situació sobrevinguda per la COVID-19

Adaptació de l’Escola d’Enginyeria i del Departament TIC a la situació sobrevinguda per la COVID-19

19.06.2020

 

Seguidament, es presenta un resum de les accions, guies i avaluacions dutes a terme a la nostra UCA quant al procés d’adaptació de la docència al format virtual.

-Aproximacions de seguiment de la docència i avaluació en línia:

Guies de suport, fòrums de discussió i assessorament per al professorat elaborats a partir de l’experiència del segon trimestre, en què la virtualització de l’avaluació es va fer amb urgència a causa de la inesperada pandèmia. Els documents de suport generats s’actualitzen periòdicament segons les experiències, lliçons apreses i reflexions compartides entre tot el PDI del centre.

L’objectiu de les guies és orientar el PDI mitjançant una sèrie de recomanacions justificades a escala tant tècnica com pedagògica perquè el procés d’avaluació de l’aprenentatge en línia sigui rigorós, empàtic i amb garanties.

-Formació realitzada pel PDI del centre per adaptar la docència i l’avaluació al format en línia:

Un total de 39 professors (majoritàriament, coordinadors i coordinadores d’assignatures) van fer almenys una formació en línia de les proposades per La Factoria + Click per adaptar la docència i l’avaluació al format virtual.

A part d’aquesta formació, el PDI de l’UCA ha rebut suport específic de l’equip de direcció, la USQUID i els col·legues mateixos a través de diversos canals, entre els quals destaca la llista de distribució Docència Online, en què el professorat comparteix bones pràctiques, pregunta dubtes i posa sobre la taula aspectes i inquietuds pel que fa a la docència i avaluació en línia. Aquest mitjà ha generat una retroalimentació molt positiva per i per a tot el col·lectiu docent.

- Els canvis a escala metodològica i d’avaluació realitzats en la docència i avaluació del 3r trimestre:

S’han analitzat els canvis proposats en 25 assignatures de cara a la virtualització. Fonamentalment, s’ha observat que:

 • L’eina més utilitzada en les diverses assignatures per a la docència no presencial és Collaborate (60 %).
 • L’eina més utilitzada per plantejar i resoldre dubtes i mantenir un contacte més proper amb els alumnes és Forum (12 %).
 • En el 66,67 % de les assignatures analitzades no hi ha hagut canvis significatius pel que fa al contingut, la metodologia i/o l’avaluació.
 • En el 83,33 % de les assignatures analitzades s’ha optat per fer exàmens sense apunts i seguint el format escrit. Només en el 12,5 % d’elles s’ha optat per fer un examen oral a més de l’examen amb apunts.
 • En la majoria de les assignatures es fa èmfasi, encara més, en la importància de la implicació i l’estudi personal de tots els estudiants per tal que les classes en línia siguin més interactives i menys denses en continguts teòrics.

-Síntesi dels resultats obtinguts a través de l’enquesta plantejada a tot el col·lectiu d’estudiants del centre:

 • Disposar dels vídeos de les sessions a l’Aula Global és l’element que l’alumnat valora de manera més positiva.
 • La sensació de càrrega de treball i pressió és elevada:
  • Cal flexibilitzar les dates de lliurament.
  • Cal tenir present que els recursos tècnics de què disposa l’alumnat a casa no són els mateixos que a la universitat (potència o capacitat de les seves màquines), la qual cosa pot dificultar la realització d’algunes tasques.
 • El sistema de videovigilància és un element que incomoda l’alumnat en general.
 • Quant a les combinacions i fórmules de les assignatures del 3r trimestre que més han agradat a l’alumnat, destaquen les següents:
  • Lliçons teòriques en línia gravades i disponibles a l’Aula Global + exercicis de seguiment i avaluació continuada.
  • Lliçons teòriques en línia gravades més curtes que les presencials amb el suport de la pissarra digital + explicacions clares sobre el funcionament de l’assignatura des del primer dia + reacció ràpida davant la demanda de retroalimentació i resolució de dubtes.
  • Adaptació de l’avaluació: reduir el pes de l’examen final i donar-ne més a l’avaluació continuada.
  • Vídeos de teoria de 20-25 min que cal visualitzar prèviament a la classe + sessió dirigida a la resolució de dubtes mitjançant fòrums o Collaborate + retroalimentació de qualitat + disposició del professorat.
  • El fet que les sessions siguin sincròniques apareix sovint com a element ben valorat perquè permet seguir una rutina.
  • Acompanyar les pràctiques amb vídeos explicatius breus.

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact