1. Motivació

La pretensió del projecte d’innovació docent Tirem pel Dret, de la USQUID de Dret, és donar resposta a una inquietud compartida per estudiants i professors en relació amb la implementació del Pla Bolonya. Amb això busquem facilitar una configuració més personalitzada d’aprenentatge i ensenyament, i permetre que estudiants i professors puguin triar els temes, dins dels continguts d’aprenentatge de cada curs, que els agradaria treballar per projectes. D’aquesta manera, estudiants i professorat podran treballar plegats i configurar els grups i tasques a desenvolupar de forma conjunta. 

2. Objectius a assolir

  • Millora de l’aprenentatge i els resultats en l’adquisició de coneixement.
  • Implicació dels estudiants en la configuració dels horaris lectius i el disseny i planificació de les assignatures i competències a assolir.
  • Promoure la utilització d’eines i tècniques innovadores d’ensenyament i aprenentatge col·laboratiu.
  • Treballar per projectes en temes d’actualitat jurídica.
  • Integració de recerca i docència.

3. Convocatòria

Totes les professores i professors amb docència a la Facultat de Dret podran presentar projectes d’innovació docent originals que s’adaptin als objectius a assolir i no hagin estat reconeguts en cap convocatòria prèvia del PLACLIK.

Els projectes presentats han de indicar com a mínim el següent: 

  1. Assignatura i trimestre en el que s’imparteix la docència.
  2. Breu motivació del projecte en la qual ha de constar:

a) Breu explicació de la modificació introduïda en la metodologia d’ensenyament de l’assignatura.

b) Identificació de les tècniques d’innovació docent que es faran servir i l’impacte esperat en la millora de l’ensenyament i aprenentatge.

c) Distribució de la càrrega lectiva entre grup teòric i subgrups.

d) Referència a la integració de la recerca i la docència.

4. Termini

Els projectes s’han de remetre a la adreça de correu de la USQUID de dret: [email protected] abans de les 24 hores del proper 30 de novembre.

Entre tots els projectes presentats es triaran tres, un projecte per assignatura impartida en cada trimestre. Si no hi hagués assignatures dels tres trimestres, es podrà declarar desert el corresponent al trimestre o trimestres pel qual o pels quals no se’n hagin presentat. Els projectes seleccionats s’hauran d’impartir en el segon i tercer trimestres del present curs lectiu i en el primer trimestre del proper curs, respectivament.

5. Comissió d’avaluació

Tots els projectes presentats seran avaluats per una comissió mixta formada per la Directora del Departament o persona en qui delegui, la Degana de la Facultat de Dret o persona en qui delegui, el responsable del CliK o persona en qui delegui, un representant dels estudiants i el responsable de la USQUID de Dret.

6. Reconeixement

Les professores i professors responsables dels projectes seleccionats seran guardonats amb el premi InDocent del curs i gaudiran d'una reducció de 10 hores lectives en el curs vinent.

7. Compatibilitat

Tots els projectes presentats seran compatibles amb el desenvolupament de qualsevol altre projecte reconegut pel PLACLIK en fase d'implementació i podran presentar-se a les properes convocatòries del PlaCLIK amb menció de l'experiència adquirida en el desenvolupament de l'assignatura. 

 

RESOLUCIÓ DEL CURS 2017-2018