Davant de l’actual conjuntura del mercat elèctric, la gerència de la Universitat Pompeu Fabra planteja una sèrie de mesures d’estalvi d’energia per implantar als seus edificis. Aquestes mesures pretenen intensificar l'avenç cap a l'estalvi i l'eficiència energètica a partir d'un Pla d'estalvi i d'eficiència energètica durant el període 2023-24.

El pla està dividit en tres apartats. En primer lloc, es descriuen les especificitats de les instal·lacions que consumeixen energia (principalment climatització i enllumenat), tant pel que fa a la seva arquitectura, com al seu model de gestió i de contractació dels subministraments. En segon lloc, es presenten les actuacions d’estalvi energètic que requereixen inversions. En tercer lloc, s’exposen les actuacions que no precisen inversions. Finalment, es detalla el conjunt d’actuacions descrites i els responsables.

El pla preve que les mesures d’estalvi exposades als apartats 2 i 3 generin estalvi en la despesa energètica. Així, pel període 2023-24, entre les actuacions que requereixen inversions i les que no es preveu un estalvi de fins al 9,6% del consum anual total previst. L'estalvi energètic de la Universitat és responsabilitat de tota la comunitat universitària, amb la implicació de tothom es podrà aconseguir una Universitat més eficient i sostenible!

  • Podeu consultar el pdf del pla a través del següent enllaç.
  • I en aquest enllaç les instruccions de gerència