La UPF considera que la docència és un dels àmbits fonamentals per conscienciar sobre temes de sostenibilitat i medi ambient. Amb aquest propòsit, des de fa anys s’estan implementant diferents assignatures transversals i cursos als diferents nivells formatius de la Universitat. Actualment, s’estan portant a terme les iniciatives següents:

  • Assignatura Environment, Society and Politics

A la carrera de Ciències Polítiques i de l’Administració s’ofereix com a optativa l’assignatura Environment, Society and Politics. Impartida en anglès, explora de manera crítica les maneres en què les relacions de poder donen forma als canvis mediambientals actuals. S’hi discuteix com els ambients on vivim són producte de forces majors com el capitalisme, el colonialisme i l’imperialisme. Igualment, s’hi consideren els límits establerts en aquests projectes per part de la mateixa natura. Entre altres temàtiques, s’hi parla d’ecologia política, d’història del medi ambient i d’economia ecològica.

L’objectiu del curs és ajudar els estudiants a entendre de manera crítica els canvis mediambientals al món. En acabar el curs, els alumnes haurien d’estar en disposició d’analitzar transformacions en el medi ambient i dur a terme petits projectes en aquesta àrea.

 

  • Assignatura Geography, Environment and Sustainability

Els estudiants de primer curs del grau en Global Studies tenen l’assignatura obligatòria Geography, Environment and Sustainability, en anglès, en què s’introdueixen els efectes de les forces globals per a l’economia i el seu impacte en diferents entorns, societats i cultures. Així mateix, se centra en la discussió sobre el canvi climàtic i el rol dels gasos d’efecte hivernacle en altres problemes mediambientals, incloent-hi la desforestació, el forat a la capa d’ozó i la salut dels oceans. A més, l’assignatura també explora les diferents representacions del món, tant des del punt de vista naturalista com de la sostenibilitat, des d’una perspectiva geogràfica.

El seu objectiu és introduir els estudiants en diferents perspectives, tot enfocant-les en relació amb algunes activitats com el turisme, el desenvolupament rural local o el citybranding. Aquestes temàtiques inclouen les interpretacions de les relacions històriques entre la natura i la cultura, l’espai i els paisatges a la literatura i les arts visuals o les reflexions filosòfiques sobre el saber geogràfic.

 

  • Assignatura Communication and Interest Groups

Aquesta assignatura optativa i transversal a diferents carreres s’endinsa en l’estudi dels grups de pressió i com intenten influenciar al seu favor en les polítiques públiques, a través de l’activitat del lobbying. Tot i que no tracta de manera directa la sostenibilitat, Núria Almiron, la professora a càrrec del curs, ensenya als estudiants a fer un lobbying ètic i efectiu en temes d’interès per als alumnes, incloent-hi la sostenibilitat i el medi ambient. A partir d’aquesta assignatura, per exemple, un grup d’estudiants del campus del Poblenou va tirar endavant la iniciativa “Meet free Monday”, amb la qual proposen que els dilluns no s’ofereixi carn als menús de la Universitat, per conscienciar així els estudiants sobre els efectes nocius de la ramaderia intensiva per al planeta.

 

  • Sostenibilitat a les PACS

Per motivar els estudiants a participar en activitats relacionades amb la sostenibilitat i el medi ambient, la Universitat ofereix la possibilitat de convalidar alguns actes per crèdits del Programa d’Activitats de Compromís Social (PACS). Engloba un conjunt d’activitats de caire social que es poden fer al llarg del curs i que, en el cas dels estudiants, permet el reconeixement de crèdits en funció de la durada i les característiques de les activitats realitzades. En aquesta categoria es troben activitats relacionades amb UPF Sostenible, com per exemple el Festival Internacional de Cinema de Medi Ambient (FICMA).

 

  • Altres assignatures sobre sostenibilitat

A més de les assignatures ja mencionades, dins el nou grau en Global Studies s’estan ideant diferents propostes d’assignatures optatives per als estudiants que s’instaurarien els pròxims cursos. Hi ha dues que tenen a veure directament amb la sostenibilitat. Per una banda, Qüestions Energètiques Globals, que pretén identificar i analitzar les qüestions ambientals i energètiques globals i aproximar-se als aspectes tècnics i sociopolítics debatuts en la discussió actual, així com analitzar les perspectives de futur i la seva influència en la societat. I, per l’altra banda, Principis, Valors i Reptes de la Sostenibilitat, que vol estudiar les relacions de l’ésser humà amb el medi natural a través dels processos històrics i els canvis culturals i de valors que impulsen el naixement del concepte de sostenibilitat, així com la representació social d’aquestes relacions i valors. A més, inclou qüestions com els desafiaments ètics als quals la idea de sostenibilitat s’enfronta en el terreny de la injustícia, la violència i la desigualtat en l’ecosistema planetari.

Finalment, en altres assignatures de diferents graus com Ciències Polítiques i de l’Administració, la sostenibilitat té un paper secundari —en alguns cursos com Gestió Pública de tercer—, i també s’hi tracten temes com l’energia nuclear i els combustibles fòssils des del punt de vista del conflicte i l’economia, com per exemple a l’assignatura Història Econòmica. A més, en assignatures de l’àmbit de la comunicació, com a Periodisme o Publicitat i Relacions Públiques, sovint es dóna llibertat als alumnes perquè elaborin els seus plans de comunicació o articles amb temes que els resultin del seu interès. Així, el fet d’aconseguir un major impacte en l’àmbit de sostenibilitat en aquestes carreres podria revertir en una presència més important de la branca en aquests graus.

  • Assignatura Critical Animal and Media Studies

Aquesta assignatura és optativa i es cursa al màster en International Studies on Media, Power and Difference. Amb un enfocament crític, incideix en com i per què els mitjans de comunicació i les estratègies comunicatives assignen diversos rols i valors a espècies no humanes dins la societat contemporània occidental, així com les conseqüències que això té per a les condicions de vida dels animals, tant humans com no humans.

L’assignatura vol identificar els principals motius ètics involucrats en el tractament informatiu dels mitjans de comunicació, en referència a l’explotació humana d’altres animals i la natura. Dins el camp de la sostenibilitat, per tant, és molt interessant investigar com la societat percep les altres espècies del món, ja que això determinarà el seu posicionament i activisme envers la biodiversitat dels ecosistemes.

 

  • Mòdul BSM Inside

El mòdul BSM Inside s’imparteix conjuntament a la majoria dels màsters i dels programes de postgrau de la UPF Barcelona School of Management. Una de les seves competències fonamentals és el compromís ètic i la sostenibilitat, per tal de formar professionals amb capacitat de reflexionar sobre la racionalització i l’eficiència en l’ús dels recursos als projectes. S’hi transmet la importància d’actuar segons principis de responsabilitat social i ètica.

Per això, al segon trimestre es fa l’assignatura Ètica i Sostenibilitat, que té per objectiu que els participants reflexionin sobre l’impacte ambiental, social i econòmic que es deriva de les seves decisions.

 

  • Altres assignatures amb enfocaments sobre sostenibilitat

Al màster en Història del Món, ofert per la Facultat d’Humanitats de la UPF, també es fa un especial èmfasi per identificar els grans problemes macrohistòrics de llarga durada com l’escalfament global. Per tant, els estudiants són capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.

  • Projecte THINKClima

El nom complet del projecte és “Canvi climàtic, negacionisme i comunicació d’influència. Discurs i estratègies dels think thanks a Europa”. Es tracta d’un programa estatal d’investigació, desenvolupament i innovació orientat als reptes de la societat, emmarcat al Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. Hi ha un total de nou investigadors implicats de diferents universitats a escala nacional i internacional, i la seva investigadora principal és Núria Almiron, professora de la UPF.

 

  • John Hopkings Public Policy Center

Aquest centre d’investigació, que també ofereix un màster en Polítiques Públiques vinculat a la Universitat Pompeu Fabra i a la Universitat Johns Hopkins, té com a objectiu ensenyar i investigar en ciències socials, polítiques i governança. De manera tangencial també toca temes de medi ambient com a condicionant ambiental, per exemple aplicat a la salut de les persones i com gestionar-ho des de l’àmbit públic (amb investigadors pioners en aquest àmbit com Joan Benach). Entre les seves línies d’investigació es troba la qualitat de vida, les poblacions saludables i el canvi climàtic.