La Red Española de Universidades Promotoras de Salut (REUPS) és una xarxa que es va constituir el 22 de setembre del 2008 amb l'objectiu de reforçar el paper de les universitats com a entitats promotores de la salut i el benestar dels seus estudiants, el seu personal, i de la societat en el seu conjunt, liderant i donant suport a processos de canvi social.

Deu anys després de la seva creació, està integrada per 52 universitats de tot l’Estat, i hi participen el Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat, i el d'Educació; la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) i les direccions de Salut Pública de les comunitats autònomes.

El 21 de febrer del 2018, el Consell de Govern va acordar l’adhesió de la Universitat a la REUS, adhesió que ha permès, per una banda, establir el  compromís que les universitats facin una primera diagnosi des del prisma de la promoció de la salut, integrant la salut de manera transversal en les seves polítiques i creant plans d’universitat saludable. Per una altra banda, ha possibilitat la creació de sinergies per millorar la salut de la comunitat universitària compartint recursos, estratègies, accions, notícies i altes esdeveniments.

En el marc de l’Escola de Salut Pública de Menorca, des del 2013, la REUS ha organitzat sis trobades, en què s’han treballat documents de consens que s’han aixecat a l’assemblea de la REUS i al grup de treball d’universitats saludables de la CRUE-Sostenibilidad.

El 2015 va decidir constituir-se en associació per tenir accés a projectes finançats per diferents organismes, institucions i entitats públiques i privades, sempre amb el prisma de la promoció de la salut. El 2017 es van aprovar els estatuts i l’acta fundacional, que permetia la seva constitució com a associació. Finalment, l’1 de desembre del 2017 es va presentar al Ministeri d’Interior la documentació requerida per a la seva constitució sota la denominació d'“Asociación de la Red Española de Universidades Saludables, REUS”, amb la finalitat de promoure la salut a les universitats espanyoles, amb els objectius següents:

 • Analitzar i reflexionar sobre els principis, els mètodes, els projectes i les estratègies de la promoció de la salut i els entorns saludables.
 • Potenciar la universitat com un entorn promotor de la salut de la comunitat universitària i de la societat en el seu conjunt.
 • Fomentar la recerca i la docència en promoció de la salut i en entorns saludables.
 • Afavorir l’intercanvi d’experiències en promoció de la salut i en entorns saludables.
 • Promoure i afavorir el treball conjunt entre els organismes de salut pública, els recursos comunitaris i les universitats.
 • Consensuar línies estratègiques i de treball per dur a terme un projecte d’universitat promotora de salut.
 • Possibilitar l’elaboració i el desenvolupament de projectes comuns en les línies estratègiques de la REUS.
 • Potenciar la participació institucional.
 • Fomentar l’oferta de serveis i d'activitats dirigides a promocionar la salut de la comunitat universitària.
 • Promoure l'elaboració de documents de consens, de treball,  de discussió, etc.
 • Posicionar-se en situacions relacionades amb els objectius de la REUS davant els organismes competents de les administracions autonòmiques i de l’Estat.
 • Establir vincles o relacions amb associacions nacionals i internacionals de similar naturalesa i finalitat.

Les principals fites des de l’adhesió de la UPF han estat:

 • La celebració, cada sis mesos, d’assemblees, en què es tracten temes d’interès comú a les universitats membres i es fa  el seguiment de l’activitat dels grups de treball i dels projectes de la xarxa.
 • La celebració, cada any, d’una trobada en el marc de l’Escola de Salut Pública de Menorca en què es debat i es reflexiona sobre un tema monogràfic d’interès comú, amb la col·laboració d’experts externs i de les universitats.
 • La celebració, cada dos anys, del  Congreso de Universidades Promotoras de la Salud.
 • La redacció de documents de consens: prevenció d’addiccions comportamentals, gestió de festes (dispensa d’alcohol, prevenció de la violència sexual i gestió de residus) i prevenció del consum d’alcohol.