El febrer del 2017, la UPF es va adherir a la Declaració de Luxemburg, un document de consens elaborat l’any 1997 per la Xarxa Europea de Promoció de la Salut en el lloc de Treball (ENWHP), en el qual s’estableixen els principis bàsics d’actuació i el marc de referència d’una bona gestió de la salut de les persones.

L’ENWHP és una xarxa informal en què participen instituts nacionals de seguretat i salut en el treball, així com actors en el camp de la salut pública de tots els estats membres de la Unió Europea, futurs membres, països de l'Àrea Econòmica Europea i de Suïssa. Es va posar en marxa formalment l'any 1996 i actualment compta amb 31 membres.

Aquesta xarxa s'encarrega de recopilar i de distribuir exemples de bones pràctiques i mètodes de salut en el lloc de treball entre tots els països i sectors econòmics, amb vista a augmentar els coneixements a escala europea sobre metodologies i exemples que es mereixen ser replicats i respondre als nous reptes que imposen a Europa els canvis sociodemogràfics, en el mercat laboral i en les maneres d'emmalaltir.

L'ENWHP ha emprès una sèrie d'importants iniciatives per tot Europa, convertint la promoció de la salut en el lloc de treball en un camp d'actuació de la salut pública a esvala estatal i europea.

Actualment, l'ENWHP és també una plataforma per intercanviar informació i experiències entre tots els interessats en promoció de la salut en el treball compromesos amb la visió de la xarxa: Treballadors sans en empreses saludables.