L’objectiu final del model d’universitat saludable de la UPF, més enllà de les activitats que li són pròpies —la docència i la recerca—, és desenvolupar accions permanents destinades a promoure la salut integral de la comunitat universitària, actuant sobre l’entorn físic i social així com en l’adopció d’estils de vida saludables; millorant l’organització i les condicions de treball i estudi; promovent la participació activa, i fomentant el desenvolupament individual. També, incorporant estratègicament la promoció de la salut en les funcions de recerca, d'innovació, de transferència i de docència.

El resultat final desitjable d’aquest model s’ha de manifestar, de manera quantificable, en forma d’una millora de la salut i el benestar —físic i mental— dels membres de la comunitat universitària.

Les línies generals d’actuació que han de regir l’activitat de la UPF per assolir aquests resultats es basen en tres atributs: la visió, la missió i els valors; tres pilars que tenen un caràcter permanent i a llarg termini, però que poden canviar, i ho han de fer, per adaptar-se a les circumstàncies de l’entorn.

En l’àmbit de la promoció de la salut, aquests pilars són:

 • Visió: entesa com la realitat futura, desitjable i assolible, és a dir, cap a on avança el sistema:

Ser un referent en la promoció integral de la salut, contribuint a la política d'excel·lència de la Universitat Pompeu Fabra, mitjançant la gestió sostenible i estratègica del model d’universitat saludable.

Aquesta gestió implica el procés mitjançat el qual, rere una anàlisi dels factors interns i externs de l’organització, es formulen, s’implementen i s’avaluen polítiques, pràctiques o plans en matèria de promoció de la salut que l’ajuden a assolir els seus objectius globals com a organització. És a dir, el procés d’especificar eixos i línies estratègics i desplegar les actuacions per assolir-los.

 • Missió: entesa com la raó de ser o la justificació del mateix sistema respecte a la visió, és a dir, per a què existeix:

Potenciar la Universitat com a entorn promotor de la salut de la comunitat universitària i de la societat en el seu conjunt, fomentant la promoció de la salut en els camps de la recerca, la transferència i la docència; i oferint a les persones recursos per cuidar millor de la seva salut, mitjançant el propi control de les situacions de risc derivades de l’estil de vida i del lloc de treball o estudi.

 • Valors: entesos com les referències conceptuals per desenvolupar les accions preventives, és a dir, en què es creu i com és:

Els valors es basen en les bones pràctiques segons criteris ètics, de rigor científic i d’eficiència que permetin ser un sistema:

 • proper a la comunitat universitària,
   
 • autoexigent per treballar al màxim del seu potencial per esdevenir un referent en la promoció de la salut,
   
 • àgil per adaptar-se i donar resposta tant als canvis que s’hi produeixen com a les noves necessitats que se’n deriven,
   
 • expert en el coneixement,
   
 • transparent amb els col·lectius als quals ret comptes i explicant-los els objectius que es proposen i els resultats que s’obtenen, amb sensibilitat per absorbir les seves valoracions, i
   
 • sostenible econòmicament en la gestió.

En funció de la seva visió, missió i valors, el sistema ha d’organitzar els seus recursos i establir les estratègies adequades per desenvolupar els processos que portaran als resultats desitjables.