Els eixos i línies estratègiques i les activitats que les desenvolupen han de ser plasmades en documents específics, amb la finalitat de facilitar la implantació i el desenvolupament gradual de les seves previsions. El sistema documental del model d’universitat saludable disposa de tres nivells de documents.

El primer correspon al programa MEUS-UPF, d’implantació del Model Estratègic d’Universitat Saludable, que té com a finalitat implementar, en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030, un model d'universitat saludable mitjançant la redacció d’una estratègia institucional i d’un pla d'acció, establint les activitats que s'han de fer per generar benestar, qualitat de vida i salut –amb la potenciació dels recursos positius de les persones– i els indicadors que s'han de tenir en compte per obtenir una millora contínua. Engloba els projectes que corresponen als nivells documentals inferiors.

El projecte “UPF Saludable” correspon al segon nivell documental i té com a finalitat proposar una estratègia institucional orientada pels valors i els principis associats al moviment global de promoció de la salut, que contribueixi a impulsar una cultura de salut i benestar, a millorar els hàbits de vida de la comunitat universitària i a fomentar un entorn universitari més saludable a tot el Grup UPF. L’objectiu específic és adaptar el model d’universitat saludable consensuat pel grup de treball interuniversitari de la Xarxa Vives d’Universitats als atributs i als vectors clau propis de la UPF, de manera que, personalitzant les estratègies generals proposades, es pugui avançar cap a l’assoliment d’una universitat saludable en totes les seves dimensions.

Figura.  Sistema documental del model d’universitat saludable de la UPF.

El projecte “+ Salut”, del Pla d’Acció en Promoció de la Salut, constitueix el tercer nivell i, com a eina d’implantació del Model estratègic d’universitat saludable de la UPF, concreta el Pla d’Acció en Promoció de la Salut amb la finalitat de complir els objectius fixats per la Universitat en base a la seva declaració de principis i compromisos –contribuint a impulsar una cultura de salut i benestar en un entorn saludable– i a consolidar el programa.

Actualització documental

Amb una periodicitat quadriennal, aquest document serà revisat, i se’n modificaran els aspectes que siguin convenients. Amb aquesta finalitat, s’obrirà un procés de consulta amb les unitats que gestionen els actius saludables per tal de detectar possibles millores i facilitar-ne la revisió.

La tramitació de tota modificació serà consultada prèviament amb la Comissió de Responsabilitat Social. Posteriorment, les modificacions seran informades favorablement pel Comitè de Promoció de la Salut, a proposta del gestor o gestora del projecte “UPF Saludable” i, finalment, aprovades pel Consell de Govern de la UPF, a proposta del president o presidenta del Comitè.

La persona responsable de la revisió ha de ser, preferentment, la mateixa que va elaborar el document.

En el document revisat s’haurà d’indicar el número i la data de revisió i qui l’ha feta.

Les actualitzacions de documents hauran de seguir el mateix circuit de codificació, revisió i distribució que el document antic.

La nova versió del document serà publicada al Portal de la Transparència de la Universitat.

Pla d’Acció

La implantació i la consolidació del projecte precisa de l’execució de plans d’acció en promoció de la salut. Aquests plans es redactaran i s’aprovaran anualment.

El primer pla que es redacti tindrà com a finalitat ajudar a aconseguir l'acreditació de l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball de Bones Pràctiques en Promoció de la Salut en el Treball.

En qualsevol cas, les accions que integrin els plans han de desenvolupar les línies estratègiques del projecte “UPF Saludable” i contribuir a la millora contínua.

Els plans d’acció anuals que se’n derivin seran redactats pel gestor o gestora del projecte “UPF Saludable”, que també tramitarà l’informe favorable del Comitè de Promoció de la Salut, a proposta seva i, finalment, aprovades pel gerent o la gerent de la UPF.