1. Universitat Pompeu Fabra. Pla Estratègic de la Universitat Pompeu Fabra 2016-2025 [Internet]. [Consultat 16 abril 2018]. Disponible a: https://www.upf.edu/web/plaestrategic.
 2. Norma internacional  ISO 9001 (traducció oficial). Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos. Ginebra (Suïssa): International Organization for Standardization, 2015.
 3. Norma internacional  ISO 45001 (traducció oficial). Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo - Requisitos con orientación para su uso. Ginebra (Suïssa): International Organization for Standardization, 2018.
 4. Universitat Pompeu Fabra.  Servei de consultoria en la implementació d'un model d'universitat saludable a la Universitat Pompeu Fabra. [Internet]. [Consultat 16 abril 2018]. Disponible a: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=viewDcan&idDoc=31026209&lawType=2.
 5. Xarxa Vives d’Universitats. Bases d’un model estratègic de campus universitari saludable. Castelló de la Plana, 2018.
 6. Jarque, S. “El model d’universitat saludable de la UPF”. Ponència a: V Jornada d’Empresa Saludable del Col·legi Oficial d’Infermers i Infermeres de Barcelona. Barcelona, 2019.
 7. Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública. DOGC, 5495, de 30 d’octubre.
 8. Organització Mundial de la Salut. Carta de Otawa para la promoción de la salud [Internet]. [Consultat 24 juliol 2019]. Disponible a: https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2013/Carta-de-ottawa-para-la-apromocion-de-la-salud-1986-SP.pdf.
 9. Organització Mundial de la Salut. Declaración de Shangai sobre la promoción de la salud en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible [Internet]. [Consultat 24 juliol 2019]. Disponible a: https://www.who.int/healthpromotion/conferences/9gchp/Shanghai-declaration-final-draft-es.pdf.pdf?ua=1.
 10. UK Healthy Universities Network [Internet]. [Consultat 24 juliol 2019]. Disponible a: https://healthyuniversities.ac.uk/.
 11. Okanagan International Charter for Health Promoting Universities and Colleges [Internet]. [Consultat 24 juliol 2019]. Disponible a: https://internationalhealthycampuses2015.sites.olt.ubc.ca/files/2016/01/Okanagan-Charter-January13v2.pdf.
 12. Organització Mundial de la Salut. Entornos laborales saludables: fundamentos y modelo de la OMS [Internet]. [Consultat 24 juliol 2019]. Disponible a: https://www.who.int/occupational_health/evelyn_hwp_spanish.pdf.
 13. Martínez-Riera, J. R.; Gallardo, C.; Aguiló, A.; Granados, M. C.; López-Gómez, J.; Arroyo, H. V. La universidad como comunidad: universidades promotoras de salud. Informe SESPAS 2018. Gac Sanit. 2018; 32 (S1): 86-91.
 14. Àrea de Recursos Humans i Organització, Unitat d’Organització i Processos. L’evolució dels recursos humans a la UPF, 1990-2015. Barcelona, 2014.
 15. Universitat Pública de Navarra. II Plan Universidad Saludable 2011-2015 [Internet]. [Consultat 17 juliol 2019]. Disponible a: http://www.unavarra.es/digitalAssets/150/150751_II-Plan-Universidad-Saludable-2011.pdf.
 16. Projecte “UPF Saludable”, implementació d’un campus saludable: diagnòstic inicial i Pla Estratègic 2019-2021. Biwel consultoria. Barcelona, 2018.
 17. MC Mutual. Com ser una empresa saludable.
 18. Universitat de Barcelona. Què és el pla de sostenibilitat [Internet]. [Consultat 18 juliol 2019]. Disponible a: http://www.ub.edu/plasostenibilitat/comunicacio/que-es/.
 19. Assemblea General de les Nacions Unides. 2005 World Summit Outcome, Resolució A/60/1 [Internet]. [Consultat 17 juliol 2019]. Disponible a: https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_60_1.pdf.
 20. Universitat Pompeu Fabra. Pla de Mobilitat Sostenible i Segura de la UPF, 2015-2020 [Internet]. [Consultat 18 juliol 2019]. Disponible a:  https://www.upf.edu/documents/7852803/8406582/Pla+de+Mobilitat/0b6c8b5a-5971-faf0-25f4-2fdd24fce0e6.
 21. Xarxa Vives d’Universitats. Model  d’universitat saludable i sostenible de la Xarxa Vives d’Universitats. MomentumCO. Castelló de la Plana, 2019.
 22. Lange, I.; Vio, F. Guía para universidades saludables y otras instituciones de educación superior [Internet]. [Consultat 31 juliol 2019]. Disponible a: http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd90/1008LANgui.pdf.
 23. Generalitat de Catalunya. Vida saludable [Internet]. [Consultat 17 juliol 2019]. Disponible a: http://canalsalut.gencat.cat/ca/vida-saludable/.
 24. Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Renovem la ciutat, construïm el futur [Internet]. [Consultat 31 juliol 2019]. Disponible a:  https://www.renovaciourbana.com.
 25. Segura, M. L’Agenda Urbana i el Pacte Nacional per a la Renovació Urbana de Catalunya. L’informatiu del CAATEEB. 2018; 356: 42-45.
 26. Organització Mundial de la Salut. Promoción de la salud: Glosario [Internet]. [Consultat 17 juliol 2019]. Disponible a: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/67246/WHO_HPR_HEP_98.1_spa.pdf;jsessionid=217B6DD34C83C597BCA84CC7EC7344C0?sequence=1.
 27. Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible. L’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible [Internet]. [Consultat 31 juliol 2019]. Disponible a: cads.gencat.cat/ca/Agenda_2030.
 28. Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals. Manual de gestió del Pla de Prevenció de Riscos Laborals: quadre de comandament operatiu. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra, 2018.