El quadre de comandament operatiu de promoció de la salut és un mecanisme de seguiment dels objectius del projecte. És l’eina de gestió que ajuda a la presa de decisions directives perquè proporciona informació periòdica, de manera sinòptica i visual, sobre el nivell d’acompliment dels objectius, prèviament establerts, mitjançant indicadors de gestió.

Implantar un quadre de comandament operatiu requereix un important esforç de canvi; s’ha de passar de focalitzar-se en el dia a dia i en un àmbit d’aplicació més o menys reduït, a pensar, planificar i gestionar estratègicament, entenent la promoció de la salut com una unitat més de l’organització en què els seus èxits o fracassos tenen una important repercussió en els resultats de la Universitat.

El quadre té com a finalitat crear les eines que permetin una gestió estratègica de la promoció de la salut, facilitant la translació de l’estratègia en objectius concrets i l’avaluació de la interrelació entre els diferents indicadors, afavorint la transparència en la gestió i l’establiment d’un equilibri entre les accions immediates i les línies estratègiques.

Figura. Translació de l’estratègia de la Universitat en accions tangibles i mesurables.

Tot quadre de comandament consisteix en la definició, el tractament i l'explotació d’un sistema d’objectius i indicadors que, derivats de la visió i l’estratègia de l’organització, traslladin els seus enunciats a accions tangibles i mesurables. Per això, el quadre ha de disposar d’un conjunt coherent d’indicadors, com a mínim, de resultat i de procés de cadascun dels objectius definits (estratègics i operatius), atès que aquest ha d’expressar, de manera tangible, tant l’estratègia i els resultats esperats (objectius estratègics i indicadors de resultat) com les actuacions establertes per assolir-los (objectius operatius i indicadors de procés).

Aquest quadre de comandament ha de ser fruit del treball col·laboratiu impulsat a les xarxes de les quals la UPF és membre. En particular, del coordinat per la Xarxa Vives d’Universitats a partir del model proposat per la consultoria Momentumco.

En aquesta línia, en concloure el taller sobre el model consensuat d’universitat saludable de la Xarxa, de desembre del 2018 a la UPF, es va crear un grup de treball específic, integrat per un representant de cadascuna de les tres regions participants. Els representants són la Universitat de les Illes Balears, la Universitat de València i la Universitat Pompeu Fabra, que ostenta actualment la presidència de la Xarxa Catalana d’Universitats Saludables (us.cat). L'objectiu del grup és establir una bateria d’indicadors consensuats i vàlids per integrar el quadre de comandament proposat per la Xarxa Vives. La UPF va aportar els indicadors sobre els que està treballant.