L'Organització Mundial de la Salut defineix tres nivells de tècniques per a la prevenció dels danys a la salut. D'aquestes, dues afecten als serveis de prevenció de riscos laborals: la prevenció primària i la prevenció secundària; i en comparteixen una, la primària, amb la promoció de la salut.

La prevenció primària té com a objectiu disminuir la probabilitat que ocorrin els danys. Des del punt de vista epidemiològic, tracta de reduir-ne la incidència. És per això que les mesures de prevenció primària actuen en el període prepatogènic del curs natural de la malaltia, abans del començament biològic, és a dir, abans que la interacció dels agents i/o factors de risc en la persona donin lloc al dany. Així, les tècniques de prevenció primària actuen suprimint els factors desfavorables abans que generin el dany per a la salut, i ho fan mitjançant dos tipus d'activitats: les de protecció de la salut, actuant sobre els factors ambientals de risc i de l’entorn, i les de promoció de la salut i prevenció de la malaltia, actuant sobre les mateixes persones, promovent la salut i la prevenció de la malaltia.

Per tant, aquestes tècniques equivalen a la promoció de la salut, la prevenció de la malaltia i les tècniques de prevenció de riscos laborals: seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i psicosociologia aplicada a la prevenció i la medicina del treball. En el cas de les tècniques de prevenció de riscos laborals, la seva aplicació a la Universitat, com a  qualsevol empresa, és obligatòria perquè està prevista legalment.

La prevenció secundària, per la seva banda, va dirigida a detectar el dany en estadis precoços en els quals l'establiment de mesures adequades pot impedir-ne la progressió. Les seves tècniques tracten la malaltia en fase incipient, encara en fase reversible, per mitjà del diagnòstic precoç. Equivalen a la vigilància de la salut, una de les activitats de la medicina del treball, oferta pels serveis de prevenció de riscos laborals, amb l'objectiu que el diagnòstic i el tractament precoç millorin el pronòstic i el control de les malalties. També és obligatòria per a les organitzacions.

Tanmateix, actualment s’està vivint un canvi de paradigma de la prevenció de riscos laborals a l’empresa saludable. Disposar d’una oferta laboral amb bones condicions de treball va més enllà d’un compliment legal: suposa un valor afegit per a l’organització, una millora de la seva competitivitat i una major projecció, tant interna com externa.

El capital humà és l’actiu més valuós en qualsevol empresa i l’oferta tradicional ja no és suficient per incentivar les persones. La nova perspectiva condueix les empreses a incloure al seu pla estratègic tots aquells aspectes relacionats amb la cura de les persones a l’organització, millorar les seves condicions a diferents nivells i obtenir així un rendiment més òptim.