D’acord amb les conclusions de l’informe elaborat per la consultora Biwel Salud Empresarial, SL, en relació amb el model d’empresa saludable de l’Organització Mundial de la Salut, adaptat a les característiques d’un context universitari, la UPF compleix les principals directrius que marca el model i es troba en un moment de consolidació del projecte.

Aquestes directrius són: comptant amb suport institucional, el programa s’inclou dins el Pla Estratègic de l’organització i apareix dins els àmbits estratègics d’actuació dels pròxims anys. També, aviat, es comptarà amb un pla d’actuació que estableixi prioritats dins els quatre àmbits del model d’entorn saludable: ambient físic, ambient psicosocial, recursos de salut i participació en la comunitat.

Si es compara la situació actual del projecte amb la d’altres universitats de l’Estat, el recorregut en matèria de promoció de la salut fet per la UPF es pot considerar com a positiu, ja que la principal dificultat rau en el fet d’integrar les polítiques saludables dins els objectius estratègics de la Universitat i involucrar-hi la direcció. La gran majoria de programes d’Universitat Saludable executen accions aïllades que no tenen continuïtat en el temps i, per tant, no poden acreditar-ne l’efectivitat.

Actualment, la salut i el benestar de les persones es treballa des de diferents unitats de la Universitat. En àmbits com els “recursos de salut”, cal integrar-hi els agents en grups de treball per projectes per aconseguir canvis importants. Igualment, cal potenciar la comunicació de les accions i dels serveis que s’ofereixen per tal que arribin a tota la comunitat universitària i ho facin de manera unificada i estructurada, donant continuïtat en aquestes accions de manera planificada durant tot l’any.

El gran repte que se li presenta a la Universitat Pompeu Fabra és el d’integrar tots els agents implicats en la salut i el benestar de la comunitat dels campus per treballar de manera conjunta per complir els plans d’acció que es derivin d’aquest document. A més, és necessari que hi hagi un lideratge per part d’una única unitat administrativa que coordini tots els agents implicats.