Segons la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública de Catalunya, s'entén per promoció de la salut el conjunt d'actuacions, prestacions i serveis destinats a fomentar la salut individual i col·lectiva i a impulsar l'adopció d'estils de vida saludables per mitjà de les intervencions adequades en matèria d'informació, comunicació i educació sanitàries. La Carta d’Ottawa defineix les cinc accions bàsiques que hi estan associades: crear una política pública de promoció de la salut, crear entorns de suport, reforçar l'acció comunitària, desenvolupar aptituds personals i reorientar els serveis de salut.

Més recentment, a la 9a. Conferència Mundial de Promoció de la Salut, celebrada a Shangai el novembre del 2016, es van definir la bona governança en salut, l'alfabetització per a la salut i les ciutats saludables, com els tres components essencials de la promoció de la salut contemporània.

Aquests components essencials i accions bàsiques per a la promoció de la salut impregnen el Pla d’Actuacions en Promoció de la Salut de la Universitat.