Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i fomentar oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a tothom.

Fita:

4.7. Per al 2030, garantir que tot l’alumnat adquireixi els coneixements teòrics i pràctics necessaris per promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjançant l’educació per al desenvolupament sostenible i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i no-violència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

Reptes:

  • Fomentar l’aprenentatge de competències per a un entorn canviant, que requereix adaptabilitat i rapidesa, treball en equip, gestió de la informació, pensament crític, capacitat de comunicació i resolució de problemes.
     
  • Fomentar la coeducació en tots els nivells educatius i formar adequadament la comunitat educativa.
     
  • Incentivar l’aprenentatge i la formació al llarg de la vida.
     
  • Promoure la integració curricular de l’educació per a la salut.

Connexió:

Eix: 3. Coneixement (formació, recerca, innovació, transferència)

Línies: 3.1. Formació reglada amb enfocament saludable

            3.2. Formació no reglada amb enfocament saludable