Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles.

Fites:

11.3. Per al 2030, augmentar una urbanització inclusiva i sostenible, així com la capacitat de planificar i de gestionar de manera participativa, integrada i sostenible els assentaments humans a tots els països.

11.6. Per al 2030, reduir l'impacte ambiental negatiu per càpita de les ciutats, amb especial atenció a la qualitat de l'aire, així com a la gestió dels residus municipals i d’altre tipus.

11.7. Per al 2030, proporcionar accés universal a zones verdes i espais públics segurs, inclusius i accessibles, en particular per a les dones i els infants, les persones grans i les persones amb discapacitat.

Reptes:

  • Promoure una universitat compacta mitjançant la contenció de la urbanització extensiva, discontínua, fragmentada i heterogènia allunyada de les infraestructures de transport.
     
  • Garantir una dotació adequada d’espais verds per al benestar de la comunitat universitària i concebre els espais verds com una infraestructura urbana de primer ordre, proveïdora dels serveis ecosistèmics imprescindibles per a una ciutat saludable i inclusiva.
  • Millorar la qualitat de l’aire en els nuclis urbans, per contribuir a  mantenir els nivells de contaminació atmosfèrica per sota dels llindars establerts per garantir la salut de la població.

Connexió:

Eix: 2. Campus (entorn – edificis saludables)

Línia: 2.1. Renovació urbana