Guardons de la UPF a la Integració de la Seguretat i la Salut en l'Activitat Universitària

El 14 de desembre del 2018 el Consell de Govern va acordar la modificació del Manual de Gestió del Pla de Prevenció de Riscos Laborals, aprovat pel Consell de Govern en data 5 de març del 2008 i modificat per Acord del Consell de Govern de 14 de març del 2012, que inclou específicament el sistema de gestió de la prevenció de riscos laborals, la Política de Seguretat i Salut en el Treball i l’assignació de responsabilitats i funcions preventives als diferents nivells jeràrquics en que s’organitza l’estructura acadèmica i administrativa de la Universitat.

El Pla d’Actuacions 2019 en Prevenció de Riscos Laborals, associat al Pla Estratègic de la UPF 2016-2025, preveu formalitzar aquest sistema de gestió mitjançant una sèrie d’activitats. Entre d’altres, la implantació d’uns guardons a la contribució a la integració efectiva de la prevenció de riscos laborals.

Paral·lelament, el Pla d’Actuacions 2019 en Promoció de la salut, associat al Programa MEUS-UPF d’implantació del Model Estratègic d’Universitat Saludable, també preveu la implantació d'aquest tipus de guardó, en aquest cas per premiar la integració efectiva de la promoció de la salut a l'entorn universitari.

Per això, l’any 2019, la Universitat Pompeu Fabra, a través de l’Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals, instaura uns guardons per reconèixer treballs acadèmics, iniciatives i bones pràctiques que contribueixin a la implementació efectiva de la prevenció de riscos laborals i de la promoció de la salut en l’entorn universitari.

Enguany, per primera vegada, se’n convoquen les modalitats següents:

  • Uns reconeixements, que tenen com a finalitat estimular i distingir públicament iniciatives i bones pràctiques que contribueixen a la cura i la millora de l’estat de salut de la comunitat universitària.

  • Un premi, que té com a finalitat estimular i donar reconeixement públic a treballs de fi de grau o de màster, tesis doctorals, o publicacions que tinguin com a tema la salut laboral, incloent-hi des de la seguretat i la salut en el treball fins a la promoció de la salut en el lloc de treball.