“UPF Saludable” es concep com un projecte:

  • Transversal i participatiu, que dóna cobertura a la comunitat universitària.
  • Integrat en el Programa de Responsabilitat Social de la Universitat.
  • Supervisat pel vicerector o la vicerectora per a la direcció de projectes pel compromís social i la igualtat.
  • Aprovat pel Consell de Govern de la Universitat, com a evidència del compromís ferm amb la promoció de la salut.
  • Gestionat des d’una unitat administrativa, per personal amb dedicació exclusiva, que coordina les accions assumides per les unitats gestores dels actius saludables de la Universitat.
  • Finançat amb pressupost específic i suficient per assolir les activitats previstes als plans d’acció anuals.
  • Sotmès a control en el marc del Comitè de Promoció de la Salut.

La implantació i la consolidació del projecte precisa de l’execució d’accions concretes que materialitzin aquesta concepció en una realitat. És fonamental assignar el projecte a una unitat administrativa concreta, incorporant formalment aquesta funció a la relació de funcions de la unitat i de les persones assignades, i preveure un pressupost adient per a l’exercici 2020 i següents.