Qualsevol acció en tot programa d’intervenció requereix com a punt de partida una detecció de necessitats. En el cas de la Universitat, ha estat una fase executada al pla de treball individual, coordinada pel gestor del projecte "UPF Saludable".

La finalitat ha estat fer una diagnosi de la salut de la comunitat universitària per detectar necessitats específiques, a partir de l’anàlisi de dades pròpies per part de la consultora Biwel Salud Empresarial, SL, adjudicatària del contracte "Servei de consultoria en la implementació d’un model d’universitat saludable a la Universitat Pompeu Fabra" (E-200100/01-02-18).

Calendari:

Del 2 de maig al 14 de setembre del 2018.

Intervencions:

 1. Determinar el posicionament de la UPF en relació amb els àmbits que estableix l’Organització Mundial de la Salut sobre el model d’empresa saludable: ambients físic i psicosocial de treball, recursos personals de salut i participació de l’organització en la comunitat.

  Les dades es van obtenir mitjançant entrevistes semiestructurades amb tècnics i comandaments de les unitats que gestionen els actius saludables de la Universitat, fetes durant el mes de maig del 2018 per un mateix entrevistador; així com de documents tècnics sol·licitats prèviament en aquestes persones. També es van fer visites als tres campus i al Rectorat.
   
 2. Recollir i descriure indicadors d’hàbits de vida saludable relacionats amb l’activitat laboral i estudiantil i la salut general, física i mental, als anys 2018 i precedents, d’una mostra de la comunitat universitària.

  La població d’estudi va ser de 5.214 persones, 2.414 de plantilla —personal d’administració i serveis (693), personal de suport a la recerca (139) i personal docent i investigador (1.582)— i 2.800 estudiants de primer curs. La mostra va estar composta per 580 persones, 464 de plantilla (271, 21 i 172, respectivament) i 116 estudiants.

  La distribució d’aquests participants, segons les variables de desagregació, va ser la següent: 256 persones del campus de la Ciutadella, 161 del del Poblenou i 88 del del Mar, i 75 de l’edifici Mercè; 136 persones menors de 26 anys, 106 d’entre 26 i 35 anys, 129 d’entre 36 i 45 anys, 152 d’entre 46 i 55 anys i 57 més grans de 55 anys; i 385 dones i 194 homes (1 persona no va indicar el sexe).

  Les dades es van recollir mitjançant una enquesta, difosa per correu electrònic a tota la comunitat universitària de la UPF, i allotjada en una plataforma e Health. Aquesta plataforma permet l’administració individual de qüestionaris validats sobre activitat física, estadi de canvi sobre l’exercici físic, hàbits esportius, son, alimentació, consum d’alcohol, consum de tabac i tranquil·litzants, risc cardiovascular i dolors osteo-musculars. També va permetre recollir variables de segmentació per fer una anàlisi desagregada dels resultats, segons els grups d’edat, el sexe, les dependències universitàries i els col·lectius de la Universitat, així com mesurar la satisfacció dels participants amb l’oferta dels serveis que ofereix el campus.

  Entre el 20 de juny i l’11 de juliol del 2018, s’hi va poder participar a través d’Internet des de qualsevol dispositiu electrònic. Els qüestionaris s’allotjaven al servidor segur i confidencial del soci tecnològic del projecte, Biwel.

  Durant el període de resposta, es va fer el seguiment de la participació i es va enviar un recordatori amb l’enllaç i la clau d’accés al qüestionari. Per fomentar la participació es van sortejar 8 polseres d’activitat XIAOMI Mi Band 2.
   
 3. Establir les necessitats de la comunitat universitària a partir de la diagnosi.

  Entre el 12 de juliol i el 14 de setembre del 2018 l’equip tècnic de Biwel va analitzar qualitativament i quantitativament, des del punt de vista descriptiu, les dades obtingudes en les intervencions anteriors, indicant els punts forts i les accions de millora i proposant uns eixos i àmbits d’actuació per modificar l’entorn laboral o aportar elements diferenciadors. L'objectiu és conscienciar i divulgar bons hàbits de vida i fer-ne el seguiment amb un diagnòstic continu per avaluar l'impacte, amb la finalitat de consolidar el projecte.