Sense perjudici de les actuacions endegades per les diferents unitats administratives, es destaquen a continuació les més rellevants en els darrers anys.

El 2007 es va concertar amb la Fundació Institut de Recerca de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron –Unitat de Conductes Addictives del Servei de Psiquiatria– el disseny, la coordinació i el desenvolupament d'un programa d'intervenció amb tractament farmacològic i psicoterapèutic específic en funció del patró de consum i la severitat de la dependència al tabac de cada persona adherida al programa. En l'àmbit col·lectiu, va permetre augmentar la sensibilització dels empleats en relació amb el respecte dels drets dels no fumadors i a donar compliment a la Llei del tabac.

L'any 2008 es va endegar la campanya MC Mutual d'Alimentació i Activitat Física Saludables "La teva salut, la teva millor recompensa", dirigida als empleats.

 

Al 2011 es va cardioprotegir el campus, instal·lant desfibril·ladors semiautomàtics als quatre espais universitaris de la UPF i formant persones perquè els sabessin utilitzar.

L'abril del 2013 es va endegar una campanya dirigida als empleats per promoure la incorporació d'hàbits saludables a la vida quotidiana dins i fora de la Universitat, en relació amb la dieta i l' activitat física i amb hàbits correctes per afrontar els canvis associats a l'estiu. L'octubre, la UPF es va adherir a la Xarxa Catalana d'Universitats Saludables (Xarxa us.cat) i es va comprometre a crear un Pla de Promoció de la Salut. El desembre es va presentar el document Línies estratègiques 2013-2015, un dels punts del qual preveia reforçar el compromís de la Universitat amb la responsabilitat social i, en aquest sentit, subratllava la importància de concebre la UPF com un espai que promogui la salut de la comunitat universitària i de la societat en el seu conjunt.

El 2014 es va endegar la campanya d'educació per a la salut dirigida a tota la comunitat universitària "+ Salut". El tema central va ser la prevenció de la fatiga física, mental i visual associada a l'ús d'ordinadors i de dispositius mòbils de visualització de dades. Durant sis mesos se'n va oferir informació mitjançant accions divulgatives a través de la pàgina web, de publicacions a Twitter, d'un correu electrònic gràfic mensual i d'avisos al Canal UPF, entre altres mitjans.

També es van mesurar les condicions termohigromètriques d'una mostra dels llocs de treball de la UPF en dies representatius de cada estació de l'any i es va recollir l'exposició percebuda de les persones mitjançant una enquesta.

El juny, el rector va assignar a l'Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals el disseny i el suport a la planificació, la implementació, la promoció i la coordinació d'un Pla de Promoció d'Hàbits de Vida Saludables que, inclòs en el Programa de Responsabilitat Social de la UPF, permetés desenvolupar estratègies potenciadores de la Universitat com a entorn promotor de la salut. Per redactar-lo, es va crear un equip de projecte compost per tècnics de l'Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals, del Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària i de la Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals.

L'octubre, la UPF, mitjançant l'Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals, es va adherir al grup de treball d'Universitats Saludables de la Comissió Sectorial de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) per la Qualitat Ambiental, el Desenvolupament Sostenible i la Prevenció de Riscos (CADEP), actualment anomenada CRUE Sostenibilitat.

El 2015 s'inicia la redacció del Pla de Promoció d'Hàbits de Vida Saludables "UPF Saludable" per part dels actors implicats, que tracta la representació institucional, la coordinació i l'organització interna, els programes i els actius saludables.

El gener del 2016 es nomena un representant institucional per integrar-se al nou grup de treball d'Universitats Saludables, acollit per la Xarxa Vives d'Universitats. Aquest grup està integrat per les universitats membres de les xarxes catalana i valenciana d'universitats saludables i per les universitats de les Illes Balears, d'Andorra, de Perpinyà i de Sàsser. El grup, però, no s’activa fins el maig del 2018.

El 8 de febrer es va presentar el Pla Estratègic de la UPF per al període 2016-2025. Un dels seus eixos transversals és "Esdevenir una universitat socialment responsable i sostenible", que aposti per un model integral i transformador de la responsabilitat social, que incorpori les seves dimensions –entre aquestes la prevenció dels danys a la salut i la promoció d'hàbits de vida saludables– als àmbits estratègics de la Universitat –DocènciaRecercaEntorn i projeccióComunitat, i Finançament i governança– i que aspiri a l'excel·lència. Dins l'àmbit de Comunitat, pel que fa a la universitat saludable, destaquen dues línies estratègiques. La primera, Consolidar una comunitat plural i connectada, creant espais de treball flexibles, saludables i polivalents que contribueixin a la prevenció dels riscos laborals; però també, oferint més activitats que fomentin els hàbits de vida saludables. La segona, Promoure una comunitat participativa i socialment responsable, oferint activitats que, entre d'altres, desenvolupin el benestar de les persones.

L'abril es va presentar la campanya d'educació per la salut "+ Salut'16", continuació i complement necessari de la campanya feta a l'exercici 2014orientada a la cura de l'esquena. Així, tracta totes les parts del cos que es poden veure afectades pel treball amb dispositius de visualització de dades de sobretaula.

 

 

 Figura. Evolució del projecte d'universitat com a entorn promotor de la salut.

El febrer del 2017 la UPF es va adherir a la Declaració de Luxemburg, document de consens elaborat l’any 1997 per la Xarxa Europea de Promoció de la Salut en el Lloc de Treball (ENWHP), en què s’estableixen els principis bàsics d’actuació i el marc de referència d’una bona gestió de la salut dels treballadors.

El febrer del 2018 es va produir l'adhesió a la Red Española de Universidades Saludables (REUS).  El maig  es va endegar el programa MEUS-UPF, que té com a finalitat implementar, en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030, un model d'universitat saludable mitjançant la redacció d’una estratègia institucional i d’un pla d'acció, que estableixin les activitats que s'han de fer per generar benestar, qualitat de vida i salut –potenciant els recursos positius de les persones– i els indicadors que s'han de tenir en compte per obtenir una millora contínua. Engloba els projectes següents:

  • “UPF Saludable”, que té com a finalitat proposar una estratègia institucional orientada pels valors i els principis associats al moviment global de promoció de la salut, que contribueixi a impulsar una cultura de salut i benestar, a millorar els hàbits de vida de la comunitat universitària i a fomentar un entorn universitari més saludable a la totalitat del Grup UPF.
     
  • “+ salut”, pla d’acció per a la promoció de la salut 2019- 2020, amb la finalitat de complir els objectius fixats per la Universitat en base a la seva declaració de principis i compromisos en relació a la promoció de la salut, identificant les línies d’acció prioritàries i de més impacte que puguin ser impulsades tant globalment com a nivell de col·lectius i els responsables d'implantar-les.

El 6 de maig del 2019, la UPF es va adherir al projecte "Empresa promotora de salut", emmarcat dins el Pla Inter-departamental i Intersectorial de Salut Pública; "Salut a totes les polítiques, PINSAP 2017-2020" i els objectius del Pla de Salut de Catalunya 2016-2020. Per això va obtenir un diploma d’argent, vàlid per tres anys.

El 9 d’octubre del 2019 el Consell de Govern va acordar aprovar el model estratègic d’universitat saludable de la Universitat Pompeu Fabra, el projecte “UPF Saludable”.