Una universitat saludable és aquella que incorpora la promoció de la salut al seu projecte educatiu i laboral, per tal de propiciar el desenvolupament humà i millorar la qualitat de vida dels que hi estudien o treballen i, alhora, formar-los perquè actuïn com a models o promotors de conductes saludables per a les seves famílies, en els seus futurs entorns laborals i en la societat en general.

El concepte, per tant, implica molt més que dirigir una educació en salut i una promoció de la salut per als estudiants i la plantilla. Significa comprendre la salut i bregar-hi d'una manera diferent i desenvolupar un marc d'acció que combina factors com l’apoderament dels individus, el diàleg i la participació amb fites per a l'equitat, la sostenibilitat i l'assoliment d'unes condicions de vida que condueixen a la salut en els entorns de treball i aprenentatge. Significa integrar la salut dins de la cultura, els processos i les polítiques de la universitat.

La Universitat Pompeu Fabra pot contribuir-hi en tres grans àrees:

  1. Creació d’entorns de treball, d’aprenentatge i de vida saludables per a la comunitat universitària i la societat.
     
  2. Foment d’actituds favorables cap als altres amb temes relacionats amb la salut i el coneixement.
     
  3. Creació de sinergies per a la promoció de la salut que impliquin a tota la comunitat universitària.

Aquestes àrees completaran les actuacions que es fan sobre l’estil de vida.

En conseqüència, el model estratègic d’universitat saludable de la Universitat dóna coherència a les actuacions de la UPF en promoció de la salut mitjançant un marc general focalitzat en cinc eixos d’actuació estratègica i quinze línies o reptes de procés clau.

 

Figura. Eixos i línies estratègiques del projecte “UPF Saludable”.

Sota aquest marc es gestionen i es coordinen activitats associades a l’estratègia “Consolidar una comunitat plural i connectada” (Oferir més activitats esportives i culturals al conjunt de la comunitat universitària, que siguin interessants per a tothom i que siguin un element dinamitzador de les relacions i dels vincles de coneixement que s’estableixen entre els seus membres, alhora que fomenten els hàbits de vida saludables), de l’àmbit estratègic “Comunitat”, del Pla Estratègic de la UPF 2016-2025.

S’inclouen dins les actuacions estratègiques "Esdevenir una universitat reconeguda com entorn de treball i estudi saludable" i "Donar suport als empleats davant els problemes de salut general".