Consolidar i garantir la continuïtat del projecte d’universitat saludable

Fomentant un sistema transparent i participatiu de governança i direcció

Aquest és un eix transversal, que preveu tres línies estratègiques.

Governança del programa

La implicació entre les diferents unitats de la Universitat és la clau per assolir el compromís; però per aconseguir implantar, amb èxit i mitjançant resultats tangibles, un programa integral de promoció de la salut és imprescindible comptar amb un model teòric de referència, una planificació estratègica, un pla d'acció i, alhora, disposar d'un model de governança que gestioni el funcionament global del projecte en el seu dia a dia.

L’adopció d’un model de governança ha de disposar dels recursos humans i materials necessaris, inclosos els financers, per poder desenvolupar la política de promoció de la salut, fent correctament les funcions assignades  i les corresponents activitats que sorgiran de la planificació. Alhora, possibilita perdurar als canvis d’equips de govern de la Universitat.

Aquesta línia estratègica és prioritària per garantir la continuïtat del projecte. El Pla d’Acció en Promoció de la Salut 2019- 2020 és l'eina que documentarà la translació d'aquesta en activitats concretes.

Participació

El projecte entén la participació des de l’assumpció que les persones i les comunitats tenen el dret d’autogestionar-se, i ser conscients que, perquè això succeeixi, s’ha d’enfortir la capacitat de ser part activa en els processos que tenen com a finalitat recuperar o mantenir la salut.

Amb aquesta finalitat, cal facilitar la incidència, la deliberació, la coproducció i la decisió de la comunitat universitària sobre els assumptes que l’afecten. Amb la participació es pren part en el conjunt de decisions institucionals transcendint la mirada individual, perquè prengui protagonisme allò col·lectiu.

El projecte promou, mitjançant canals de participació accessibles, oberts i transparents, adequats a la pluralitat i complexitat de persones que integren la comunitat universitària, l’organització i l'execució d’accions de promoció de la salut, així com la col·laboració de la xarxa de voluntariat i la participació activa en altres projectes de la Universitat.

Comunicació i difusió

La viabilitat del projecte necessita d’un bon pla de comunicació dels elements bàsics del sistema i de les accions i serveis que s’hi ofereixen, per tal que siguin coneguts per tota la comunitat universitària. També cal establir i reforçar els canals de comunicació entre la Universitat i l’entorn pròxim, mitjançant la potenciació de la pàgina web i la presència del Projecte a les xarxes socials com a mitjà de comunicació destacable, i assegurar la seva presència en els mitjans de difusió i d’informació d’interès.

El projecte promou una comunicació efectiva, unificada, estructurada i planificada de les accions i serveis que s’ofereixen durant tot l’any.