Oferir espais universitaris propicis per millorar la qualitat de vida dels usuaris

Fomentant la provisió d’ambients i entorns de treball i estudi més saludables, accessibles i sostenibles, mitjançant l’habilitació d’espais funcionals i confortables.

Una vida saludable no depèn només dels hàbits de les persones, sinó també de les condicions del seu hàbitat, que tenen un paper crucial en el benestar i la qualitat de vida de la societat. Els edificis —on passem la major part del dia— i l’entorn, són el nostre hàbitat.

Estableix una línia estratègica.

Renovació urbana

El 20 d’octubre del 2016, en el marc de la Conferència de les Nacions Unides sobre l’Habitatge i el Desenvolupament Urbà Sostenible (Hàbitat III), celebrada a l’Equador, l’Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar la Declaració de Quito sobre Ciutats i Assentaments Humans Sostenibles per a Tothom, la qual té per objecte el desplegament de la Nova Agenda Urbana, en connexió amb l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, aprovada el 25 de setembre del 2015 per l’Assemblea General de Nacions Unides (en concret, amb l’Objectiu 11, que tracta de les ciutats i les comunitats sostenibles).

La Nova Agenda Urbana subratlla, entre d’altres, els vincles entre la bona urbanització i la millora de la qualitat de vida, que s’haurien d’incloure en totes les polítiques i estratègies de renovació urbana.

En aquesta línia, l’Agenda Urbana de Catalunya, impulsada pel Departament de Territori i Sostenibilitat, té uns objectius inicials clars i directes que volen col·locar les persones com a centre de les polítiques públiques que s'han de desenvolupar; vetllar per la consolidació d’un model de desenvolupament urbà equilibrat, sostenible i integrador; i assumir els reptes de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 que tenen una dimensió urbana. S’estructura en sis eixos temàtics que condensen analíticament l’ampli conjunt d’objectius i de reptes que es plantegen a la Declaració de Quito i a l’Agenda 2030, entre els que destaquen hàbitats urbans saludables, benestar i qualitat de vida.

El govern de la Generalitat va aprovar l’acord de Govern/112/2017, d’1 d’agost, per impulsar l’elaboració del pacte nacional per a la renovació urbana de Catalunya. Aquest pacte ha de ser el marc orientador de referència per dur a terme les polítiques de renovació urbana des d’una visió integral de les diferents qüestions que hi tenen incidència, incloent-hi les relatives a la conservació i la millora del parc d’edificis i a la millora dels entorns urbans.

El pacte és el marc de referència per crear polítiques de renovació urbana des d’un punt de vista integral, associat amb l’Agenda Urbana de Catalunya. L’objectiu és potenciar la renovació, la millora i la transformació de les ciutats i dels barris i, s’ha d’entendre com una part important d’aquests, de les universitats amb criteris de sostenibilitat econòmica, social i ambiental. Entre els objectius temàtics en els quals el pacte vol incidir destaquen, als efectes del projecte, la salut, el benestar i el confort de les persones.

Cal, doncs, potenciar i incentivar el manteniment i la rehabilitació dels espais per garantir la sostenibilitat i la qualitat ambiental dels entorns universitaris i la seva accessibilitat i usabilitat per a les persones que hi treballen, hi estudien o els visiten.

La Universitat ha de desenvolupar polítiques de renovació urbana des d’una visió integral de les diferents qüestions que hi tenen incidència, incloent-hi les relatives a la conservació i la millora del parc d’edificis, i a la millora dels entorns urbans, des de tots els punts de vista possibles (mobilitat de les persones i mercaderies, accessibilitat, sostenibilitat, noves tecnologies, eficiència energètica, mitigació i adaptació al canvi climàtic, etc.).

El projecte ha d’estar present en les polítiques de renovació urbana de la UPF per contribuir a millorar el parc d’edificis, vetllant per oferir un nivell de confort adequat (ambient cromàtic, nivells d’il·luminació, condicions termohigromètriques, etc.) d'aquests.