En els darrers anys els Pla d’actuacions en promoció de la salut de la Universitat s’ha nodrit d’actuacions inconnexes, que poc a poc han anat trobant un nexe gràcies al cicle anual “Setmana Saludable de la UPF”, germen d’aquest Projecte.

Aquestes actuacions s’han vingut desenvolupant per les unitats administratives següents:

Les principals actuacions desenvolupades han estat les següents:

Àmbit de promoció de la salut:

Àmbit de prevenció de riscos laborals:

  • Disseny i adaptació dels espais de treball
  • Adaptació dels llocs de treball
  • Acció preventiva en ergonomia i higiene industrial 

Àmbit de conciliació entre vida laboral i familiar:

  • Teletreball
  • Pla Concilia
  • Programa PAS UPF Sènior

Àmbit d'inclusió:

Àmbit de recerca i docència:

En conseqüència, els principals actius i la seva relació amb les línies estratègiques del model són les següents:

Taula . Principals actius saludables de la UPF. 30 de juliol del 2019.