Presentació

La universitat ha de tenir una dimensió social i anar més enllà de les activitats que li són pròpies -la docència i la recerca-, per implicar-se en la societat i contribuir de manera responsable al seu desenvolupament social, cultural i ambiental.

+salut2016 petit

La universitat, com a centre de treball o d'estudi, constitueix l'entorn en el qual les persones que la integren passen, en la majoria de casos, una tercera part del dia, i això durant cinc dies a la setmana, com a mínim. En conseqüència, les condicions físiques i socials que s'hi donen i les accions de sensibilització sobre la salut poden tenir una gran repercussió sobre la seva qualitat de vida.

Per això és tan important desenvolupar polítiques de prevenció i promoció de la salut a la Universitat Pompeu Fabra (en endavant UPF), que proporcionin a tots els seus col·lectius -estudiants, personal docent i investigador i d'administració i serveis- els mitjans necessaris per millorar el seu estat físic i psíquic i el seu benestar.

Sota el paraigua de l'eix  "Esdevenir una universitat socialment responsable i sostenible" del Pla Estratègic de la UPF per al període 2016-2025, cal promoure i garantir col·lectivament les múltiples dimensions de la responsabilitat universitària, entre elles la prevenció dels danys a la salut i la promoció d'hàbits de vida saludables, com a components essencials d'una universitat amb un esperit responsable. Per aquest motiu, el 28 d'abril del 2016 es presenta la campanya d'educació per la salut "+salut 2016, guanyem salut a la UPF" continuació i complement necessari de la campanya realitzada a l'exercici 2014,orientada a la cura de l'esquena. A continuació, i durant sis mesos s'oferirà informació mitjançant accions divulgatives.

En aquesta ocasió, el tema central és la prevenció de la fatiga física i visual associada a l'ús de dispositius de sobretaula de visualització de dades.

Es basa en materials de la Mútua d'Accidents de Treball i Malalties Professionals MC Mutual, a la qual la UPF està associada, i dels col·legis de Fisioterapeutes de Catalunya i d'Òptics Optometristes de Catalunya, que incorporen nous continguts teòrics, activitats i exercicis de relaxació a la campanya del 2014.

Aquesta campanya va ser informada favorablement pel Comitè de Seguretat i Salut en el Treball i per la Comissió Tècnica de Responsabilitat Social el 8 i el 26 d'abril del 2016 respectivament.

Cronograma i continguts

Durant sis mesos s'oferirà informació mitjançant accions divulgatives. El cronograma i els temes són els següents:

Data

Eslògan

Tema central

28 d'abril

+salut 2016, guanya salut a la UPF

Et donem les claus per millorar el teu benestar davant l'ordinador

Presentació de la campanya

18-28 de maig

Fes front a la Fatiga visual: claus per millorar el teu benestar davant l'ordinador.

Els factors de risc i les mesures preventives de la càrrega física i visual associats al treball continuat amb pantalles de visualització de dades

 

13-25 de juny

Fes front al dolor dorsolumbar: claus per millorar el teu benestar davant l'ordinador.

18-29 de juliol

Fes front al dolor cervical: claus per millorar el teu benestar davant l'ordinador.

20 de setembre- 30 d'octubre

Fes front al dolor d'espatlles i de braços: claus per millorar el teu benestar davant l'ordinador.

19-29 d'octubre

Fes front al dolor de canell, de mà i de dits: claus per millorar el teu benestar davant l'ordinador.

17-30 de novembre

Fes front a la fatiga de les cames: claus per millorar el teu benestar davant l'ordinador.

28 de novembre- 09 de desembre

Valoració de la campanya

Finalitat i objectius

La campanya d'educació per la salut "+salut 2016" té com a finalitat:

 • Fomentar i promoure entre la comunitat universitària hàbits saludables de vida, de treball i d'estudi amb equips informàtics.
 • Proporcionar als membres de la comunitat universitària una sèrie de coneixements perquè puguin tenir cura de la seva salut aplicant criteris de prevenció.

El seu objectiu específic, en relació amb la prevenció de danys a la salut, en especial de lesions musculoesquelètiques, derivats de la càrrega de treball amb equips informàtics, és implicar a tot el personal de la institució en l'acció preventiva de la càrrega física i visual associada al treball continuat amb equips informàtics, mitjançant la sensibilització de la comunitat universitària sobre l'adopció d'hàbits posturals saludables i el lliurament de consells d'aplicació dels criteris ergonòmics en la realització de les seves tasques.

Amb això, es pretén capacitar les persones per saber evitar els problemes de salut mitjançant el propi control de les situacions de risc, o bé, evitant-ne les possibles conseqüències.

Es tracta, en definitiva, que la comunitat universitària tingui recursos per:

 • Identificar les diferents estructures que conformen l'esquena i conèixer-ne el funcionament i les principals patologies que es deriven d'un mal hàbit postural.
 • Entendre el perquè del mal d'esquena en les activitats quotidianes, i incidir en els hàbits posturals adoptats en el dia a dia.
 • Conèixer els principals factors de risc presents en el nostre entorn laboral o d'estudi que poden comportar lesions d'esquena i molèsties a les extremitats.
 • Saber com realitzar les tasques més habituals del dia a dia, tant dins com fora de la Universitat, de manera saludable per a l'esquena i les extremitats.
 • Descobrir tot un ventall d'exercicis d'estirament i de tonificació muscular per millorar l'estat de les estructures musculoesquelètiques del cos i, en concret, de l'esquena.

Difusió

La difusió emprada a la campanya és la següent:

Cada mes:

 1. Avís al Campus Global
 2. Avisos a les patnalles de televisió (Canal UPF)
 3. Butlletins electrònics: Breus UPF i FUÀ!
 4. Pàgina web específica i intranet de la institució
 5. Correu electrònic gràfic a PAS i PDI (inicial a tota la Comunitat)
 6. Xarxes Socials: Twitter

Els mesos d'abril, maig, juny, juliol, setembre i octubre:

 1. Seminaris:
 • Taller d'Escola d'Esquena: acció divulgativa presencial, amb recursos propis de l'OTPRL.

El mes d'abril:

 1. Seminaris:
  • Ergonomia postural: acció divulgativa presencial, amb recursos propis de l'OTPRL.
 2. Fullet electrònic: Fes front a la fatiga visual.

El mes de maig:

 1. Seminaris:
 • La síndrome visual informática i l'App OK Visión, amb col·laboració del Col·legi Oficial d'Òptics Optometristes de Catalunya.

El mes de setembre:

 1. Fullet electrònic: Fes front a la fatiga d'esquena.

El mes d'octubre:

 1. Seminaris:
 • Bones pràctiques en el pipeteig: acció divulgativa presencial, amb la col·laboració dels laboratoris Mettler Toledo S.A.E.