Les universitats han de tenir una dimensió social i anar més enllà de les activitats que li són pròpies, la docència i la recerca; implicar-se en la societat, i contribuir de manera responsable al seu desenvolupament social, cultural i ambiental.

més salut

En aquesta línia, el document de Línies estratègiques 2013-2015 de la Universitat Pompeu Fabra (acció 7 de l'eix 1 de projecció de la UPF) concep la Universitat com un espai que promou la salut de la comunitat universitària i de la societat en el seu conjunt.

La Universitat, com a centre de treball o d'estudi, constitueix l'entorn en el qual les persones que la integren passen, en la majoria de casos, una tercera part del dia, i això durant cinc dies a la setmana, com a mínim. En conseqüència, les condicions físiques i socials que s'hi donen i les accions de sensibilització sobre la salut poden tenir una gran repercussió sobre la seva qualitat de vida. Per això és tan important desenvolupar polítiques de prevenció i de promoció de la salut a la UPF, que proporcionin a tots els seus col·lectius -estudiants, personal docent i investigador i d'administració i serveis- els mitjans necessaris per millorar el seu benestar físic, psíquic i social.

Amb aquesta finalitat, a l'abril del 2014 i en el marc de la Setmana Saludable a la Universitat, s'endega la campanya d'educació per a la salut "salut". El tema central és la prevenció de la fatiga física, mental i visual associada a l'ús d'ordinadors i de dispositius mòbils de visualització de dades.

La campanya complementa la iniciada l'any 2013 per promoure la incorporació d'hàbits saludables a la vida quotidiana dins i fora de la Universitat, en relació amb la dieta i l'activitat física o el consum de tabac i alcohol, i amb hàbits per prendre el sol a l'estiu, i també s'integra dins el Pla per a la Promoció de la Salut "UPF Saludable".

Aquesta campanya va ser informada favorablement per la Comissió Tècnica de Responsabilitat Social i pel Comitè de Seguretat i Salut en el Treball el 26 i el 28 de març del 2013 respectivament.

Cronograma i continguts

Durant sis mesos s'oferirà informació mitjançant accions divulgatives. El cronograma i els temes són els següents:

Data

Eslògan

Tema central

21-28 de març

 

Presentació de la campanya.

7-25 d'abril

Fatiga associada a l'ús de pantalles

Els factors de risc i les mesures preventives de la càrrega física i visual associats al treball continuat amb pantalles de visualització de dades, amb especial èmfasi en l'esquena

12-25 de maig

 

Vida activa i esquena, una parella d'èxit

La incidència de l'activitat física en la prevenció de mal d'esquena

10-22 de juny

 

Menjar sa també beneficia l'esquena

La incidència de l'alimentació en la prevenció de mal d'esquena

14-27 de juliol

A l'estiu, no baixis la guàrdia

El manteniment dels nous hàbits a l'estiu

15-30 de setembre

Tornem-hi, trobant l'equilibri

Els factors de risc i les mesures preventives de la càrrega mental

20-31 d'octubre

El tabac també afecta l'esquena

La incidència del tabac sobre l'esquena

17-30 de novembre

 

Valoració de la campanya

Finalitat i objectius

La campanya d'educació per a la salut "+ salut" té com a finalitats:

 • Fomentar i promoure entre la comunitat universitària hàbits saludables de vida, de treball i d'estudi amb equips informàtics.
 • Proporcionar als membres de la comunitat universitària una sèrie de coneixements perquè puguin tenir cura de la seva salut aplicant criteris de prevenció.

Els seus objectius específics són:

 1. Implicar a tot el personal de la institució en l'acció preventiva de la càrrega física, mental i visual associada al treball continuat amb equips informàtics, mitjançant la sensibilització de la comunitat universitària sobre l'adopció d'hàbits posturals saludables i el lliurament de consells d'aplicació de criteris ergonòmics en la realització de les seves tasques.    
 2. Sensibilitzar la comunitat universitària per tal que percebi com a assumibles opcions que promoguin la salut mitjançant la pràctica regular d'activitat física, una alimentació saludable i la deshabituació al tabac.

Es tracta, en definitiva, que la comunitat universitària tingui recursos per:

 • Identificar les diferents estructures que conformen l'esquena, conèixer-ne el funcionament i les principals patologies que es deriven d'un mal hàbit postural.
 • Entendre el perquè del mal d'esquena en les activitats quotidianes. Incidir en els hàbits posturals adoptats en el dia a dia.
 • Conèixer els principals factors de risc presents en el nostre entorn laboral o d'estudi que poden comportar lesions d'esquena.
 • Saber com fer les tasques més habituals del dia a dia, tant dins com fora de la Universitat, de manera saludable per a l'esquena.
 • Descobrir tot un ventall d'exercicis d'estirament i de tonificació muscular per millorar l'estat de les estructures musculoesquelètiques del cos i, en concret, de l'esquena.
 • Gaudir d'una alimentació saludable, de l'activitat física, del descans nocturn i de tècniques per evitar l'estrès o per abandonar el tabac.

Difusió

La difusió prevsta de la campanya és la següent:

Cada mes:

 • Correu electrònic
 • Pàgina web específica i intranet de la institució.
 • Avís al Campus Global
 • Avisos a les pantalles de televisió als vestíbuls i a les cafeteries
 • Xarxes socials

Els mesos d'abril i de setembre

 1. Sessions divulgatives:
 • Ergonomia postural: acció divulgativa presencial, amb recursos propis de l'Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals (OTPRL).
 • En forma davant l'ordinador: acció interactiva a distància, amb recursos d'MC Mutual.
 • Taller d'Escola d'Esquena: acció divulgativa presencial, amb recursos propis de l'OTPRL.
 • Gestió del risc d'estrès: acció divulgativa presencial, amb recursos propis de l'OTPRL.
 • Com afrontar l'estrès laboral: acció a distància mitjançant el campus de formació virtual d'MC Mutual.
 1. Tríptics en format paper i electrònic