Qui resol les sol·licituds?

Una comissió avaluadora formada per:

  • El vicerector o vicerectora competent, que en serà el president o presidenta
  • Quatre degans o deganes 
  • El director o directora de Campus
  • La cap del Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària, que en serà el secretari o la secretària.

La resolució de la convocatòria es farà arribar amb una acta abreujada a les associacions que hagin sol·licitat una subvenció mitjançant el correu electrònic.

L'acta completa estarà disponible al SACU un dia després de la data de la resolució per a la consulta de les associacions d'estudiants registrades a la UPF.