Inscripció en el Registre Inscripció en el Registre

Ja esteu registrats!

Un cop el vicerector competent aprovi la sol·licitud, l’associació quedarà registrada a la UPF.

Com heu de mantenir registrada l'associació?

1. Mantenir les condicions exigides per a la seva inscripció en el Registre d'Associacions de la UPF. En aquest sentit, el Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària té la potestat de comprovar-ho periòdicament.

2. Promoure i realitzar les activitats programades d'acord amb els fins de l'associació.

3. Presentar al Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària una memòria anual, abans de la finalització del primer trimestre del curs, que contingui la documentació següent:

a) Un informe final de les activitats realitzades per l'associació durant el curs anterior, en la qual s'ha d'incloure:

  • una justificació econòmica de les subvencions rebudes
  • l'estat dels comptes
  • una valoració del grau de compliment dels objectius de l'associació

b) Un projecte d'activitats per al curs acadèmic actual.

L'incompliment d'aquestes condicions donarà lloc a un avís a l'associació, que tindrà un termini de quinze dies per resoldre les deficiències detectades. Si transcorregut aquest termini aquestes no haguessin estat resoltes, es procedirà a cancel·lar-ne la inscripció en el Registre, per resolució del vicerector o vicerectora competent.