Documentació que cal presentar al Registre de la UPF (original i fotocòpia):

 • (1) Formulari de liquidació: és el formulari on consten les dades de l’Associació i del representant que presenta la sol·licitud de liquidació, les dades bancàries de l’Associació(*), el resum del pressupost total dedicat a les diferents activitats i la memòria (resum) de les mateixes.
   
 • (2) Fitxa d’activitats: és la fitxa on heu d’aportar les dades concretes de cada una de les activitats realitzades. Caldrà que descarregueu l’arxiu tantes vegades com nombre d’activitats hagueu de justificar. Les activitats hauran d’anar numerades i per ordre.
   
 • (3) Annexos: després de cada fitxa d’activitats, cal que acompanyeu els justificants de pagament (tiquets o factures) de les despeses associades a cada activitat. Després de la fitxa d’activitats número 1, afegireu l’annex de l’activitat número 1, després de la fitxa d’activitats número 2, l’annex de l’activitat número 2 i així successivament. És obligatori que presenteu els justificants de pagament enganxats en paper mida A4 i seguint el mateix ordre que heu emprat en el desglossament del  pressupost a la fitxa d’activitats.

 

Si no es tenen en compte aquests requisits, se us podrà denegar l'ajut.

Recordeu consultar com presentar la documentació al registre de la UPF.

 

(*) És imprescindible que adjunteu un document signat per l'entitat bancària que certifiqui la vigència del número de compte corrent a on se us haurà de transferir l'ajut atorgat.

On?

Cal que presenteu les vostres sol·licituds al Registre General de la Universitat de manera electrònica. Ho podeu fer mitjançant la instància general electrònica que podeu trobar a la Seu Electrònica, a catàleg de procediment i tràmits.  

Per iniciar el tràmit necessiteu identificar-vos digitalment amb algun dels certificats que s'especifica (idCat, idCAT mòbil, [email protected], DNI electrònic...). 

Cal que complimenteu aquesta instància general electrònica identificant-vos com a Representant de persona Jurídica, essent la persona jurídica, l'Associació a la qual representeu i us agrairiem que indiqueu:

 • a l'apartat DEMANO: Liquidació d'ajuts econòmics per a activitats de les associacions d'estudiants - Termini i curs acadèmic que correspongui (en minúscules, tal i com està escrit).
   
 • Òrgan o servei a qui adreceu la sol·licitud: VICERECTOR DE PROFESSORAT I DE RELACIONS AMB LA COMUNITAT (en majúscules, tal i com està escrit). 

Podeu descarregar el manual amb les instruccions sobre com presentar la documentació. Si necessiteu més informació, contacteu amb nosaltres a través del CAU.