Documentació que cal presentar (original i fotocòpia):

Un cop hagueu reunit tota la documentació, cal que la presenteu en un arxiu adjunt únic.

Si teniu cap dubte a l'hora d'omplir els documents, contacteu amb nosaltres a través del CAU i us aclarirem el que necessiteu saber.

On?

Les associacions han de presentar una instància general electrònica adreçada al vicerectorat competent. 

Les associacions són persones jurídiques i com a tals, segons l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques.

La instància general electrònica la podeu trobar a la Seu Electrònica, a catàleg de procediment i tràmits.  

Per iniciar el tràmit necessiteu identificar-vos digitalment amb algun dels certificats que s'especifica (idCat, idCAT mòbil, [email protected], DNI electrònic...). 

Cal que complimenteu aquesta instància general identificant-vos com a Representant de persona Jurídica, essent la persona jurídica, l'Associació a la qual representeu i us agrairiem que indiqueu:

  • a l'apartat DEMANO: Convocatòria d'ajuts econòmics per a activitats de les associacions d'estudiants - 1r o 2n termini del curs que correspongui (en minúscules, tal i com està escrit)
     
  • Òrgan o servei a qui adreceu la sol·licitud: VICERECTOR DE PROFESSORAT I DE RELACIONS AMB LA COMUNITAT  (en majúscules, tal i com està escrit) 

Us podeu descarregar el manual per saber com presentar la documentació. Si necessiteu més informació, contacteu amb nosaltres a través del CAU.

Per a qualsevol qüestió relacionada amb el tràmit electrònic, cal que contacteu amb el Registre General de la UPF.