La liquidació dels ajuts tindrà lloc els mesos d'abril i desembre, un cop s'hagi presentat la documentació corresponent. Els pagaments es realitzaran en posterioritat a la correcta liquidació de la subvenció. Això no obstant, en el moment d'atorgar-se l'ajut o en el moment en què el programa d'activitats ho requereixi, l'associació podrà demanar al Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària el 50% de la quantitat atorgada. El 50% restant es pagarà en un únic segon pagament en finalitzar l'activitat i un cop s'hagi presentat la documentació de justificació corresponent.
 

Si no es tenen en compte aquests requisits, se us podrà denegar l'ajut.

Els pagaments es faran mitjançant transferència bancària(*) a les associacions.

 

(*) És imprescindible que adjunteu un document signat per l'entitat bancària que certifiqui la vigència del número de compte corrent a on se us haurà de transferir l'ajut atorgat