Informació sobre la liquidació

Informació general liquidacions

  • Les associacions hauran de presentar abans del termini d'un mes a partir de la data de resolució de la convocatòria, la fitxa de creditor i el full de resum d'activitats.
Data límit per a la presentació de les liquidacions del segon termini (per a activitats realitzades entre maig i desembre del 2021): 1 de desembre de 2021.
  • Si el projecte subvencionat no es realitza, l'associació estarà obligada a retornar els diners que ja se li hagin lliurat. En cas d'incompliment d'aquesta obligació, la Universitat Pompeu Fabra pot desestimar qualsevol sol·licitud de subvenció futura, sense perjudici de les accions legals que la Universitat pugui emprendre.
     
  • Tota sol·licitud d'ajut concedida que no hagi estat correctament justificada durant la liquidació, perdrà el dret a qualsevol cobrament.
     
  • Així mateix, si l'import total justificat és inferior a l'ajut concedit, es perdrà el dret a cobrar-ne de la part no justificada.

Les associacions són persones jurídiques i com a tals, segons l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques

És per a això que us demanem llegir atentament les instruccions de com s'han de presentar les liquidacions.

 

 
CATALÀ
D’acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades, Reglament (UE) 2016/679, resumim la nostra informació de protecció de dades:
Responsable del tractament: Universitat Pompeu Fabra. Pl. de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona. Tel.(+34) 935 422 000.
Finalitat: gestió de la convocatòria d’ajuts econòmics per a associacions d’estudiants UPF. Les dades personals es conservaran durant 4 anys i per determinar les possibles responsabilitats derivades. Serà d’aplicació allò que disposi la normativa d’arxius i documentació.
Legitimació: missió d’interès públic. Donar compliment a la normativa de les associacions d’estudiants de la UPF.
Destinataris: la Universitat Pompeu Fabra i proveïdors de serveis de la societat de la informació prèvia signatura de contractes de prestació de serveis que preserven la privacitat. No se cediran a tercers sense el vostre consentiment, tret dels supòsits previstos per la llei.
Drets: podeu accedir a les vostres dades; sol·licitar-ne la rectificació o la supressió i, en determinats casos, la portabilitat; oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, mitjançant comunicació adreçada al gerent de la Universitat ([email protected]). Podeu contactar amb el delegat de protecció de dades de la UPF ([email protected]) per qualsevol consulta, o si considereu que els vostres drets no s’atenen correctament. En cas de no resultar satisfet podeu presentar reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (apdcat.gencat.cat).
ESPAÑOL
De acuerdo con lo que dispone el Reglamento General de Protección de Datos, Reglamento (UE) 2016/679, resumimos la información sobre protección de datos:
Responsable del tratamiento: Universitat Pompeu Fabra. Pl. de la Mercè, 12. 08002 Barcelona. Tel. (+34) 935 422 000
Finalidad: gestión de la convocatoria de ayudas económicas para asociaciones de estudiantes UPF. Sus datos personales se conservarán 4 años y para determinar las posibles responsabilidades derivadas. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de documentación y archivo.
Legitimación: misión de interés público. Cumplimiento de la normativa de las asociaciones de estudiantes de la UPF.
Destinatarios: la Universidad Pompeu Fabra y proveedores de servicios de la sociedad de la información previa firma de contratos de prestación de servicios que preserven la privacidad. No se cederán a terceros sin su consentimiento, excepto en los casos previstos por la ley.
Derechos: puede acceder a sus datos; solicitar la rectificación o supresión de los mismos y, en determinados casos, su portabilidad; oponerse al tratamiento y solicitar la limitación de los mismos, mediante comunicación dirigida al gerente de la Universidad ([email protected]). Puede contactar con el delegado de protección de datos de la Universidad ([email protected]) para plantearle cualquier consulta o si considera que sus derechos no han sido debidamente atendidos. En el caso de que no quede satisfecho, puede presentar una reclamación ante la Autoridad Catalana de Protección de Datos (apdcat.gencat.cat).
ENGLISH
In accordance with the provisions of the General Data Protection Regulation, Regulation (EU) 2016/679, we summarize our data protection information:
Data controller: Universitat Pompeu Fabra. Pl. de la Merce, 12. 08002 Barcelona. Tel. (+34) 935 422 000.
Purpose: management of the call for financial aid for UPF student associations. Your personal data will be kept for 4 years and determine possible derived responsibilities. The provisions established in the regulations about files and documentation shall apply.
Legal basis: task carried out in the public interest. Fulfillment of UPF regulation on student associations.
Recipients: Pompeu Fabra University and companies providing ancillary IT services, upon the signature of contracts that preserve privacy. The data will not be transferred to third parties without your consent, except in the cases provided for by law.
Rights: you can access your data; request their rectification, deletion and in certain cases their portability; you may object to their processing and apply for their limitation, by writing to the University manager ([email protected]). You can contact the UPF data protection officer ([email protected]) for any queries, or if you feel that your rights are not properly respected. Should you not be satisfied, you may file a complaint with the Catalan Data Protection Authority.