Convocatòria d'ajuts a les associacions per al curs 2021-2022

 

La dotació econòmica per a l'any 2022 és de 14.000€ (catorze mil euros), repartida en dos terminis i imports: 

 • 8.000€ en el primer termini, per a les activitats a realitzar entre gener i abril.
 • 6.000€ en el segon termini, per a les activitats a realitzar entre maig i desembre.

 

Bases específiques
 

 1. La dotació econòmica per l’any 2021 és de 14.000 € (catorze mil euros), repartida en dos terminis i imports: 8.000€ en el primer termini i 6.000€ en el segon.
   
 2. La data límit per la presentació de les sol·licituds serà:
   
  • del primer termini (gener-abril): 2 de desembre de 2021
  • del segon termini (maig-desembre): 31 de març de 2022
    
 3. L’import màxim que pot demanar una associació per al total d’activitats és de 2000€.
   
 4. Es considerarà per la valoració de les sol·licituds i l’adjudicació dels ajuts econòmics les puntuacions que s’indiquen a continuació en relació a cadascun dels següents criteris:
 • Treball col·laboratiu:
  • Amb una altra associació: fins a 4 punts
  • Amb més d’una associació: fins a 6 punts
  • Amb el CEUPF: fins a 7 punts
  • Amb una altra associació i amb el CEUPF: 10 punts
    
 • Criteris d’igualtat de gènere i no discriminació: fins a 5 punts
   
 • Proporció d’homes i dones en els càrrecs de responsabilitat en l’associació (UPF):
   
  • Menys de 35% de dones: 0 punts
  • 35% a 50% de dones: 1 punt
  • Més de 50% de dones: 2 punts
    
 • Associació que disposa de de protocol de prevenció i actuació en cas d’assetjament / violències masclistes o LGBTIFÒBIA o compta amb una comissió específica: 1 punts
   
 • Activitat de l’àmbit de la igualtat de gènere (igualtat efectiva de dones i homes, diversitat sexual, identitat i expressió de gènere) o que l’incentiva: 2 punts​
   
 • Contribució al foment de la responsabilitat social (RS):
   
  • 1 o 2 objectius de RS: fins a 3 punts
  • Més de 2 objectius de RS: fins a 5 punts
    
 • Durada de l’activitat:
  • 1 – 2 dies: fins a 3 punts
  • 3 – 10 dies: fins a 6 punts
  • Més de 10 dies: fins a 10 punts
 • Visualització i dinamització del campus:
  • 1 campus: fins a 4 punts
  • Ciutadella: fins a 3 punts
  • Poblenou/Mar: fins a 4 punts
  • 2 campus: fins a 5 punts
  • 3 campus: fins a 10 punts
    
 • Nombre d’audiència o beneficiaris de l’activitat:
  • De 0 a 30 persones: fins a 2 punts
  • De 31 a 59 persones: fins a 4 punts
  • De 60 a 99 persones: fins a 8 punts
  • Més de 100 persones: fins a 10 punts
 • Contribució als objectius i el pla estratègic de la UPF:
  • 1 o 2 objectius: fins a 5 punts
  • Més de 2 objectius: fins a 10 punts
    
 • Flexibilitat / capacitat d’adaptació de les activitats a l’entorn virtual - no presencial (1): fins a 10 punts
   
 • Grau de compliment de les activitats proposades en la convocatòria anterior (2): fins a 10 punts.

 

(1)  En cas que l’activitat sigui semipresencial, indicar el campus on es durà a terme la presencialitat.

(2)  Per a aquesta valoració, caldrà afegir a la sol·licitud la memòria de les activitats realitzades en el període immediatament anterior pel que es demana la subvenció. Aquesta memòria ha d’incloure el pressupost total de les activitats realitzades.
 

Com han de ser les activitats?


[Normativa reguladora de les associacions d'estudiants de la UPF. Capítol VI]

 • L'import de les subvencions s'ha de destinar exclusivament a finançar despeses ocasionades per l'organització d'activitats. En cap cas no es poden destinar a retribuir els seus socis i sòcies.
   
 • Els continguts de les activitats han de tenir relació amb qualsevol d'aquests àmbits:
   
  • la cultura
  • l'esport
  • la participació
  • l'associacionisme 
  • el medi ambient
  • la solidaritat 
  • la divulgació científica
    
 • Les activitats sempre han d'estar dirigides a tots els estudiants o al conjunt de la comunitat universitària.
   

Seran prioritàries les activitats que:

 • S'organitzin en col·laboració entre dues o més associacions de la UPF o en col·laboració i/o coordinació amb el Consell d'Estudiants de la UPF.
   
 • Fomentin la participació dels estudiants en tots els àmbits de la vida universitària, la cohesió de la comunitat universitària i la formació integral, cívica i solidària dels estudiants.
   

No es podran sol·licitar ajuts per:

 • Actes de campanya de partit en període electoral.
   
 • Despeses de publicitat i protocol·làries de les associacions, sempre que es justifiqui el seu caràcter necessari per tal d'assolir l'objectiu o objectius de l'activitat programada.
   
 • Activitats i projectes:
  • De l'àmbit específic de la docència i de la recerca universitàries, així com d'aquelles que organitzen serveis o unitats administratives de la UPF. Que tinguin per objecte viatges turístics lúdics amb un objectiu no cultural, viatges de fi d'estudis o similars.
    
  • Que tinguin una finalitat lucrativa.
    
  • Que comportin una quota d'inscripció que no es justifiqui únicament pel finançament de les despeses necessàries de l'activitat que no quedin cobertes per la subvenció.
    
  • Que tinguin per objecte la compra de qualsevol tipus d'aliment, sempre que es justifiqui el seu caràcter necessari per tal d'assolir l'objectiu o objectius de l'activitat programada.
    

Cobertura de les subvencions:

 • Els ajuts econòmics per a activitats s'han de destinar únicament a cobrir parcialment o totalment les despeses generades per les activitats organitzades pels estudiants que vagin adreçades a la comunitat universitària de la Universitat Pompeu Fabra.
   
 • Excepcionalment es pot destinar una part d'aquest import a finançar despeses de manteniment internes de la pròpia associació indispensables per a l'assoliment de l'objectiu o objectius de les activitats subvencionades. El percentatge emprat per finançar aquestes despeses mai podrà superar el 20% de l'import total atorgat i en tot cas caldrà justificar el caràcter necessari de les mateixes en el moment de la liquidació. 
 • Els ajuts s'han de destinar a activitats que es desenvolupin durant l'any que comprèn la convocatòria corresponent. El fet que un any s'hagi atorgat un ajut no implica en cap cas el compromís per part de la Universitat de continuar subvencionant el mateix concepte o la mateixa activitat l'any següent.