Com s'avaluen les propostes?

Les activitats culturals són aprovades dos cops a l'any per la Comissió de Cultura (octubre i maig).

Les activitats de compromís social i igualtat són aprovades dos cops a l'any pel Grup per al reconeixement de crèdits d'activitats universitàries (octubre i març).

 

Com sabré si s'ha aprovat la meva proposta?

Totes les activitats universitàries amb reconeixement de crèdits han d'estar autoritzades pel vicerector encarregat de la direcció de projectes d'acollida, participació i acompanyament d'estudiants, que emetrà un certificat.